Bijdrage gepland benzi­ne­station met LPG in groen­gebied Helle­voet­sluis


10 maart 2013

Punt A: is er sprake van een groot maatschappelijk en/of sociaal en/of bedrijfseconomisch belang?

- Er zijn al 7 tankstations aan de oostkant van de gemeente Hellevoetsluis. Kunt u onderbouwen waar het grote maatschappelijke of sociale belang uit bestaat?
- Er zijn op 900 meter en 1,5 km afstand alleen al 3 LPG installaties en voldoende winkels beschikbaar. Wat is de nut en noodzaak van het uitbreiden van andere diensten zoals een LPG installatie en 6 wasplaatsen, 2 wasstraten en een winkel van 120m2 in een als groen bestempeld gebied?
- 90% van de gebouwen, in een straal van 200 meter van het tankstation dat gaat verdwijnen, is bedrijfsmatig in gebruik, Is dit wel een woonwijk te noemen? Het huidige station vormt nu geen overlast en gevaar en dat doet het al 30 jaar niet. Waaruit bestaat volgens GS de overlast van het huidige benzinestation, dat nu wegmoet en moet plaatsmaken voor een nieuw benzinestation aan de Nelson Mandelalaan?
- Bedrijfseconomische belang:
Huidige tankstationhouders in de buurt kunnen momenteel haast geen winst maken, 1 station heeft het al erg zwaar en staat praktisch op omvallen. Nog een groot station erbij zal wellicht faillissement van andere tankstations veroorzaken. Een tankstation op de N57 is onlangs dichtgegaan. Dit betreft een tankstation langs een doorgaande weg tussen Rotterdam en Zeeland. Mijn vermoeden is dat dit komt door te weinig inkomsten. Kunt u dit bevestigen? Waarom dan alsnog een nieuw station in een groen gebied?

Punt B: de provinciale belangen zoals verwoord in de provinciale structuurvisie worden niet in onevenredige mate aangetast.

Natuur, groen en recreatie
Voor het tussengebied Hellevoetssluis/Nieuwenhoorn is sprake van een transformatieproces, waarbij het gebied wordt omgevormd tot een samenhangend gebied met een belangrijke betekenis als landschappelijke buffer en kwaliteitsvolle recreatieve zone van formaat tussen de genoemde kernen. Het gebied in de PSV aangemekrt als stedelijk groen, waarin alleen parken, sportvoorzieningen, volkstuinen en begraafplaatsen zijn toegestaan.

Qua natuur is dit een erg slechte locatie, het gaat hier om een stuk stedelijk groen, wat een volgens het groenstructuurplan van de gemeente Hellevoetssluis een ecologische verbinding vormt tussen het Ravense Bos en het Kooi Steebos. Tevens vormt het volgens dit plan een versterking van het kleinschalige en diverse karakter van de polder Nieuwenhoorn, waardoor het leefgebied van dieren zal toenemen. En er leven herten, roof(vogels), kerkuilen, diverse soorten reigers en vele andere diersoorten. Deze dieren worden al ingesloten door de drukke N57, de Nieuweweg en straks de Noordelijke Randweg, ook nog eens een tankstation aan de rand van het bos met wascabines en LPG zal de omgeving ernstig verstoren. Het tast het open, weidse en karakteristieke landschap in de Hoeksche Waard aan. Volgens ons is dit In strijd met het provinciale belang van het ‘ontwikkelen en behouden van vitale en waardevolle landschappen’. Kunt u dit bevestigen?

Verbeteren van de waterveiligheid
Het gebied heeft de functie van waterberging en waterkwaliteitsverbetering. Volgens ons zijn de plannen in strijd met de provinciale belangen van het verbeteren van de waterveiligheid. Kunt u dit bevestigen?

Veiligheid
De minimale afstand, die gevraagd wordt vanuit het beleidsveld Externe Veiligheid, tot bestaande woningen, is met 180 meter ruim voldoende. De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond adviseert echter een afstand van 230 meter te hanteren zodat personen veilig kunnen vluchten. Een impact van LPG reikt zelfs tot 500 meter. In het bestemmingsplan Noordelijke Randweg is een hoofdstuk “externe veiligheid” opgenomen. Hierin staat: “In de directe nabijheid van het plangebied is geen sprake van werken met en/of opslag en vervoer gevaarlijke stoffen”! LPG benzinestations worden er nadrukkelijk in uitgesloten. De gemeente gebruikt dit dus onterecht in haar uitleg. Waarom vinden GS het verantwoord en aanvaardbaar om een LPG station, die niet nodig is, te bouwen onder deze omstandigheden wat mogelijk in strijd is met de eisen van externe veiligheid?

Verrommeling
Nu wordt een gevaarlijke LPG installatie tegen een woonwijk geplaatst waardoor het gevaar onevenredig toe zal nemen ipv zal afnemen. De belangen van de Provincie worden daarom in onevenredige mate aangetast, toename van het risico (gevaar) en afbraak van een stuk groen/natuurlijke omgeving en verrommeling van het buitengebied in plaats van versterking van het huidige stuk stedelijk groen. Het gebied heeft in 1e instantie een functie als recreatief uitloopgebied en fungeert als landschappelijke buffer voor H'sluis en Nieuwenhoorn. Benzinestation met allerlei andere activiteiten, zoals een mogelijk afhaalpunt voor internetaankopen, werkt verrommeling in het buitengebied in de hand en tast het open weidse karakter aan. Verrommeling moet juist worden tegengaan door de genoemde groene buffer en het versterken van de huidige karakteristiek van het landschap en het buitengebied. Volgens ons is dit In strijd met de provinciale belang van het Verbeteren van belevingswaarde en verminderen verrommeling en het Versterken recreatieve functie en groenstructuur. Graag een reactie hierop van de gedeputeerde.

Verkeer
GS hebben aangeven dat de weg voor 2004 een provinciale weg is geweest. Volgens onze informatie is dit nooit het geval geweest. Voor 2004 was dit stuk grond volgens onze informatie akkerland en de Nieuweweg waar men in 2009 naar gekeken heeft als mogelijke locatie voor een tankstation is ooit een provinciale weg geweest. Het idee dat GS schept dat indien deze status niet gewijzigd was hierdoor de aanleg van dit station mogelijk was geweest binnen de regels van de Verordening Ruimte kan dus volgens ons niet gebruikt worden als argument. Is deze constatering juist?

Punt C: er zijn geen reële andere mogelijkheden

• Er zijn al 7 tankstations aan de oostkant van de gemeente Hellevoetssluis. Waarom nog een achtste benzinestation erbij in nota bene groen gebied en midden in een economsiche crisis, die nog wel even aanhoudt?
• De brandstof nota uit 2008 is achterhaald en absoluut niet meer actueel vanwege de ontstane economische crisis. Er is momenteel een overschot van brandstof aanbod in en rond Hellevoetsluis van 7 mln liter per jaar. Het rapport gaf aan dat er een tekort was van 8,5 mln in 2008. De opstellers van het rapport beamen dat dit rapport achterhaald is en de werkelijkheid bij verre niet benaderd. Waarom laat u dit rapport wel deel uitmaken van uw beoordeling?
• Mogelijkheden op Kickersbloem II (bedrijventerrein)zijn onderzocht, maar er is alleen gekeken naar een tankstation met LPG. Wasstraten en wasboxen zouden hier prima op hun plaats zijn en een station zonder LPG past hier wel. Waarom is dit niet meegenomen? En ook Kickersbloem III? En er zijn diverse andere locaties aan de oostzijde van Hellevoetssluis, die niet zijn meegenomen. Waarom niet?

Punt D: beperken van de negatieve effecten
Naar ons idee is in het geheel niet voldaan aan de voorwaarde dat de negatieve effecten worden zoveel mogelijk beperkt.

Informatievoorziening gemeente
Bent u van mening dat de gemeente Hellevoetssluis u volledig en juist heeft geïnformeerd, temeer, omdat er nog een tankstation tegenover de huidige is gevestigd en het feit dat het gevaar voor Hellevoetsluis juist onevenredig toe zal nemen door het vervangen van een klein onbemand station en waardoor de besluitvorming van GS hierdoor positief beïnvloed zou kunnen zijn?
De PvdD vraagt u om opnieuw in gesprek te gaan met de gemeente Hellevoetssluis om op zoek te gaan naar een andere locatie, het liefst op een locatie waarvoor geen provinciale ontheffing nodig is.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer