Bijdrage RW Ruim­telijk Voorstel


29 november 2023

Voorzitter,

Het ruimtelijk voorstel is een antwoord op een vraag van het rijk, om samen met gemeenten en waterschappen de 26 opgaven van het rijk ruimtelijk te vertalen, en in te passen en te combineren met de provinciale opgaven.

Het voorstel geeft alleen een ruim kader, waarbinnen we later op specifieke vlakken invulling kunnen geven, bijvoorbeeld een gebiedsgerichte invulling. Het is hooguit ons inziens een vertrekpunt.

De tijd was kort, en dat horen we terug in bijdragen van gemeenten en de ZHVG: er was maar weinig tijd voor participatie. Geen schoonheidsprijs. We hebben daar wel begrip voor, gezien de tijdsdruk vanuit het rijk, maar verzoeken de gedeputeerde om het uiterste te doen om gemeenten en waterschappen in het vervolgtraject voldoende gelegenheid te geven om mee te praten.

Niet alleen vanuit het rijk is er tijdsdruk, die is er ook vanuit de aard van de problematiek. De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen over het ruimtegebruik van onze leefomgeving en het voorstel bevat veel waar wij grote vraagtekens bij zetten. Desondanks roepen wij op om geen tijd meer te verliezen aan een voorfase of perfectionering van het document, maar aan de slag te gaan met de volgende fase, de concrete invulling en afweging. Want hoe meer tijd we verliezen in deze voorfase, hoe minder tijd we hebben in het vervolg, met alle gevolgen van dien.

In de volgende fase zullen keuzes en consequenties duidelijk moeten worden (dat is een verzoek aan GS) en zullen partijen natuurlijk hun standpunt inbrengen, en komen we gezamenlijk tot een ruimtelijk plan.

De Partij voor de Dieren benadert deze problematiek vanuit het streven naar een leefbare aarde, en een leefbaar Zuid-Holland, voor al haar bewoners.

Die insteek zullen wij kiezen als we debatteren over de concrete invulling binnen het kader. En we roepen op om spoedig te beginnen met die concrete invulling.

Voortzetting vergadering op 8 december:

Voorzitter,

Ik dank de gedeputeerden Koning, en Baljeu voor hun antwoorden in woord en geschrift namens Gedeputeerde Staten. Hun gezamenlijke beantwoording illustreert mooi dat het hier om een kadervoorstel van gedeputeerde staten gaat, een college dat gesteund wordt door de partijen BBB, VVD, CDA, GL en PvdA.

Dank ook voor de beantwoording van mijn verzoek om zorgvuldige samenwerking met gemeenten en waterschappen. Ik ben het met u eens dat deze samenwerking niet kan betekenen dat ieders wensen altijd ingewilligd kunnen worden. Dit maakt deze uitdaging juist een van de allermoeilijkste, om draagvlak te behouden ook al moeten mensen soms inschikken.

Om de vervolggesprekken over de echte keuzen en consequenties goed te voeren, zijn wij er voor het voorstel, het kader dus, vast te stellen. We willen graag dat GS zich daarvoor inspant, dat we het kunnen vaststellen. Binnen het kader kunnen we dan de keuzen maken. Natuurlijk zijn voordat we vaststellen, aanpassingen van het kader mogelijk. Nu is de tijd om die aanpassingen voor te stellen. Daarom heb ik waardering voor de bijdrage van de heer Veerman van het CDA, vorige week – omdat hij aangaf het kader te begrijpen, en het ook te zien als een kader, maar wel vragen en aanpassingen te willen doen en die heeft hij ook ingebracht.

Er zijn een aantal zaken die ik daar zelf over zou willen zeggen, maar gezien de wijze waarop de voorzitter heeft voorgesteld deze discussie nu te voeren, zal ik die vragen nu niet stellen. Ik wil wel aangeven dat de manier waarop wij zullen zoeken naar de antwoorden op de moeilijke vragen van deze ruimtelijke puzzel, langs deze lijn is: Wij streven naar een leefbare aarde voor al haar bewoners. Dank u wel.

Interruptie:

Voorzitter, mijn vraag aan mevrouw Koning is eigenlijk een vraag aan Gedeputeerde Staten, want mevrouw Koning spreekt volgens mij namens Gedeputeerde Staten op dit moment. Mijn vraag bestaat uit twee delen. De eerste vraag is: Bent u het met mij eens dat de discussie in werkgroepen of iets dergelijks, naderhand, makkelijker zal zijn als we eerst een kader vast stellen, waarbinnen we spreken? En de tweede vraag is, bent u bereid als Gedeputeerde Staten om u in te spannen voor het vaststellen van dat kader? En daarmee bedoel ik, wilt u ons tegemoetkomen op punten waar we vragen of aanpassingen hebben, en bent u ook bereid om binnen de coalitie daarover te spreken om tot de vaststelling van het kader te komen?

Antwoord: Ja, wij denken dat een kader belangrijk is om tot concrete keuzes te komen. En wij denken een kader geschapen te hebben, waar natuurlijk nog aanpassingen in kunnen plaatsvinden. Dat gesprek in coalitieverband loopt al. Het leidt alleen nu niet tot tekstvoorstellen waar ik makkelijk toezeggingen op kan doen, want die krijg ik hier niet.

Robert Jan Vonk
Fractievolger Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Provinciale Staten Begroting 2024

Lees verder

Bijdrage BW Spreidingswet en PIP HOV-R-net Corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer