Bijdrage BMM commissie PAL en Bezwaar­schriften


13 december 2023

PAL

De PAL beschikt over brede en diepgaande kennis over de provinciale bevoegdheden. Deze kennis is momenteel heel moeilijk te vinden op de arbeidsmarkt, ook voor bureaus en kennisinstituten. Als de PAL wordt opgeheven, hebben we deze kennis niet meer in huis en lopen we het risico dat de kennis extern moeilijk of alleen tegen hoge prijzen te vinden is. Is de gedeputeerde het hiermee eens? Waarom wil de gedeputeerde dit risico nemen terwijl we de kennis nu juist in huis hebben? Wij zien deze kennis als iets heel waardevols wat we juist moeten koesteren, en we vinden het echt zonde om deze kennis te laten verdwijnen.

Hiernaast valt het ons op, dat het zowel qua capaciteitsinzet als financieel gezien inefficiënt is om voor alle adviezen die de PAL nu uitbrengt losse opdrachten te verstrekken en om hierbij iedere keer allerlei verschillende organisaties te betrekken, waarvan de onafhankelijkheid wisselend en soms moeilijk controleerbaar is. Het in huis hebben van 1 enkele, controleerbaar onafhankelijke commissie is veel praktischer, kost veel minder ambtelijke capaciteit en scheelt denk ik echt aanzienlijk in de kosten. Terwijl kostenbesparing volgens mij juist de hoofdzakelijke reden is voor het voorstel om de PAL af te schaffen. Is het de intentie van GS om evenveel adviezen zoals die van de PAL in te blijven winnen als de PAL wordt opgeheven, maar dan door andere partijen? Is de gedeputeerde het met ons eens dat een enkele intern beschikbare commissie hoogst waarschijnlijk veel minder kost dan het iedere keer los verstrekken van dezelfde opdrachten die de PAL nu zou uitvoeren?

Uit de beantwoording van onze technische vragen hebben we begrepen dat vanuit het programma Kennis Zuid-Holland, ik citeer, geen onafhankelijke, afwijkende of dwingende adviezen opgesteld worden voor Gedeputeerde Staten of Provinciale Staten.

De PAL heeft veel kennis op 1 plek over de breedte van de provinciale taken. De PAL kan hiernaast, in tegenstelling tot Kennis Zuid-Holland, vanuit haar inhoudelijke expertise wel onafhankelijke, afwijkende en dwingende adviezen uitbrengen aan GS en PS. Ook kan de PAL bij de advisering door haar kennis van en ervaring met onze specifieke provincie zonder twijfel beter rekening houden met de lange termijn koers en de integraliteit van al het provinciale beleid dan het merendeel van externe adviseurs die Kennis Zuid-Holland zal raadplegen. Ze zijn dus een stuk onafhankelijker, en kunnen beter op de behoeften van deze provincie inspelen omdat ze de provincie Zuid-Holland door en door kennen. Een stukje inhoudelijke controle die me essentieel lijkt bij het besturen van zo’n complexe overheid als een provincie. Zeker een provincie waarin ruimtelijk zo veel gebeurt en er zo veel opgaven en uitdagingen zijn als in Zuid-Holland. De Pal functioneert als het ware als een inhoudelijk breed en sterk onderbouwd vangnet. Is de gedeputeerde het hiermee eens? Is de gedeputeerde het ook met ons eens dat, als de PAL wordt opgeheven, dit vangnet niet een op een vervangen kan worden door de fracties, die zeer variabele kennisgebieden en -niveaus hebben of door Kennis Zuid-Holland, die niet zelfstandig onafhankelijke, afwijkende en dwingende adviezen uitbrengt?

Als laatste, de onderbouwing voor het opheffen van de PAL verwijst naar fractiebudgetten. Wij waren hier nogal van geschrokken omdat de fractiebudgetten er zijn voor de democratische controle. Niet voor inhoudelijke controle. Hiernaast zijn de fractiebudgetten beschikbaar aan de fracties zelf om uit te geven daar waar de fracties dat zelf gepast vinden, niet aan GS. Wij vinden dat een fractiebudget nooit als vervanging of verlenging van het ambtelijke apparaat gezien kan worden. Hoe kijkt de gedeputeerde hier tegenaan?

Jaarverslagen Bezwaarschriften

Veel dank voor de heldere duidelijke verslagen.

Een aantal malen waren de termijnen van de bezwarencommissie van 12 weken niet gehaald door gebrek aan informatiebeschikbaarheid. Uit de behandeling van onze technische vragen bleek dat dat kwam doordat bepaalde stukken eerst niet gevonden konden worden in het archief en dat GS daar vervolg aan heeft gegeven. Op welke manier? Is het beeld van GS dat het archief nu wel in zijn totaliteit gemakkelijk te raadplegen is?

Uit de beantwoording van onze technische vragen bleek dat in 10 gevallen de wettelijke behandeltermijnen voor de totale behandeling van bezwaren niet waren behaald. In veel zaken uiteraard wel, en wij waarderen dit ook en erkennen dat het niet altijd simpel is om zaken spoedig af te ronden. Dat gezegd hebbende, we zien in heel Nederland helaas dat het vertrouwen in de overheid afneemt. Het consistent en snel afhandelen van bezwaren is denk ik een goede manier om een stukje vertrouwen van de inwoners terug te winnen. Dit soort schijnbaar kleine details maken voor individuele inwoners en ik denk ook het algehele vertrouwen een groot verschil. Zien GS nog kansen om verbetering aan te brengen in het behalen van de wettelijke termijnen voor de totale afhandeling van bezwaren?

Renate Mols
Plaatsvervangend fractievolger
Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage BW Spreidingswet en PIP HOV-R-net Corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk

Lees verder

Bijdrage Provinciale Staten Afscheidsrede Robert Jan Vonk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer