Bijdrage Provin­ciale Staten Burger­ak­koord


20 september 2023

De Partij voor de Dieren is trots op de burgers die dit burgerakkoord hebben gesloten. Zij keken over hun eigen grenzen, dachten integraal en keken verder dan de korte termijn. Voorzitter, dit vraagt om een zorgvuldig vervolg. Want de vraag of een burgerakkoord een succes is of niet, wordt uiteindelijk bepaald door wat de politiek ermee doet.

We zijn nu een half jaar verder en de energie zit erin. Maar of we resultaten bereiken, blijft nog onduidelijk. We hebben een ambtelijke analyse, maar we willen ook graag een politieke analyse. Die gaat GS maken. We vragen daarbij wel meer creativiteit om de doelen te bereiken dan er in een ambtelijke analyse kan.

Ambtelijk wordt vaak verwezen naar rijk of gemeenten. Dat is dan technisch juist, maar burgers kunnen daar niets mee. Gaat GS deze punten bij rijk en gemeenten neerleggen en hun reacties en aanpassingen in beleid ook monitoren en aan ons rapporteren?

Vaak wordt ambtelijk het subsidiemiddel gesuggereerd om de doelen te bereiken. Subsidie is echter een middel met beperkte effecten en geld blijft ook voor de provincie een schaars goed. Wij willen dan ook dat er ook onderzocht wordt op welke andere manieren, bijvoorbeeld met regelgeving, gestuurd kan worden.

Op korte termijn willen we graag een politiek antwoord van GS, welke punten volgens hen inmiddels beleid zijn, en welke punten op welke manier in het coalitieakkoord zijn opgenomen.

Het burgerakkoord is door Provinciale Staten gevraagd, en wij zouden willen dat Provinciale Staten, de vertegenwoordigers van de burgers, meer grip houdt op wat we met de in het burgerakkoord opgenomen punten doen. Politiek kunnen we meer verschil maken als we de regie bij Provinciale Staten houden. Wij zouden dan ook graag willen dat niet Gedeputeerde Staten, maar Provinciale Staten in de lead blijft. Per onderwerp kunnen we GS dan met een specifieke opdracht op pad sturen.

Voorzitter, we realiseren ons dat dit veel werk vergt, ook van onze Statenleden. Maar die keuze is genomen toen we om een burgerakkoord vroegen.

Voorzitter, wij willen dat de punten uit het burgerakkoord toch eerst naar de commissies van Provinciale Staten gaat, voor inhoudelijk behandeling. Om die inhoudelijke behandeling goed te kunnen doen, vragen we op korte termijn twee overzichten van GS:

* een overzicht welke punten zijn inmiddels beleid, en waar staat dat?
* een overzicht welke punten zijn overgenomen in coalitieakkoord, en waar en hoe?

Joeri Oudshoorn
Statenlid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland