Bijdrage jaar­re­kening 2017


4 juni 2018

Mooi dat ook in Zuid-Holland een verantwoordingsdag is gehouden om verantwoording af te keggen voor het gevoerde beleid. Dat doen we wat de PvdD betreft niet voor vervuilende en dieronvriendelijke bedrijven en multinationals, die alleen oog hebben voor geld en de kortetermijnbelangen, maar voor het welzijn van onze inwoners, zowel mensen als dieren.

Normaal gesproken als je plannen maakt, voer je ze uit. Wat betreft een aantal plannen kan het ons niet langzaam genoeg gaan, zoals de aanleg van nieuw asfalt, als de Rijnlandroute. Maar goed, uit de jaarrekening blijkt dat er weer veel geld aan de reserve wordt toegevoegd en dat plannen onvoldoende uitgevoerd worden. Ik zal de voor ons belangrijkste punten uit de jaarstukken benoemen.

Natuur

Allereerst natuurontwikkeling. Zuid-Holland is de provincie met de minste natuur van Nederland, 6 procent, terwijl het landelijk gemiddelde 12 procent is.

Natuurdoelen voor zesde jaar op rij jaarlijks grotendeels niet gehaald

Voor het zevende jaar op rij wordt een groot deel van de natuurdoelen niet gehaald door de provincie. En dan betreft dat nog maar de helft van wat oorspronkelijk de bedoeling was aan voormalige EHS, nu NNN netwerk, want Zuid-Holland zette tot 2017 in tegenstelling tot veel andere provincies enkel in op de internationale verplichtingen zonder zelf extra te investeren in nieuwe niet verplichte natuur. Doordat de doelen in de afgelopen jaren niet zijn gehaald, moet een steeds groter deel in steeds kortere tijd worden gerealiseerd. De tijd dringt.

Geld blijft op de plank liggen

De Partij voor de Dieren vindt het zorgelijk dat de programmareserves per saldo weer zijn toegenomen. Dec reserves namen binnen 10 jaar tijd van 300 miljoen euro tot nu 750 miljoen euro, zoals ook al door de heer Hillebrand werd aangegeven.

Ecologische verbindingszones

Er zijn in 2016 (en ook in de periode 2013 - 2016) veel minder kilometers ecologische verbinding gere­aliseerd dan begroot, 2,6 km in plaats van de geplande 12 km.. Dit heeft een effect op de programme­ring voor 2017-2020.

Door natuurgebieden met elkaar te verbinden ontstaan er robuuste natuurgebieden en dit zorgt voor de versterking van het Natuurnetwerk (NNN). Deze verbindingen dragen bij aan het oplossen van knelpunten voor veel planten- en diersoorten die in moeilijkheden komen door klimaatverandering, zo concluderen ook onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving en de Wageningen Universiteit. We willen meer aandacht voor deze verbindingen.

Tot hiertoe heb ik helaas kunnen knippen en plakken uit mijn bijdrage van de jaarrekening 2016.

Nu nog een paar nieuwe punten, die ik wil benoemen.

Energietransitie

De doelen op het gebied van energietransitie zijn bedroevend en ver benedenmaats. De huidige inspanningen zijn echt onvoldoende gebleken. Er zal fors meer ingezet moeten worden op zonne- wind en waterenergie om de doelen te behalen.

Als laatste punt vinden we dat daarom zeker ingezet moet worden op verduurzaming van de economie. In het kader van Foreign Investments heeft het Innovation Quarter 50 buitenlandse bedrijven geassisteerd bij vestiging, verhuizing of uitbreiding in de regio, zo valt te lezen in de jaarrekening. In antwoord op onze technische vragen bleek dat er geen specifieke duurzaamheidseisen aan deze bedrijven worden gesteld. We vinden dat dit wel zou moeten en zullen hiervoor bij de bespreking van de Kadernota een motie indienen.

Ik ben het met de heer Hillebrand eens dat we uitzoen naar de verkiezingen en een echte vergroening en verduurzaming van beleid.

Dank u wel!

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer