Bijdrage BMM commissie Erfgoed­mo­nitor, Begroting BIJ12 en Archief­in­spectie


15 september 2021

5B - IPO en BIJ12 begroting 2022

Van belang is instemming met de begroting van BIJ12, want extra geld voor onderzoek en dataopslag gaat naar stikstof en natuur; natuurbeheer en faunazaken. Dit zijn belangrijke onderwerpen voor onze fractie. Ook instemming met het budget voor ICT is van belang, want BIJ12 vervult een taak bij het archiveren, verzamelen en digitaliseren van natuur-, stikstof- en faunaschade gegevens.

Bij Faunazaken zijn de kernpunten: de voortzetting van onderzoek naar onder andere preventieve maatregelen ter voorkoming faunaschade; de voortzetting van onderzoeken vanuit het MARF (dit is de maatschappelijke adviesraad faunazaken. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan provincie over fauna en schade, dit in tegenstelling tot BIJ12 dat alleen rapporteert en verzamelt en dat onderzoek naar alternatieve maatregelen doet) en daarnaast de overgang naar een nieuw systeem van digitale opslag faunaschade.

Wat ons opvalt is dat het grootste bedrag van het geld van BIJ12, zo’n 32 miljoen, naar faunazaken gaat, namelijk voor de afhandeling van faunaschade. We willen juist dat er extra geld beschikbaar komt voor onderzoek ter voorkoming van hoge schade-uitkeringen voor faunabeheer. Onderzoek naar alternatieve maatregelen faunabeheer op afschot bijvoorbeeld. Maar ook onderzoek naar de juiste toepassing van de faunakit, dit is een verzameling alternatieven maatregelen op afschot die een agrariër moet hebben genomen voordat hij voor schade tegemoetkoming in aanmerking komt. Er loopt momenteel een onderzoek of agrariërs op juiste wijze schade indienen en of wel eerst alternatieven worden uitgeprobeerd! Deze onderzoeken bieden meer inzicht en zouden het grote bedrag nu gebruikt voor faunaschade naar beneden kunnen brengen.

5C - Archiefinspectie

Als mijn dochter op de middelbare school aan het stressen is over het cijfer van een proefwerk, zeg ik altijd: ‘een zes is voldoende’. Maar in het geval van de archiefinspectie zal ik dat niet zeggen. Er is duidelijk ruimte voor verbetering. We willen graag van de gedeputeerde weten hoe de voorgestelde verbetermaatregelen van de Archiefinspectie worden opgepakt.

Dan kort ook een reactie van onze kant op de beslissing van GS over het bezwaar op het Wob verzoek inzake de Shell papers. Het is belangrijk dat burgers goede, gedegen informatie van overheidsdiensten en bedrijven krijgen die publiek geld besteden. Hiervoor is het nodig dat de provincie open is over hoe beleid tot stand komt. Onderzoeksjournalisten en kritische burgers moeten juist worden geholpen om het provinciaal beleid te controleren. We roepen GS op om zeer terughoudend de uitzonderingsgronden uit de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) toe te passen om informatie te weigeren.

5D - Erfgoedlijn

De categorie groen erfgoed op landgoederen en buitenplaatsen is in opbouw en wordt vanaf 2021 toegevoegd aan de Erfgoedmonitor. De resultaten hiervan zijn voor meerdere beleidsgebieden interessant, omdat in Zuid-Holland relatief veel groen erfgoed op landgoederen en buitenplaatsen aanwezig is. Het groene erfgoed biedt historisch gegroeide natuurlijke verbindingen en speelt een belangrijke rol voor de biodiversiteit in Zuid-Holland. We vinden het goed dat het wordt toegevoegd aan de Erfgoedmonitor. In Zuid-Holland zijn relatief veel subsidies verleend voor de restauratie van de tuinen en de parken van deze ‘buitens’ via de Subsidieregeling Erfgoedlijnen, we zijn benieuwd naar de resultaten hiervan.

Een integrale benadering van cultureel erfgoed met andere beleidsvelden, als dit mogelijk is, juichen we toe.

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage RWE commissie Permanente bewoning recreatieparken

Lees verder

Bijdrage KNM commissie Cranberry Company, Incident BP en Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer