Bijdrage Provin­ciale Staten Chemours


20 september 2023

Voorzitter,

Dank aan de Christen Unie voor het initiatief voor een hoorzitting over Chemours.

De informatie verkregen uit de hoorzitting, is heel duidelijk. Chemours moet stoppen met het lozen van kankerverwekkende stoffen in het milieu en zijn verantwoordelijkheid nemen! Veel dank aan alle insprekers!

DCMR

De DCMR geeft aan er alles aan te doen wat mogelijk is om te handhaven, maar loopt tegen de grenzen aan van wat wettelijk en juridisch mogelijk is. Goed dat het college bij de hoorzitting in de Tweede Kamer heeft aangedrongen op strengere wetgeving en het voorzorgsprincipe toe te passen.

GGD

De GGD was ook heel duidelijk: De lange termijn effecten zijn nog steeds niet bekend. Er zijn veel zorgen over de gezondheidseffecten. De schadelijke stoffen zitten in moestuingroenten, moedermelk en blijkt nu ook in eieren uit de omgeving te zitten. De Partij voor de Dieren is blij met de toezegging van het college om er bij het RIVM op aan te dringen ook vlees en zuivel mee te nemen in het landelijke PFAS onderzoek.

We hebben in PS afgesproken om de voorbereiding van moties te verdelen over de fracties.

De Partij voor de Dieren heeft de volgende moties voorbereid, die we namens meerdere fracties indienen.

Allereerst een motie intrekking vergunning Chemours:

Uit een documentaire van Zembla bleek dat de leiding van Chemours/DuPont in de jaren ’60 al wisten van de schadelijkheid van de uitstoot van PFAS en GenX en dat de leiding van het bedrijf deze belangrijke informatie bewust heeft achtergehouden. De vergunning had niet op deze wijze verstrekt mogen worden indien deze informatie was meegenomen bij de vergunningverstrekking. De leiding van Chemours vertoont meedogenloos gedrag zonder enig ethisch, moreel en maatschappelijk besef. Duidelijk is dat voor Chemours enkel de economische belangen gelden: veel rechtszaken en geld verdienen over de rug van de gezondheid van mens en dier. En dát is voor de Partij voor de Dieren onaanvaardbaar. Hoe kunnen de leidinggevenden van Chemours zich nog in de spiegel aankijken en hoe verantwoorden ze het aan hun eigen kinderen en kleinkinderen?

Het RIVM liet in diverse rapporten zien dat mensen onveilige hoeveelheden van de verdacht kankerverwekkende stof PFOA binnen kregen via de lozingen door Chemours. Langdurige blootstelling aan PFAS kan leiden tot ziekten als diverse soorten kanker, hormoonverstoring, aantasting van het immuunsysteem en negatieve effecten op de ontwikkeling van het ongeboren kind.

Chemours heeft al jaren regels overtreden, meerdere malen een last onder dwangsom opgelegd gekregen en er is proces-verbaal tegen het bedrijf opgemaakt. De omgevingsdienst DCMR moet al jaren intensief toezicht houden en handhaven bij Chemours (met alle bijkomende kosten van dien). Er zijn al langere tijd grote maatschappelijke onrust en gezondheidszorgen bij de omwonenden van Chemours. Advocaat Ficq heeft zelfs namens meer dan 3000 mensen aangifte gedaan tegen Chemours. Omwonenden dringen aan op intrekking van de vergunning, dan wel sluiting van de fabriek. De provincie heeft een zorgplicht op de volksgezondheid en dient het recht op leven en gezondheid van mens en dier te beschermen.

Het provinciebestuur heeft aangegeven nu geen mogelijkheden te zien om de Chemours vergunning te kunnen intrekken, maar de maat is een keer vol.

Daarom verzoeken we het college in een motie:

  • om extra (externe) experts in te schakelen, om nader te onderzoeken hoe en wanneer de vergunning van Chemours kan worden ingetrokken;
  • als doel te stellen: intrekking van de vergunning van Chemours (ook al duurt dit langere tijd);
  • Provinciale Staten halfjaarlijks op de hoogte te stellen van de voortgang;

Daarnaast verzoeken we het college in een motie om:

  • om extra (externe) experts in te schakelen, om nader te onderzoeken hoe en wanneer de fabriek van Chemours kan worden stilgelegd totdat duidelijk is dat deze geen PFAS meer uitstoot;
  • indien uit het bovenstaande onderzoek blijkt dat er (juridische) mogelijkheden zijn, als doel te stellen: stillegging van de fabriek van Chemours totdat duidelijk is dat deze geen PFAS meer uitstoot (ook al duurt dit langere tijd);
  • Provinciale Staten halfjaarlijks op de hoogte te stellen van de voortgang.

Onderzoek effecten van vervuiling voor flora en fauna

Voorzitter, de Partij voor de Dieren maakt zich ook grote zorgen over de effecten van de vervuiling door Chemours in de omgeving voor flora en fauna en de gevolgen ervan voor de biodiversiteit. Er zitten veel te hoge concentraties PFAS in het oppervlaktewater. De provincie heeft bovendien een belangrijke taak ten aanzien van de bescherming van flora en fauna en het verbeteren van de biodiversiteit. Vooralsnog is nog niet bekend wat de effecten hiervan zijn voor de flora en fauna. In het belang van de provinciale natuurbeschermingstaak en de verbetering van de biodiversiteit is het belangrijk om te weten wat de effecten van de vervuiling in de omgeving van Chemours zijn, zodat mogelijk maatregelen getroffen kunnen worden. Daarom verzoeken we GS in een motie om:

  • onderzoek te laten uitvoeren naar de effecten van de PFAS en GenX vervuiling in de wijde omgeving van Chemours voor flora, fauna en de biodiversiteit.

Alle tot nu toe bij ons bekende moties zullen we steunen.

Het belangrijkste voor de Partij voor de Dieren is dat de gezondheid van mens en dier boven de economische belangen wordt gesteld en dat de vervuiling stopt. Dat geldt overigens niet alleen voor de uitstoot van PFAF en GenX, maar ook voor het gebruik van landbouwgif als glyfosaat en neonicotinoïden, met bewezen ernstige ziekten als Parkison als gevolg. Dit is iets waar de Partij voor de Dieren al jaren voor pleit. Dank u wel.

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage Provinciale Staten Burgerakkoord

Lees verder

Bijdrage RM (ruimte en milieu) commissie recreatiegebied Vlietland en Toekomstonderzoek Beweegvriendelijk Zuid-Holland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer