Bijdrage KNM commissie Cranberry Company, Incident BP en Voort­gangs­rap­portage Lucht­kwa­liteit


15 september 2021

5A Toekomst Cranberry Company Krimpenerwaard

Voor zover wij begrepen hebben vindt de cranberryteelt van de Cranberry Company plaats op gronden langs de Lange Tiendweg in Gouda binnen het bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard. Deze gronden hebben een enkelbestemming natuur met een functieaanduiding voor agrarische gebruik van de grond specifiek voor de cranberryteelt. Voor de zekerheid vraag ik over dit onderwerp een toelichting van gedeputeerde, want functie natuur versus agrarisch gebruik maakt voor de Partij voor de Dieren wel uit. In al ons enthousiasme over de vernieuwende agrarische bedrijfsvoering, dient natuurontwikkeling hier de hoogste prioriteit te hebben en te houden. Agrarisch beheer ondersteunt hier de natuurwaarden. Dan juicht de PvdD dit toe. Hoe duidt gedeputeerde de verhouding natuur versus de cranberryteelt in het geval van de locatie waar de Cranberry Company is gevestigd?

5B Incident BP raffinaderij Rotterdam BRZO rapportage

Het gaat om zeer risicovolle bedrijven en de ernstige incidenten die zich voordoen met onveiligheid voor werknemers en de omgeving, de natuur en het milieu als gevolg. We zijn blij te horen dat het college hier bovenop zit en moet dat ook blijven doen vinden we.

Allereerst de ernstige incidenten bij BP, zowel op het gebied van de arbeidsveiligheid als de externe veiligheid. Ondanks de coronaperiode zijn in 2020 6 inspecties in het kader van het Brzo uitgevoerd bij BP. Hierbij zijn tekortkomingen vastgesteld aan de koel- en blusleidingen van enkele gasopslagbollen. Gezien de ernst van de situatie heeft BP nog tijdens de inspectie noodreparaties uitgevoerd aan het koelsysteem. BP heeft op 12 september 2020 het betreffende deel van de installatie geheel uit bedrijf genomen. Deze installatie-onderdelen mogen pas weer in gebruik worden genomen nadat BP aan DCMR heeft aangetoond dat aan alle eisen wordt voldaan om dit veilig te laten gebeuren. Is dit inmiddels gebeurd? Het bedrijf is door DCMR onder verscherpt toezicht gesteld. Blijven bedrijven, waar een ernstig incident heeft plaatsgevonden, onder verscherpt toezicht staan? En zo ja voor hoe lang? Hoe vaak wordt er gecontroleerd?

In aanvulling op de bijdrages van de SP, D66 en PvdA, zijn wij benieuwd naar de uitkomst van de onderzoeken naar de oorzaken van de incidenten en wat er wordt gedaan om incidenten in de toekomst te voorkomen. Dit was het voor de eerste termijn.

5C Voortgangsrapportage luchtkwaliteit

De Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit 2021 toont op het eerste gezicht een mooi resultaat. De doelen van het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) uit 2009 zijn behaald: in de provincie Zuid-Holland is de luchtkwaliteit verbeterd. Zowel de waarde van stikstofdioxide als van fijnstof vallen onder de wettelijke Europese grenswaarden. Dat is heel fijn en een opluchting. Het is alleen jammer dat deze opluchting van korte duur is! Want de huidige concentraties fijnstof vallen ver boven de WHO-advieswaarden die de provincie, middels ondertekening in 2020 van het SLA (Schone Lucht Akkoord), als doel heeft gesteld te halen in 2030. En de WHO-advieswaarde voor stikstof zal naar beneden worden aangepast, waardoor ook deze concentratie in Zuid-Holland als niet behaald kan worden beschouwd. Dus zo goed gaat het niet! Volgens de WHO staan op dit moment de inwoners van Zuid-Holland nog steeds blootgesteld aan luchtvervuiling met alle gevolgen van dien. En in dit rapport wordt melding gemaakt over de nadelige gezondheidseffecten die de huidige luchtkwaliteit nog steeds heeft op de inwoners. Kan gedeputeerde vertellen welke impact het behaalde positieve resultaat, zoals gemeld in het voortgangsrapport, heeft voor de inwoners van Zuid-Holland?

Voor het bereiken van een gezonde leefomgeving stelt de Gezondheidsraad dat het halen van de WHO-advieswaarden een voorwaarde is. De PvdD vindt dat het voldoen aan de WHO-advieswaarden meer zou moeten inhouden dan alleen een streven. Kan de gedeputeerde aangeven hoe de provincie de WHO-advieswaarden beoordeelt?

In het voortgangsrapport wordt een indrukwekkende lijst met maatregelen opgevoerd die vanuit het NSL en SLA door de provincie worden of gaan worden uitgevoerd. Veel maatregelen om het vervoer schoner te maken, een fiks aantal maatregelen om de binnenvaart te verduurzamen. De provincie levert een goede bijdrage! Maar, wij zijn toch heel benieuwd hoe de provincie de grote vervuiler in Zuid-Holland gaat aanpakken? Dit is de zware industrie in het HIC (Haven Industrieel Complex). De maatregelen die ten aanzien van de industrie worden uitgevoerd ogen vrijblijvend. In de toelichting bij de maatregelen wordt gesproken over ‘handhaving versterken’ en ‘streng toezien’. Wij zijn heel benieuwd op welke wijze de gedeputeerde uitvoering gaat geven aan het actief versterken van de handhaving van de industriële bedrijven? Graag een reactie hierop.

Als laatste valt ons op dat in het rapport geen gewag wordt gedaan van klimaatverandering. Slechts eenmaal wordt droogte vermeld. De droogte heeft invloed op de hoogte van het fijnstof- en smoggehalte. Door klimaatverandering zal in Zuid-Holland, naast wateroverlast ook langere periodes met droogte en hitte voorkomen. Zeker in een druk bevolkte provincie als de onze zal dat zorgen voor veel overlast. De PvdD is benieuwd of en hoe deze rampscenario’s worden meegenomen in de doorrekening van het RIVM?

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland