Bijdrage IC commissie Geac­tu­a­li­seerde Monitor Leef­om­geving Zuid-Holland


30 augustus 2023

Vorig jaar hebben we de Monitor Leefomgeving ook in commissieverband besproken. In de geactualiseerde monitor zien we aanpassingen die Partij voor de Dieren positief vindt: licht is naar aanleiding van de suggestie van onze fractie als indicator opgenomen, duurzame landbouw is geen deel meer van thema natuur, maar van thema natuurlijke hulpbronnen.

Het is goed dat steeds meer indicatoren een kleurscore krijgen en de monitor ingevuld wordt, maar dat risico’s voorzichtig worden ingecalculeerd baart ons zorgen. Voor het thema natuur is nog geen geactualiseerde input beschikbaar, de verwachting is dat deze indicatoren ‘rond de zomer’ komen. Natuur kan niet langer wachten op herstel, de indicatoren zijn op korte termijn nodig om het natuur-, stikstof- en waterbeleid goed aan te sturen. Wanneer komen de indicatoren beschikbaar?

Partij voor de Dieren doet twee suggesties voor indicatoren als aanvulling op de aangepaste monitor:

  1. Op 31 augustus vorig jaar heb ik het onderwerp droogte als suggestie gegeven. Gedeputeerde gaf destijds aan om dit onderwerp te heroverwegen, maar dit is niet terug te zien in de geactualiseerde monitor. We hebben de extreem droge zomers van 2018 en 2019 nog in gedachten, met alle gevolgen van droogte van dien voor de natuur. Maar ook drinkwaterbedrijven trekken inmiddels aan de bel. Ik doe daarom opnieuw de suggestie om droogte op te nemen in de monitor leefomgeving. Grond- en oppervlaktewater worden wel genoemd in het kader van waterkwaliteit en waterkwantiteit. Droogte kan hieronder vallen, dit sluit aan bij de aanbeveling van de commissie MER hierover en bij staand beleid. In de zogenaamde TOP-lijst met verdroogde gebieden staan de gebieden die met voorrang worden aangepakt in het kader van de uitvoering van het provinciaal Meerjarenprogramma. De TOP-lijst is als doelstelling in dit meerjarenprogramma en bestuursovereenkomst met het Rijk opgenomen.
  2. Als tweede suggestie stelt Partij voor de Dieren voor om een indicator voor dierenwelzijn op te nemen. We delen onze leefomgeving met dieren, zowel in vrijheid levende dieren als gehouden dieren. Beleid op het gebied van de leefomgeving heeft ook op hun levens invloed, maar de belangen van dieren zijn niet terug te vinden in de stand van de leefomgeving. Gezien de Wet dieren wordt dierenwelzijn steeds serieuzer genomen en daarom zou dierenwelzijn ook gemonitord moeten worden.

Graag een reactie van Gedeputeerde op deze suggesties. Voorzitter, een laatste opmerking over de publiekspresentatie van het Doorontwikkeling Monitor Leefomgeving Zuid-Holland. We vinden het heel goed dat dit instrument toegankelijk is voor mensen met een visuele beperking. Is het mogelijk om naast kleurverandering een gesproken versie toe te passen?

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

De gedeputeerde heeft toegezegd dat

  1. de indicator droogte wordt meegenomen bij het opstellen van de volgende actualisatie monitor leefomgeving;
  2. ook de indicator dierenwelzijn wordt meegenomen bij het opstellen van de volgende actualisatie monitor;
  3. onderzocht gaat worden of een gesproken publieksversie van de monitor mogelijk is.