Bijdrage Groe­na­genda 2012-2015


16 mei 2012

16 mei 2012 Bijdrage Groenagenda

Het motto van GS is: de provincie verbindt en geeft ruimte: De PvdD vindt dat de provincie dit niet alleen op economisch en sociaal vlak moet doen maar juist ook op ecologisch gebied: het verbinden van natuurgebieden en ruimte bieden voor ecologie en natuur!
De PvdD is voorstander van het aanleggen van de oorspronkelijke EHS, inclusief de ecologische verbindingszones. We zouden ons er nog in kunnen vinden als we er iets langer over doen. Zeker gezien de verkiezingen die er aan komen, vindt de PvdD het van belang om de Groenagenda nog niet voor inspraak vrij te geven, maar te wachten tot na de verkiezingen.
En dan de keuzes van GS: 100 mln euro voor groen en 500 mln euro voor economie en infrastructuur. Dit maakt duidelijk hoe GS duurzaamheid en de verhoudingen tussen people planet en profit ziet. De balans schiet ver door naar profit, terwijl ons leven afhankelijk is van de natuur. Als er gekozen wordt voor meer evenwicht kan de oorspronkelijke Zuid-Hollandse EHS worden aangelegd. Het is wederom een kwestie van politieke keuzes!

Juridische gevolgen herijkte EHS
Gezien de totaal beschikbare landelijke dekking moet rekening gehouden worden met een fors lagere vaststelling van de herijkte ontwikkelopgave dan Zuid-Holland nodig acht om te kunnen voldoen aan de internationale verplichtingen. Hoeveel is dat en wat gaat zijn de gevolgen voor Zuid-Holland?

Dan inhoudelijk: Bij de vorige bespreking is aangegeven dat de intrinsieke waarde van natuur zou worden opgenomen in de uitwerking van de Groenagenda. Ik mis de uitwerking: de benaming intrinsieke waarde van de natuur wordt in het geheel niet genoemd! Gaat de gedeputeerde dit alsnog doen, zoals eerder is toegezegd?

De PvdD is voorstander van het hanteren voor een nullijn voor het bouwen in de groene ruimte: geen nieuwe woningen, bedrijventerreinen en glastuinbouw in de groene ruimte. Temeer omdat de provincie ZH slechts een schamele 6% aan natuur heeft en het van belang is om dit voor toekomstige generaties te behouden. Is GS dit met ons eens?
Verder vinden we dat er vol moet worden ingezet op aankoop van nieuwe gebieden.

Minder bezuiniging op groen na val kabinet
Hoe schat de gedeputeerde de bezuinigingen in in het licht van de gevallen coalitie en de korting van 400 miljoen euro ipv 600 miljoen euro?

Kwantiteit/Kwaliteit
Burgers vragen volgens ons niet alleen om kwaliteit maar ook om kwantiteit. Zoals aangegeven: met een schamele 6% natuur heeft Zuid-Holland nog wel wat in te halen en is ook kwantiteit enorm van belang in een sterk verstedelijkte provincie! Deelt GS de mening dat ook moet worden ingezet op kwantiteit?

Ecologische verbindingszones en Deltanatuur
De PvdD is van mening dat de ecologische verbindingszones moeten worden gehandhaafd, evenals de deltanatuur en het krekenplan Hoekscheewaard als onderdeel van de EHS.

Ecosysteemdiensten
Daarnaast moet wat ons betreft het belang van ecosysteemdiensten als ons gemeenschappelijk bezit en het terugdringen van de afbraak ervan meer centraal komen te staan. Het gaat namelijk niet alleen om het individuele menselijke belang, ook om de intrinsieke waarde en het essentiële collectieve belang ervan voor mens en dier.

Biodiversiteit
In Nederland daalde de biodiversiteit van ongeveer 40 procent in 1900 tot ongeveer 15 procent in 2000. Dit is zeer zorgelijk. Onze fractie maakt zich ernstige zorgen of met de genoemde maatregelen de stand still van de biodiversiteit kan worden bereikt. Kunt u daarnaast de bescherming van de bij toevoegen aan de Groenagenda i.v.m. de enorme bijensterfte en in het belang van verbetering van de biodiversiteit, maar ook de economie?
Om zicht te krijgen op de biodiversiteit van Zuid-Holland wordt door de provincie een biodiversiteitsgraadmeter ontwikkeld, die gericht is op soorten en ecosystemen. Hiermee kan de provincie toekomstige veranderingen in de biodiversiteit meten. Het jaar 2010 geldt daarbij als referentiejaar. Mooi dat dit wordt gedaan, maar hoe precies? Kunnen we een nadere uitwerking krijgen?

Schaalvergroting landbouw
Onze fractie is niet voor schaalvergroting van de landbouw: De uitdaging is een duurzame zich kwalitatief onderscheidende kleinschalige landbouw, in tegenstelling to wat in de Groenagenda staat vermeld. De inzet op slowfood en regionale afzet van duurzaam en diervriendelijk geproduceerde landbouwproducten moet wat ons betreft vol worden ingezet en we zijn blij met deze inzet van GS.

Natuur drager van hoog gewaardeerde landschappen
Niet de landbouw, maar de natuur is drager van internationaal hoog gewaardeerde landschappen, evenals de cultuur, zoals in het stuk wordt gesuggereerd. De PvdD deelt dus dit standpunt niet.

Water/Peilbeheer
Water is sturend in de groene ruimte zo wordt aangegeven. Ik mis hierin het peilbeheer om bodemdaling en alle gevolgen van dien tegen te gaan en in het belang van het weidevogelbeheer, wat van cruciaal belang is! Waarom is dit niet meegenomen?

Verbinding Groen en cultureel erfgoed
Waarom is bij de verbinding tussen cultuurhistorie en groen het behoud van de op wereldschaal unieke veenweidelandschappen niet meegenomen?

RodS bij Rotterdam
Verder heeft onze fractie zorgen over groen rondom het stedelijk gebied van Rotterdam! Dit was al bedroevend laag, maar wordt met deze herijking helemaal geminimaliseerd, terwijl daar wel enorme behoefte aan is.

Tijdelijke natuur
Ik mis het onderdeel tijdelijke natuur in de ontwerp groenagenda. Kan dit alsnog worden toegevoegd?

Duurzame landbouw
Inzetten van EU geld voor verbetering van dierenwelzijn in de landbouw Welke mogelijkheden ziet de gedeputeerde hiervoor?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer