Bijdrage BW Sprei­dingswet en PIP HOV-R-net Corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk


29 november 2023

Spreidingswet

Ik wil Gedeputeerde Koning hartelijk danken voor de heldere brief waarin veel info over de Spreidingswet en de rol van de provincie duidelijk op een rijtje wordt gezet.

De Partij voor de Dieren staat voor het wegnemen van de grondoorzaken van onrechtvaardigheid en staat ook voor internationale solidariteit. De klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis zorgen er niet alleen voor dat gebieden onleefbaar worden en dat de voedselzekerheid van mensen in gevaar komt, maar zijn ook een bron van (gewapende) conflicten. We kunnen de keuzes die we maken in Nederland, en daarmee ook in Zuid-Holland, niet los zien van de problemen waar mensen in andere landen mee te maken hebben.

Wij willen investeren in de opvang en integratie van vluchtelingen in Nederland en investeren in de acceptatie van nieuwkomers onder de Nederlandse bevolking. Opvang moet zorgvuldig plaatsvinden – en de provincie heeft natuurlijk ook nog andere taken. We begrijpen daarom de zorgen van GS wat betreft de verdeelsleutel. Als we kijken naar het woningentekort en de zorgwekkende staat van de natuur en biodiversiteit in Zuid-Holland is het al snel duidelijk dat de druk op het ruimtegebruik enorm is.

Als provincie in een welvarend land hebben we een verantwoordelijkheid in de globale oorzaken van migratie. We moeten zorgen voor een humane en vooral ook waardige asielopvang, in harmonie met de druk op de leefomgeving.

PIP HOV-R-net Corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk

De Partij voor de Dieren ziet de ontwikkeling van deze busbaan tussen Katwijk en Leiden als een goede stap om te zorgen dat het openbaar vervoer een volwaardig alternatief voor de auto wordt. We zijn blij deze inzet in ieder geval in de Randstad terug te zien. Desondanks zien we op sommige plekken in het PIP nog wel ruimte voor verbeterpunten.

Allereerst, zoals u allen waarschijnlijk weet is de aannemer van de busbaan, Boskalis, de laatste tijd behoorlijk in opspraak geweest vanwege de Rijnlandroute en het gebruik van beaumix. Om die reden willen we GS vragen of er überhaupt beaumix zal worden gebruikt in de uitvoering van de busbaan? Of dat er anders met de aannemer duidelijke afspraken zijn gemaakt omtrent het gebruik van schadelijke vulmiddel? U kunt uiteraard begrijpen dat wij, en niet in het minst de bewoners in de buurt van de N206, zich grote zorgen maken om deze kwestie. De gemeente Leiden heeft om diezelfde reden recent met Boskalis afgesproken dat beaumix niet wordt toegepast bij een project [Plesmanlaan].

Daarnaast is het goed om te zien dat er aandacht is voor groen in het PIP. Zo wordt er bij de Duinvallei een parkzone aangelegd. Ook is het zo dat niet veel verder van het tracé het beschermde Natura2000 gebied Meijendel ligt. Het is daarom ook een zeer reële kans dat fauna vanaf dit gebied zijn weg vind naar deze parkzone. De provincie kan er dus voor zorgen dat dit stuk groen niet alleen enorme meerwaarde heeft voor de bewoners, maar potentieel ook voor de biodiversiteit. Wij hopen dat GS kan erkennen dat het gebied een belangrijke verbinding biedt voor dieren als migratieroute van het duingebied naar het achterliggende polderlandschap. Wij willen GS oproepen om deze stukken groen met belangrijke ecologische waarde, of potentiële waarde, goed in het oog te houden en te zoeken naar mogelijkheden voor het creëren van een eventuele ecologische verbindingszone. In het PIP komt immers naar voren dat de provincie wil inzetten op ‘toekomstbestendige infrastructuur’, waarbij onder andere ecologische verbindingen worden genoemd. En ook: hoe goed het doel van hoogwaardige OV ook is, de flora en fauna wordt er wel door aangetast.

Met betrekking tot het groen wil de Partij voor de Dieren een compliment maken aan GS en de opstellers van het PIP vanwege het bomenbeleid. Het komt al naar voren in het plan, maar wij willen wel echter nogmaals de concrete oproep doen om geen, of anders echt zo min mogelijk bomen te kappen. Want ondanks dat deze bomen weer gecompenseerd worden per boom, of zelfs meer, wegen jonge bomen niet op tegen de ecologische waarde die een grote volwassen boom heeft.

Verder hebben we begrepen dat er mogelijk op gemeentelijk niveau vertraging dreigt wat betreft de fietsbrug bij de Oude Broekweg. Vertraging van dit onderdeel is uiteraard slecht nieuws omdat de omwonenden langer in de overlast zitten en de kosten hierdoor hoger worden. Kan GS iets zeggen over deze mogelijke vertraging?

Ten slotte wil ik nog een laatste keer verwijzen naar de ambities van de provincie omtrent toekomstbestendige infrastructuur. Daarin wordt namelijk gezegd dat de provincie leefgebied wil creëren voor flora en fauna langs wegen – en vanwege het nabijgelegen Natura2000 gebied en de nieuwe parkzone is het ook zeer reëel dat meer dieren zich zullen vestigen in het gebied. De Partij voor de Dieren wil daarom weten wat voor acties er worden genomen om te zorgen dat deze dieren vervolgens niet worden doodgereden op de naastgelegen weg en busbaan? In de vorige commissievergadering gaf gedeputeerde Zevenbergen aan dat het beperken van dierlijke verkeersslachtoffers ‘wordt meegepakt waar het kan’. Ons lijkt het om die reden een uitgelezen kans dat juist bij het aanleggen van deze hoogwaardige, toekomstbestendige OV-verbinding dit punt ook concreet wordt meegenomen.

Kirsten Weitering
Fractievolger Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage RW Ruimtelijk Voorstel

Lees verder

Bijdrage BMM commissie PAL en Bezwaarschriften

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer