Bijdrage Provin­ciale Staten Begroting 2024


8 november 2023

Voorzitter,
Ten eerste wil ik het hebben over dierenwelzijn

Dierenwelzijn

Konijn

In de commissie heb ik toegelicht dat het heel slecht gaat met de konijnenpopulatie. We dienen een motie in waarin we het college verzoeken om:

  1. de ontheffing voor duurzaam beheer van konijnen in te trekken / niet meer te verlenen / niet meer te gebruiken in het belang van de gunstige instandhouding van het konijn;
  2. de projecten om konijnen uit te zetten in de Nederlandse duinen te intensiveren om de populatie konijnen in de duinen te kunnen versterken.

Egel

We hebben ook in de commissie aangegeven dat het slecht gaat met de egel. We dienen een motie in, waarin we het college verzoeken om

  1. extra inzet te plegen op de verbetering en mogelijk uitbreiding van de leefomgeving van de egel;
  2. hiervoor een gericht plan van aanpak te maken;
  3. voor 1 maart 2024 Provinciale Staten hiervan in kennis te stellen;

Dierenambulances

In Zuid-Holland worden veel gewonde en zieke dieren vervoerd naar wildopvangcentra, waarmee invulling wordt gegeven aan de zorg voor dieren in nood. Zij verrichten een belangrijke taak met een groot maatschappelijk belang dat zeer breed wordt gedragen onder de inwoners van Zuid-Holland. De vervoerskosten zijn vanwege de vogelgriepuitbraak en een forse toename van het vervoer van gewonde en zieke egels sterk gestegen.

De Dierenbescherming heeft een noodkreet geuit over de financiële nood bij dierenambulances. Ook voor de provincie komen de dierenambulances regelmatig in actie om langs provinciale wegen gewonde en zieke dieren op te halen en te vervoeren, zo blijkt ook uit de beantwoording van onze technische vragen over de begroting. We dienen een amendement in om voor volgend jaar 200.000 euro in te zetten en te dekken uit de algemene reserve.

Natuur en Milieu

Verbreding subsidieplafond waterkwaliteit

Het college heeft in de commissie de suggestie meegegeven om de subsidieregeling verbeteren waterkwaliteit te verbreden. Daarom dienen we een motie in om de subsidieregeling te verbreden en voor 1 maart aan te geven om welke verbreding het dan gaat.

Beaumix

Het gebruik van Beaumix leidde tot bezorgdheid bij de gemeente Katwijk en onder omwonenden van de weg. De bewonersorganisatie Katwijk Smart Village (KSV) deed een eigen onderzoek en vond in bodemmonsters hoge concentraties zware metalen. Die concentraties waren veel hoger dan de wet toestaat. Het lozen van het drainagewater is inmiddels door de provincie stopgezet. De provincie voert het afvalwater uit de pompkelder nu met 2 vrachtwagens per dag af. Daaruit kan worden opgemaakt dat ook het provinciebestuur zich zorgen maakt over de effecten voor de natuur, het milieu en de volksgezondheid. We dienen een motie in waarin we het college verzoeken om onderzoek te laten uitvoeren over de gevolgen van het de effecten op het gebruik van beaumix voor de natuur, milieu, waaronder de waterkwaliteit, en de volksgezondheid;

Landbouw en Taboe®

De PvdD vindt evenals het college dat de versterking van de natuur leidend is bij de aanpak van de stikstofcrisis en niet de economische belangen. Als we de natuur versterken, komt er ook meer ruimte voor woningbouw. De veehouderij moet natuurinclusief worden met als randvoorwaarde het kunnen vertonen van natuurlijk gedrag van dieren, zonder verminking (zoals staarten afknippen van varkens, snavels afknippen bij kippen en onthoornen van koeien).

Het gevoerde overheidsbeleid heeft geleid tot schaalvergroting, specialisering, automatisering en veel regelgeving in de agrarische sector met als gevolg veel agrariërs die een gevoel van onmacht en een gebrek aan persoonlijke keuzemogelijkheden ervaren (mee blijven doen aan de ratrace).

Tijdens een campagnebijeenkomst van LTO over de landbouw heb ik aandacht gevraagd voor de sociale en psychische problemen, die veel agrariërs hebben. Er is veel verborgen leed bij agrariërs. De stichting Taboe(r) heeft aangegeven dat de vermenging van bedrijf en privé vaak groot is in de agrarische sector wat tot extra zorgen leidt. Taboe(r) geeft ook aan dat er sociale en psychische nood is onder een deel van de agrariërs. Deze nood leidt ertoe dat mensen het gevoel hebben met de rug tegen de muur staan en soms geen uitweg meer zien en er soms zelfs gedachten van suïcide spelen. Zelfdoding onder agrariërs op staat nummer 2 van de beroepenlijst. Er rust veelal een taboe om deze ernstige sociale en psychische nood bespreekbaar te maken.

De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk om oog te hebben voor deze groep mensen uit de agrarische sector en hen te helpen bij hun mentale gezondheid, omdat ze het gevoel hebben met de rug tegen de muur te staan en de problemen niet meer aan kunnen. Het is belangrijk om dit ernstige probleem onder de aandacht te brengen van de agrarische sector, maar ook onder erfbetreders en ambtenaren, die gesprekken voeren met deze mensen in het kader van de landbouwtransitie. We dienen een motie in waarin we het college verzoeken om:

  1. met een plan van aanpak te komen om deze groep mensen en hun betrokkenen te helpen om sociale en mentale problemen bespreekbaar te maken met goede verwijzingen naar hulpinstanties
  2. de organisatie Taboer en 113 te betrekken bij de realisatie van het plan van aanpak;
  3. dit probleem onder de aandacht te brengen bij gemeenten tijdens kennissessies en trainingen;
  4. dit plan van aanpak voor 1 maart 2024 voor te leggen aan Provinciale Staten.

Waarde en compassie

In deze begrotingsbespreking draait het om geld. Dat is belangrijk, maar wat doen we met wat werkelijk van waarde is en niet in geld is uit te drukken? Zoals geluk, gezondheid, degenen die je lief hebt: familie, vrienden, je dierlijke partners.

We leven in een wereld vol geweld, haat, natuurrampen, en vol polarisatie, een wereld van klimaatverandering, globalisering, regeldruk en wurgende systemen, die de menselijkheid doen verdwijnen. Hoe houd je je hierin staande, ook in de politiek? We moeten hoop houden!

Een belangrijk deel van het antwoord ligt in oplossingen gericht op de lange termijn en in het versterken van de empathie, compassie en veerkracht van de politiek en overheid.

Karen van Oudenhoven-Van der Zee, directeur van het Sociaal Cultureel Plan bureau zei er het volgende over: ‘Steeds meer mensen voelen zich niet gehoord of gezien door de (semi-) overheid. Het is belangrijk dat de politiek en uitvoerende instanties door hun optreden zorgen voor empathie richting individuele burgers en voorkomen dat polarisatie optreedt.’

Politiek vanuit het hart kan hierbij helpen, leven vanuit je eigen morele kompas, als mens, die natuurlijk ook fouten maakt en dingen soms anders had moeten doen. We moeten onze stem verheffen tegen onrecht en hoop houden, ook in de politiek!

We leven in een geforceerde economie, die om groei en winst maken draait, wat uiteindelijk meer kost dan het opbrengt. Daarom moeten stoppen met het streven naar oneindige economische groei, maar kiezen voor groei in medeschepselijkheid en compassie. De Partij voor de Dieren wil toe naar een economische ontwikkeling die rekening houdt met wat de aarde aankan, die betekenis en werkelijke waarde toevoegt en inzicht geeft in diepere drijfveren en waarden.

Compassie

Van ego naar eco: we zijn immers Human Beings (Eco) en geen Human Havings (Ego).

Het Eco-principe gaat uit van de verbinding met elkaar en met de natuur. Dat is ontzettend belangrijk voor het veiligstellen van onze toekomst en het bewerkstelligen van een leefbare wereld voor toekomstige generaties. We moeten compassie hebben met onze mooie planeet en ál haar bewoners. Het is van wezenlijk belang dat wij barmhartigheid in onze gepolariseerde wereld vol geweld en agressie maken tot een helpende, verlichtende en harmoniserende kracht. Compassie is onmisbaar voor het realiseren van een eerlijke economie en een harmonieuze wereldgemeenschap. We moeten hoop houden voor de toekomst, ook in de politiek. Maar wat als je eigenbelang niet hetzelfde is als dat van je kleinkind.

Ik sluit mijn betoog ter inspiratie af met een gedicht over hoop.

Hoop

One tree can start a forest,
One bird can herald spring,
One smile can begin a friendship,
One hand can lift a soul,
One star can guide a ship at sea,
One word can frame the goal,
One sunbeam can light a room,
One candle can wipe out darkness,
One laugh can conquer gloom,
One hope can raise our spirits,
One touch can show you care,
One voice can wake up everybody,
One life can make the difference.

Be that one

Dank u wel.

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland