Bijdrage LG Begroting 2024


1 november 2023

Dierenwelzijn

In het coalitieakkoord staat dierenwelzijn slechts 1 x vermeld, namelijk 'het streven naar een landbouw die sterker verweven is met natuur en met aandacht voor dierenwelzijn.'

Uit de beantwoording van onze vragen hierover blijkt dat dit welzijn betekent dat wordt voldaan aan de landelijke wetgeving en richtlijnen, met andere woorden, het moet al gewoon worden gedaan zonder enige toevoeging van provinciale aandacht. Kan GS aangeven welke toegevoegde waarde dit nog heeft?

De Partij voor de Dieren wil dat dierenwelzijn vanuit integraal werken integraal wordt meegenomen in alle provinciale thema’s. Is het college bereid om dit te gaan doen?

2e termijn: we denken erover om hiervoor een initiatiefvoorstel te maken.

Wildopvang

Op welke wijze gaat het college de 300.000 euro voor volgend jaar voor alle wildopvangen verdelen? Graag een reactie.

Dierenambulances

Dierenambulances vervullen een belangrijke taak t.a.v. vervoer van gewonde en zieke vrij levende dieren. Met name door de vogelgriep, maar ook een enorme toename van het vervoer van zieke egels, maken zij veel meer kosten. Is het college bereid om naast wildopvang ook te investeren in financiële ondersteuning van de dierenambulances. De dieren die worden opgevangen in de opvangcentra worden gebracht door de dierenambulances en die zorg is nauw met elkaar verbonden.

Konijn

Het gaat slecht met de gunstige instandhouding van de konijnenpopulatie. Er is daarom een landelijk jachtverbod ingesteld door de Minister. Ook Zuid-Holland zal hierop actie moeten ondernemen. Maar de provincie heeft ontheffingen afgegeven om konijnen te doden op sportvelden, golfbanen, begraafplaatsen, industrieterreinen en bij (spoor) wegen en dijken in het belang van de openbare veiligheid en volksgezondheid. Via de afgegeven ontheffingen zijn in 2020 7000 konijnen gedood, waarvan 5700 op de Maasvlakte. In 2021 4000 konijnen, waarvan ruim 3300 op de Maasvlakte en in 2022 4000 konijnen, waarvan 3400 op de Maasvlakte. In totaal bijna 15000 konijnen. Is het college bereid om deze ontheffingen te bevriezen, dan wel in te trekken vanwege de ongunstige staat van instandhouding van het konijn en vanuit de wettelijke provinciale verplichting te zorgen voor een gunstige staat van instandhouding en dus een betere bescherming?

Als het echt nodig is kunnen konijnen worden gevangen en herplaatst, zoals nu ook al gebeurt op de Maasvlakte, waar konijnen worden overgeplaatst naar duingebieden waar ze juist hard nodig zijn. Het is toch gek dat veel konijnen worden gedood alleen voor een gladde golfbaan, terwijl er andere mogelijkheden zijn. Dat moet en kan anders!

Egel

De egel is een beschermde inheemse diersoort, maar het gaat slecht met de egel. Hij staat ook nog steeds op de vrijstellingslijst, maar is tegelijkertijd één van de icoonsoorten. Er wordt door het provinciebestuur aangegeven dat als het goed gaat met de icoonsoort, dan gaat het ook goed met andere soorten. Maar het gaat niet goed met de icoonsoort en daaruit voortvloeiend dus ook niet goed met andere soorten. Zowel voor de leefomgeving als voor deze icoonsoort is de provincie verantwoordelijk voor een gunstige staat van instandhouding. Uit een ingekomen brief aan PS van de Egelopvang in Zoetermeer blijkt dat in vergelijking tot vorig jaar aanzienlijk (20%) meer egels, die zorg behoeven, door de dierenambulance nagenoeg dagelijks worden opgehaald, of door particulieren naar de opvang worden gebracht. Dit leidt tot veel extra kosten en financiële problemen. Het gaat in de meeste gevallen om jonge egels, die onderkoeld, verzwakt zijn en nog lang niet op het gewicht om de winter door te kunnen komen. Is het college bereid om de dierenambulance Leiden en omstreken financieel te ondersteunen bij hun belangrijke werk? Graag een reactie.

Natuur

Veel natuurdoelen zijn weer doorgeschoven naar volgende jaren blijkt uit de Najaarsnota.

Het gaat om 13 subdoelen voor een totaalbedrag van (schrik niet) 19,3 miljoen euro wat in 2023 uitgegeven had moeten worden om de natuurdoelen te bereiken. En zo gaat het al jaren! Sinds 2011. Hoe gaat dit worden ingehaald, want de tijd gaat steeds meer dringen tot 2027. GS kan niet blijven vooruitschuiven. Graag een reactie.

En hoe gaan de 110 km ecologische verbindingen in 2027 gerealiseerd worden? Dat is nog meer dan 60% wat moet gebeuren sinds 2015.

Er staat in het Coalitieakkoord dat de natuurdoelen onder andere worden behaald door inkomsten uit toerisme of zorgactiviteiten. We begrijpen nog steeds niet hoe natuurdoelen via toerisme kunnen worden behaald. Hoe ziet het college dit voor zich?

De landelijke uitbreidingsopgave voor bos- en bomenbeleid voor Zuid-Holland was nog niet vastgesteld, zo staat in beantwoording van onze vragen hierover. Is al bekend hoeveel ha in totaal en zo nee, wanneer dan wel (150 ha binnen NNN)?

Waterkwaliteit

De waterkwaliteit in Zuid-Holland voldoet nog lang niet aan de gestelde doelen die in 2027 gerealiseerd moet zijn. Met name de land- en tuinbouw dragen nog steeds veel bij aan een slechte waterkwaliteit door gifgebruik en mestuitspoeling. In het kassengebied staan veel watergebieden nog op rood. Ook hier gaat de tijd dringen en extra inzet is nodig! Welke extra maatregelen gaat het college treffen? Kan de gedeputeerde aangeven of de subsidie deelplafond ‘verbeteren waterkwaliteit’ verleden jaar geheel benut is? En als dat niet zo is kan dan bv. de aard van de projecten worden verbeterd en zo ja waar denkt u dan aan?

2e termijn We overwegen een amendement voor een extra financiële impuls voor verbeteren waterkwaliteit. We zullen volgende week een amendement indienen om het subsidiedeelplafond ‘Verbeteren waterkwaliteit’ van 300.000 euro te verhogen naar 500.000 euro om een extra impuls te geven aan verbetering waterkwaliteit.

Landbouw

De huidige landbouw is een economische activiteit waarbij winstgevendheid bepalend is en natuur en milieu ondergeschikt zijn. Op pagina 96 staat: ‘Met het belang van en de liefde en zorg voor de flora en fauna als leidraad’. Dit staat in schril contrast met volgende zin ‘Ons landschap en de biodiversiteit staan onder toenemende druk door het groeiend aantal inwoners, economische ontwikkeling, klimaatverandering en stikstofuitstoot van landbouw, verkeer, luchtvaart en industrie.’ Hoe rijmt het college deze twee tegenstrijdigheden?

Tijdens een campagnebijeenkomst van LTO dit voorjaar over de provinciale land- en tuinbouw heb ik aandacht gevraagd voor de sociale en psychische problemen bij agrariërs en hun families. De nood is vaak hoog en er rust vaak een taboe op om over te spreken. Provincieambtenaren voeren ook de komende tijd veel gesprekken met agrariërs. Wat denkt het college hieraan te kunnen doen? (motie)

Dank u wel.

Carla van Viegen
Fractievoorzitter partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage BE commissie Beleidskader OV-concessie Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee 2025 en Begroting 2024

Lees verder

Bijdrage Provinciale Staten Begroting 2024

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer