Bijdrage gevolgen landelijk bestuurs­ak­koord en gevolgen voor Zuid-Holland


28 maart 2013

Voorzitter. Ter bespreking is het landelijk Regeerakkoord, onderdeel bestuurswijzigingen van het midden- en lokaal bestuur, en de bestuurlijke gevolgen daarvan voor de provincie Zuid-Holland en de Zuid-Hollandse gemeenten.

Door het Rijk wordt voorgesteld om toe te werken naar een aantal gewesten en de provincies op te heffen met als doel om meer slagkracht te bereiken.

De vraag is of dat hiermee wordt bereikt. Met andere woorden of schaalvergroting de oplossing is voor meer efficiëntie en slagkracht.

Voorbeelden uit de praktijk vanuit het bedrijfsleven, de zorg en het onderwijs tonen het tegendeel aan, namelijk dat schaalvergroting meestal niet leidt tot het gewenste effect. Schaalvergroting en fusies kunnen wat onze fractie betreft alleen doorgang vinden als die aantoonbare verbeteringen van de kwaliteit van het bestuur opleveren en kunnen bogen op een breed draagvlak in de samenleving. Dit is wat ons betreft nog niet aangetoond.

Onze fractie is voorstander van het opheffen van de WGR+ samenwerking, omdat deze samenwerking verre van democratisch is vormgegeven.

Wij steunen GS in hun opvatting dat de opschaling naar gemeenten tot minimaal 100.000 inwoners van onderop moet gebeuren. Alleen bij voldoende draagvlak en als dit een aantoonbare verbetering van de kwaliteit van het bestuur oplevert, is het zinvol om hiermee aan de slag te gaan. Wel zijn we van mening dat GS vanuit een heldere visie een duidelijker standpunt moet innemen en niet te afwachtend moet zijn wat het Rijk gaat initiëren. Een meer pro-actieve houding van GS is hier wat ons betreft op zijn plaats.

Hoe staat de samenvoeging van de provincies Utrecht, Flevoland en Noord-Holland in verhouding met de gehele Randstadsamenwerking?

We hebben zorgen over de doo het Rijk voorgestelde gemeentelijke herindelingen. Burgers dreigen eerder de dupe te worden van deze samenvoegingen dan dat zij er baat bij hebben. Over het algemeen wordt de afstand tussen bestuur en burger groter, niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk, doordat mensen langer moeten reizen om formaliteiten, zoals verlenging van een paspoort te kunnen afhandelen in een verder gelegen gemeentehuis. Dit kost extra tijd en geld voor de meeste burgers waar zij niet op zitten te wachten. Gemeentelijke herindelingen moeten echt van onderop worden gerealiseerd.

Als het al zou gebeuren vindt de PvdD dat de inwoners hier uitdrukkelijk bij betrokken moeten worden. Een bindend referendum is zeer wenselijk, zodat het werkelijke draagvlak onder de bevolking helder wordt.

Ten slotte vinden wij het van belang om de diverse regio-indelingen, zoals de RUD’s en de veiligheidsregio’s meer op elkaar af te stemmen, zodat bestuurlijke samenwerking tussen de diverse gremia wordt vereenvoudigd.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer