Bijdrage Commissie Duurzame Ontwik­keling d.d. 13 juni 2018 Kadernota 2018, Kader­be­sluit Groen  en concept-uitvoe­rings­agenda Rijke Groen­blauwe Leef­om­geving


14 juni 2018

Allereerst moet me van het hart dat het wel erg veel stukken zijn voor één vergadering. En daar komt nog bij dat er maar liefst 12 (!) nagezonden stukken bij gekomen zijn. Dat is nachtwerk geworden en vraagt erg veel van een kleine fractie, We zien dit graag anders, omdat we onze controlerende taak als Statenlid zo niet goed kunnen uitvoeren.

De PvdD heeft bij de bespreking uitbreiding NNN netwerk al aangegeven dat we blij zijn met het voorstel om meer natuur te realiseren in Zuid-Holland. Fijn dat GS sterker gaan sturen op de realisatie van het resterende NNN netwerk en nu het voortouw gaat nemen voor de gebieden waar nog geen externe initiatiefnemer is, want de realisatie loopt sterk achter bij de gestelde doelen. Het is dus hard nodig! De Partij voor de Dieren heeft hier al jaren om gevraagd en daar zijn we erg blij mee.

Maar we hebben nog steeds grote zorgen, ook als we de uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving bestuderen

Het woord dieren of ecologie komt niet één keer voor in de uitvoeringsagenda Rijke groen blauwe leefomgeving en dat baart ons zorgen. De mens en het belang van de natuur voor de mens staat centraal zonder je af te vragen wat de intrinsieke waarde van de natuur en dieren is.

Menscentrale denken

We kunnen ons er dan ook niet in vinden als er niet meer rekening wordt gehouden met de bescherming van dieren in plaats van de nadruk te leggen p economische belangen. De belangen van bescherming moeten veel zwaarder worden gewogen, zeker als het gaat om schadevergoeding. De provincie is prima in staat om schade te vergoeden zou ten aanzien van dieren veel meer beschermend en minder doodmakerig moeten worden… het uitgangspunt van de Wet Natuurbescherming is dat de overheid dieren beschermt!

Ecologische crisis

Dan de meetlat groenrendement: ik hoop dat deze meetlat inzicht geeft dat de bomen niet tot aan de hemel groeien en dat er paal en perk gesteld moet worden aan de economische belangen. Het is toch wel een heel schamele ambitie dat op het gebied van natuur ‘beheer het nieuwe realiseren is’ en de ambitie niet is gericht op de aanpak van de ecologische crisis die volop gaande is.

Veel mooie plannen, maar ik betwijfel ten zeerste of deze plannen ertoe leiden om de ecologische crisis te keren. Het ademt de sfeer van: zolang de economie er niet onder lijdt, willen we wel oog hebben voor de ecologische belangen. Het moet wat ons betreft worden omgedraaid: zolang de ecologie er niet onder lijdt, hebben we oog voor de economische belangen, omdat we als mens ons eigen graf aan het graven zijn.

Netwerkend werken

Netwerkend werken is een modern streven, maar de vraag is wie eraan deelnemen, wie zijn stem laat horen, hoe het wordt gewogen of het leidt tot een effectieve aanpak van de ecologische crisis. Wat ons betreft is een sterkere sturing van de overheid nodig om onze planeet, maar ook onze provincie, leefbaar te houden voor toekomstige generaties mensen en dieren.

De Partij voor de Dieren is dus heel kritisch en dat is niet voor niets. De huidige aanpak heeft niet geleid tot een effectieve aanpak van de ecologische crisis die gaande is.

Faunabeheer

Het provinciebestuur geeft aan dat er constant wordt ingegrepen in de natuur om gevaar of schade te voorkomen en dat van een natuurlijk evenwicht in het Zuid-Hollandse cultuurlandschap nooit sprake zal zijn. Dat is een politieke keuze en daar denkt de PvdD fundamenteel anders over vanuit het oogpunt van duurzaamheid en mededogen. Het menscentrale denken staat centraal in plaats van een planeetbrede visie die rekening houdt met al haar bewoners en hun toekomstige generaties.

Kwaliteitssprong in natuur- en recreatiegebieden

De provincie neemt wat ons betreft te weinig de regie in handen en laat het teveel over aan anderen zeker wat betreft de desastreuze gevolgen voor de natuur door de intensieve landbouw. De economische belangen zijn niet in evenwicht met de ecologische belangen. De innovatieagenda duurzame landbouw wordt teveel geregeerd door de economie en het geld en zal het verschil niet maken, evenals het huidige agrarische natuurbeheer. Daarom kunnen we ook niet hiermee instemmen. Duurzame intensieve landbouw bestaat niet!

De provincie kan hierop veel meer sturen door voorwaarden te stellen m.b.t. intensieve veeteelt, het waterpeil, duurzaamheidseisen t.a.v. de pachtovereenkomsten van provinciale gronden, een effectiever subsidiebeleid m.b.t. agrarisch natuurbeheer en door er bij het Rijk op aan te dringen om verdere duurzaamheidseisen te stellen vanuit de overheid ten aanzien van het landbouw- en natuurbeleid.

Inmiddels is al wel heel erg duidelijk gebleken dat als je het aan de markt overlaat, het geld regeert en datgene wat kwetsbaar is, de natuur en dieren het onderspit delven. Het is natuurlijk mooi dat de provincie vindt dat economische sectoren het natuurlijk kapitaal zelf moeten koesteren en meer biodiversiteit, wateroppervlakten en beleefbaar groen ontwikkelen als inclusief onderdeel van de bedrijfsvoering, maar dat zal niet gebeuren als de overheid er niet zelf de regie op voert en een strengere sturing en kaderstelling hanteert. Het gaat hier om kwetsbare waarden en publieke belangen, waar de overheid zorg voor dient te dragen.

Wonen in de natuur

Ik maak me grote zorgen over de wens van de provincie m.b.t ‘wonen in de natuur’ op Goeree Overflakkee. Zo gaat onze schamele zes procent natuur nog meer verloren en wordt de kwetsbare natuur op Goeree steeds meer aangetast.

Transitie naar plantaardig voedsel

De door de provincie gesubsidieerde voedselcoöperaties zijn nog steeds niet gericht op een transitie naar een meer plantaardig dieet wat noodzakelijk is om de door de provincie ondersteunde klimaatdoelstellingen van Parijs te behalen, zoals ook het RLI in een recent rapport heeft aangegeven. We zullen hiervoor een motie indienen bij de PS vergadering.

Groei toerisme

Ook de door de provincie gewenste toenemende toeristenstroom moet gereguleerd worden en kan niet doorgroeien zonder schade aan te richten aan de natuur en de leefomgeving. Ook daar zal paal en perk aan moeten worden gesteld om economie en ecologie in evenwicht te houden.

Realisatie NNN- netwerken

Mooi dat de provincie wil realiseren dat de NNN in 2027 is gerealiseerd, maar door de enorme achterstanden moet er steeds eer in een steeds kortere tijd worden gerealiseerd en dat baart onze fractie grote zorgen.

Ook maken we ons zorgen over de overgang van NNN netwerken naar recreatie, zoals bij de laatste VRM wijziging is vastgesteld. Het beschermingsregime wordt verlaagd en er wordt hierdoor minder NNN netwerk aangelegd.

Energietransitie

Het doel is om CO2 uitstoot en bodemdaling gebiedsgericht uit te werken (accepteren, remmen en stoppen), maar alle indicatoren voor energietransitie staan in de jaarrekening 2017 nog op rood en oranje en dat stemt niet positief. Er moet vol worden ingezet op werkelijke verduurzamen door zonne-, wind- en waterenergie.

Wijziging Verordening POP3 duurzame landbouw.

Maandag hebben we de WAS/WORDT tabel ontvangen, maar de redenen voor wijziging ontbreken. De PvdD heeft onvoldoende inzicht en informatie over de onderbouwing van de wijziging. We vinden het jammer dat deze onderbouwing niet wordt gegeven en stellen voor om nadere onderbouwing hiervoor te ontvangen alvorens we een besluit hierover nemen en onze controlerende taak naar behoren kunnen uitvoeren.

Ruiterpadenplan

Als laatste punt wil ik het ruiterpadenplan benemen, een motie waarvan de Partij voor de Dieren mede-initiatiefnemer is. De Partij voor de Dieren kan instemmen met fase 1 van het verbeterplan ruiterpaden om 3 miljoen euro in te zetten om de kwaliteit van de ruiterpaden te verbeteren en de meest urgente ontbrekende schakels in het ruiterpadennetwerk te verbinden. Wat betreft fase 2 zien we graag een uitgewerkt plan, inclusief de benodigde financiële middelen en we zijn benieuw wanneer we dit kunnen tegemoet zien.

Mooi dat de provincie in gesprek wil gaan met gemeenten om de zomertijden, waarop er wel en niet op het strand gereden kan worden voor alle gemeenten gelijk te trekken en hierover in gesprek te gaan met de betreffende gemeenten. Wel of geen regen is lastig meetbaar en kan snel veranderen, maar een temperatuur onder de 18 graden wel (via KNMI) en ook de tijden dat voor 10 uur en na 19.00 uur op het strand gereden kan worden.

In Zuid-Holland zijn minimaal 80.000 paardenliefhebber actief, dit is 20% van het landelijke aantal en daarmee is de provincie Zuid-Holland de provincie met de meeste paardenliefhebbers. In de recreatiegebieden van Zuid- Holland is 20% van de recreanten een paardensporter. In Nederland ligt ruim 4.000 kilometer aan ruiterpaden. Zuid-Holland heeft echter een zeer beperkt aanbod aan ruiterpaden, op Groningen na het minste aantal kilometer ruiterpad in Nederland. De recreatieve ruiters rijden meestal dicht bij huis, de gemiddelde afstand die zij afleggen, ligt tussen de 10 en 20 km. Menpaden zijn voor aangespannen.

Nagenoeg alleen de gebieden waaruit de mensen vanuit de klankbordgroepen komen, zijn geïnventariseerd en daarmee is geen dekking voor de provincie gekregen. We zien graag een volledige provinciale dekking.

Tot zover mijn eerste termijn. Dank u wel.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer