Bijdrage Externe Relaties (ER) commissie IPO - BIJ12 en Inter­na­ti­onale Strategie (China)


19 juni 2024

Jaarstukken 2023, Voorjaarsnota 2024 en conceptbegroting 2025 IPO – BIJ12

We hebben de stukken met interesse gelezen, met name het jaarverslag van BIJ12. Interessante aanvulling op de informatie was gegeven tijdens de technische sessie op 5 juni. Partij voor de Dieren kan akkoord gaan met de Jaarstukken 2023 en de Voorjaarsnota 2024 en de Conceptbegroting 2025 van het IPO en BIJ12. Ik sluit me aan bij de inbreng van collega Lamers over structurele middelen voor lagere overheden. Onze aandacht op IPO niveau blijft gericht op natuurbeheer en faunabeheer en het stikstofdossier.

Relatie met China en moties en amendementen Internationale Strategie

Beleid betrekkingen buiten Europa

We vragen het College om zeer terughoudend om te gaan aangaande betrekkingen met China vanwege de mensenrechtensituatie in dat land. We hebben hier zorgen over. Vorige maand nog is een Chinese burgerjournaliste Zhang Zhan pas na vier jaar gevangenisstraf vrij gelaten, alleen omdat ze de misère tijdens de corona uitbraak in Wuhan had gefilmd en via sociale media had verspreid.

Als er al delegaties onder leiding van de provincie bezoeken brengen aan landen buiten Europa, dan stelt Partij voor de Dieren voor om dit voorafgaande aan een besluit voor te leggen aan PS met in ieder geval een vermelding het doel van het bezoek, de kosten en de duur van het bezoek en vervolgens PS de gelegenheid te geven hierover advies uit te brengen aan GS. Dit advies wordt betrokken bij het besluit van GS over het betreffende delegatiebezoek naar een land buiten Europa. We hebben hiervoor een motie opgesteld.

Publieke diensten in handen van buitenland

We maken ons daarnaast zorgen over publieke diensten in Zuid-Holland, die (steeds vaker) in handen komen van een buitenlands bedrijf. Deze buitenlandse bedrijven krijgen dan zeggenschap, waardoor Nederland in een afhankelijke positie komt ten opzichte van het bedrijf en het regime van dat land. Als voorbeeld noem ik de AVR (Afvalcentrale Rotterdam). Dit is overgenomen door het Chinese bedrijf CKI. Het gevaar hiervan is dat er veel afval speciaal uit het buitenland naar Rotterdam wordt gehaald om vervolgens te worden gebruikt voor de warmtevoorziening van de WarmtelinQ. CKI zou dan bijvoorbeeld kunnen besluiten om de AVR stil te leggen. En hiermee zou een buitenlandse mogendheid de AVR als politiek instrument kunnen inzetten in Zuid-Holland. We vinden het belangrijk dat het College er, samen met het Rijk, er waakzaam op is dat een dergelijk scenario kan optreden. Graag een reactie van het College hierop.

Veel EU wet- en regelgeving werkt direct door op de kerntaken van de provincie. Bijvoorbeeld wet- en regelgeving op het gebied van waterkwaliteit, natuur, landbouw, lucht, bodem en dierenwelzijn. We hebben hiervoor een motie en een amendement voorbereid.

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage RW Beter bereikbaar Gouwe

Lees verder

Bijdrage RM commissie Voorjaarsnota 2024, Kadernota 2025 en Startnotitie Omgevingsbeleid 2025

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer