Bijdrage RWE commissie Perma­nente bewoning recre­a­tie­parken


8 september 2021

Partij voor de Dieren is geen voorstander van permanente bewoning van recreatieparken. Het veroorzaakt een extra druk op de gebiedsopgave: de natuurwaarden, de biodiversiteit, de leefomgeving, infrastructurele voorzieningen, voorzieningen op het park en in de nabijheid van recreatieparken. Ook zijn we geen voorstander van bouwen in het buitengebied. De parken zijn oorspronkelijk bedoeld voor recreatieve doeleinden en de voorzieningen zijn niet berekend op permanente bewoning. Het provinciale uitgangspunt van ‘nee’ onderschrijven wij om deze reden: permanente bewoning moet niet zomaar worden toegestaan.

Maar, aan de andere kant hebben we oog voor de bestaande vraag van gemeenten in Zuid-Holland om maatwerk op dit onderwerp. We zien deze vraag op de parken waar permanente bewoning al jaren wordt gedoogd, al dan niet gelegaliseerd, en op de parken waarbij het bestaand gebruik onder druk staat. We hebben oog voor het feit dat er een stap nodig is naar een ‘nee, tenzij’ optie voor gemeenten die daar om onderbouwde redenen dringend behoefte aan hebben. Om in te spelen op de lokale situatie behoeften en zekerheid te bieden aan de bewoners.

Voorafgaand aan het verlenen van toestemming, vinden we het noodzakelijk dat de lokale gevolgen van een wijziging naar permanente bewoning worden vastgesteld: zowel de effecten op het park zelf, als de infrastructurele en sociale voorzieningen, als op de leefomgeving en de biodiversiteit. Als de effecten negatief zijn, moeten deze knelpunten éérst worden opgelost en de negatieve effecten opgelost, voordat permanente bewoning kan worden toegestaan. Als dit niet mogelijk is, dan moet de conclusie zijn dat permanente bewoning op het betreffende park niet kan worden toegestaan.

Minimale randvoorwaarden voor maatwerk op dit onderwerp zijn in onze ogen:
- voldoen aan wet- en regelgeving;
- voldoen aan provinciaal beleid (met name de 3 hectare kaart: niet bouwen buiten het bestaand stads- en dorpsgebied);
- verbinding met het woningbouwprogramma en de ladder van duurzame verstedelijking;
- geen omzetting in NNN of N2000 gebieden. Hier zijn we echt op tegen en hier zullen we ons tegen blijven verzetten als dat nodig is.

De PAL adviseert om een ‘ja, mits’ beoordeling van permanente bewoning in bepaalde delen in Zuid-Holland mogelijk te maken; wij vinden dit ver gaan, we willen dat er terughoudend wordt omgegaan met dit instrument. Daarnaast plaatsen we de volgende kanttekening. Onttrekken van de woningen aan de recreatiebestemming, mag er niet toe leiden, dat dit een vraag veroorzaakt tot de bouw van nieuwe recreatiewoningen en nieuwe parken met een recreatieve bestemming. Daarvoor zijn de problemen op de woningmarkt ten aanzien van permanente bewoning op dit moment te groot.

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage IC commissie Monitor leefomgeving

Lees verder

Bijdrage BMM commissie Erfgoedmonitor, Begroting BIJ12 en Archiefinspectie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer