Bijdrage KNM commissie Chemours


6 september 2023

Voorzitter,

De informatie verkregen uit het OVV-rapport en ook de hoorzitting is heel duidelijk. Chemours moet stoppen met het lozen van giftige stoffen in het milieu. Ze zijn nauwelijks afbreekbaar en hopen zich op in het milieu. Ze zijn kankerverwekkend, hormoon verstorend, tasten het immuunsysteem aan en kunnen negatieve effecten hebben op de ontwikkeling van het ongeboren kind.

DCMR

De DCMR geeft aan er alles aan te doen wat mogelijk is om te handhaven, maar loopt daarbij tegen de grenzen van de wetgeving aan. We vragen het college om het Rijk op te roepen om strengere wetgeving te maken. Ook is het van belang om het voorzorgsprincipe te gaan hanteren: als het niet zeker is wat de gezondheidseffecten zijn, dan stoppen met lozen! Is het college bereid zich hiervoor in te zetten? Ook willen we dat alles op alles wordt gezet om de vergunningen van Chemours in te trekken. Is het college ook hiertoe bereid?

GGD

De GGD was ook heel duidelijk. De lange termijneffecten zijn nog steeds niet bekend. Er zijn veel zorgen over de gezondheidseffecten. Het zit in moestuingroenten, moedermelk en vorige week bleek dat het ook in eieren uit de omgeving zit. Is het college bereid onderzoek te laten uitvoeren naar zuivel en vlees uit de agrarische omgeving op de aanwezigheid van PFAS. De GGD heeft dit ook geadviseerd. We overwegen een motie hiervoor.

Gemeenten

De wethouders hebben gepleit voor continue monitoring en meting. Ook van mij de vraag: welke mogelijkheden zie het college hiervoor?

Omwonenden en Actiegroep

De Partij voor de Dieren heeft zeer veel waardering voor de zeer indrukwekkende inspraakreacties van veel heel bezorgde inwoners en inzet en vasthoudendheid van de Actiegroep Gezondheid vóór Alles. Zij staan elk weekend namens de omwonenden te protesteren voor Chemours, geven niet op en storten symbolisch vervuilde grond terug bij de vervuiler.

Inwoners, maar ook oud-medewerkers van Chemours hebben aangegeven meermaals kanker te hebben gehad en kinderen zijn verloren door miskramen. Mijn beide schoonouders, die jarenlang in de Staart gewoond hebben, zijn overleden aan kanker, alsmede vele buren en ook vrienden van hen, die ook in de Staart woonden.

Europese wetgeving

Ook op Europees niveau moet worden ingezet op het verbod van PFAS en GenX! In Europa pleit de staatssecretaris voor een verbod op PFAS, omdat we PFAS als een gevaar voor de volksgezondheid en het milieu erkennen. Is het juist dat ook Zuid-Hollandse afvalverwerkers PFAS lozen in het milieu? Er is nog geen overzicht van welke bedrijven Zeer Zorgwekkende Stoffen lozen, waaronder PFAS en GenX. Is het college bereid om dit overzicht inzichtelijk te krijgen en aan PS te doen toekomen? En is het provinciebestuur zelf ook bereid zijn invloed uit te oefenen in Brussel? We overwegen een motie in te dienen. Wat onze fractie betreft is een lozingsverbod noodzakelijk. Zodat kan worden voorkomen dat er méér PFAS in het milieu en de leefomgeving terechtkomen. En daarom pleit ik ook voor een volledig Europees verbod op het gebruik van PFAS.

Alternatieven

Er is een dringende oproep van meer dan honderd maatschappelijke organisaties, die oproepen om in te zetten op alternatieven voor producten met PFAS. Kan informatie worden verstrekt op welke wijze hierop wordt ingezet? En wat is er nodig om dit proces te versnellen?

Houding Chemours

Het ergste van alles is dat Chemours al vanaf de jaren ’60 weet hoe schadelijk de uitstoot van de stoffen zijn en al decennialang willens en wetens de gezondheid van mens en dier in gevaar brengt. Het is crimineel gedrag zonder enig ethisch, moreel en maatschappelijk besef en op basis waarvan de vergunning kan worden ingetrokken. Niet voor niets doet Benedicte Ficq namens ruim 3000 mensen aangifte tegen Chemours en hun feitelijk leidinggevenden wegens het opzettelijk en wederrechtelijk in de bodem, lucht, of in het oppervlaktewater brengen van de stoffen PFOA en GenX. Zo zou Chemours de openbare gezondheid in gevaar hebben gebracht. Duidelijk is dat voor Chemours enkel de economische belangen gelden: veel rechtszaken en geld verdienen over de rug van de gezondheid van mens en dier. En dát is voor de Partij voor de Dieren onaanvaardbaar. Hoe kunnen de leidinggevenden van Chemours zich nog elke dag recht in de spiegel aankijken en hoe verantwoorden ze zich aan hun eigen kinderen en kleinkinderen. Nul uit de pijp is het doel van de Partij voor de Dieren en samen met andere partijen en overheden zullen we ons hiervoor blijven inzetten.

Het belangrijkste voor de Partij voor de Dieren is dat de gezondheid en welzijn van mens en dier boven de economische belangen worden gesteld. Dat geldt overigens niet alleen voor de uitstoot van PFAS en GenX, maar ook voor het gebruik van landbouwgif waar we al jaren voor pleiten. (Mogelijk ook een motie)

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage IC commissie Geactualiseerde Monitor Leefomgeving Zuid-Holland

Lees verder

Bijdrage Provinciale Staten Burgerakkoord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer