Bijdrage KNM commissie Mili­eu­ver­or­dening en De Meije gras­landen


6 oktober 2021

Bijdrage Milieuverordening Zuid-Holland

Allereerst dank voor de beantwoording van onze technische vragen!

De provinciale verplichting tot aanwijzing van gebieden voor aanvullende strategische voorraden strekt ter uitvoering van de Kaderrichtlijn Water en de Waterwet.

Ons drinkwater en daarmee ook ons grondwater is van levensbelang en de voorraden in Zuid-Holland zijn beperkt. Daarom moeten we extra zuinig en oplettend zijn, dat ons grondwater kwalitatief goed blijft en de voorraden op peil blijven (en duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening aan te merken als een dwingende reden van groot openbaar belang).

De PvdD maakt zich zorgen over de kwaliteit van het drinkwater, ook al wordt aangegeven dat het binnen de gestelde normen valt. Stoffen als GenX en PFAS, maar ook medicijnresten komen voor in ons drinkwater en de situatie wordt steeds zorgelijker, zeker de microplastics en medicijnresten, die steeds meer toenemen in ons drinkwater.

Daarnaast hebben we zorgen over de waterkwaliteit vanwege intensieve bemesting van gronden in de landbouw. We vragen het college om samen met de waterschappen er alles aan te doen om te voorkomen dat schadelijke stoffen, die via economische activiteiten in de bodem worden gebracht, ons drinkwater vervuilen!

Medicijnen in drinkwater

Uit een inventarisatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat de aanwezigheid van medicijnresten in drinkwater toeneemt. Dit kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Zelfs in de grondstof (bron) van het drinkwater treffen we al medicijnresten aan. Stoffen als pijnstillers, antibiotica, bloeddrukverlagers, antidepressiva en anti-epileptica overschreden de risicogrens zelfs meerdere keren. Medicijnresten kunnen het ecosysteem aantasten, omdat ze een risico zijn voor dieren die in het oppervlaktewater leven.

Het is nodig dat de overheid in het nieuwe Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water (BKMW) normen voor nieuwe stoffen, zoals geneesmiddelen of bijvoorbeeld weekmakers, opneemt. Zo wordt de waterkwaliteit verhoogd. Is het college bereid om hier bij de landelijke overheid op aan te dringen?

GenX

Er is op zes plaatsen in Zuid-Holland GenX gevonden in het drinkwater. Dat is een stof die onder andere gebruikt wordt om de anti-aanbaklaag in een koekenpan te maken. Het chemiebedrijf Chemours mag Genx lozen via de zuiveringsinstallaties, maar heeft dit het afgelopen jaar ook illegaal in de Merwede geloosd. Als het bedrijf niet stopt met lozen, dan kan de concentratie GenX de komende jaren oplopen.

PFAS en PFOA

Ook vinden we de aanwezigheid van PFAS in het grondwater, en dus ook het drinkwater zorgelijk. Het verwijderen van PFAS uit drinkwater is moeilijk. Voor het verwijderen van PFAS heb je hele fijne membraanfiltratie nodig. Hoe wordt ingezet op minde PFOA en PFAS in het grondwater?

Bijdrage Meije graslanden

Blij met de brief van GS. Het besluit dat over De Meije graslanden in 2018 is genomen is het einde geweest van een veertigjarige discussie in samenspraak met agrariƫrs (agrarische natuurvereniging De Parmey), overheid en Natuurmonumenten. Alle stuurgroepleden spraken de wens uit om nu door te pakken. Het besluit is genomen en de PvdD vindt het onacceptabel om dit nu wederom ter discussie te stellen. We moeten nu gewoon gaan uitvoeren wat is besloten. Er is in deze periode veelvuldig overleg geweest met het gebied en op basis daarvan is het inrichtingsplan meermaals aangepast. Ten koste van de natuurambities welteverstaan. Langer wachten met uitvoering is gezien de noodzaak om natuur te herstellen maatschappelijk niet meer te verantwoorden.

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage BMM commissie Initiatiefvoorstel aanpassen reglement Waterschappen

Lees verder

Bijdrage Provinciale Staten Initiatiefvoorstel aanpassen reglement Waterschappen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer