Bijdrage BMM commissie Initi­a­tief­voorstel aanpassen reglement Water­schappen


6 oktober 2021

Partij voor de Dieren strijdt voor een waterschap dat rekening houdt met dieren, natuur en milieu. De waterschappen zijn een bestuurslaag waar duurzaamheid en verantwoord milieubeleid een goede invulling kunnen vinden. Het waterschap is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en het waterpeil. Wat we daarbij echter zien is dat het waterschap zich in belangrijke mate dienstbaar inzet voor de belangen van hengelaars, de landbouw en het bedrijfsleven, dit zijn invloedrijke gebruikers van de wateren in Zuid-Holland. In de uitvoering staat de automatische piloot naar onze mening teveel aan ten koste van maatwerk, wat ten koste gaat van dieren en de groen-blauwe leefomgeving. Dat zie je bijvoorbeeld in het kunstmatig laag gehouden waterpeil. Planten en dieren die van nature in Nederland thuishoren zijn de dupe van de verdroging die daarvan het gevolg is. Daarvoor is verandering nodig.

Het systeem van geborgde zetels strookt in onze beleving niet met de huidige opvattingen van democratisch bestuur. De waterschappen moeten op een meer democratische wijze gekozen worden. Met het beperken van de geborgde zetels naar het wettelijk minimum worden de waterschappen democratischer en worden de belangen van de natuur en van burgers op een eerlijker manier afgewogen tegen de belangen van de landbouw en industrie. De Partij voor de Dieren onderschrijft, vanwege deze zorgvuldiger afweging van maatschappelijke belangen en een democratisering van het waterschapsbestuur, de doelstelling van dit initiatiefvoorstel van PvdA en steunt het van harte.

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland