Bijdrage IC commissie Module wonen, werken en werel­derfgoed


8 februari 2023

Een terugkerend thema bij omgevingsvraagstukken, ook bij woningbouw, is integraliteit van het beleid. De provincie werkt tegelijkertijd aan de realisatie van thema’s als woningbouw, energietransitie, landbouwtransitie én het vooruit helpen van de Zuid-Hollandse natuur en biodiversiteit. Behoud en versterking van biodiversiteit is hierbij prioriteit: als de biodiversiteit achteruit gaat, is dit niet goed voor de natuur. Dan gaat het vervolgens ook slecht met het milieu, onze leefomgeving, met uiteindelijk een negatieve weerslag op mensen.

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft hierover op 23 januari een belangrijke publicatie uitgebracht van de toename van het ruimtebeslag in Nederland. Deze quick-scan geeft een inschatting van de toename van het ruimtebeslag in Nederland als verkenning voor de aankomende Europese doelstelling ‘no net land take in 2050’, want in 2023 komt er een voorstel van de Europese Commissie voor een Bodemgezondheidswet. Dit voorstel gaat naar verwachting een doelstelling bevatten om een rem te zetten op (semi-)stedelijke uitbreiding – de no net land take in 2050-doelstelling, de NNLT. Voor Zuid-Holland betekent deze NNLT een aanzienlijke uitdaging, de druk op de ruimte is nu al groot. Biedt deze herziening van het omgevingsbeleid volgens het college voldoende handvatten voor de provincie om de uitdagingen van de toekomst integraal aan te gaan?

Dan de regionale integrale woonzorgvisie. Hierover zijn we positief, deze visie past bij de ideeën van de PvdD, zoals inzetten op meer-generatie-woningen en gemengde wijken. Twee punten die nog wel interessant zijn:
(1) Zie ik het goed dat de starters in het stuk ontbreken als groep waar aandacht voor moet zijn? Graag een uitleg.
(2) De woonzorgvisie zal zich in eerste instantie richten op de formulering over welke groepen het gaat. Zodra er echter concrete plannen voor het uitvoeren van die visie worden opgesteld, zou er wel aandacht ook moeten zijn voor de daadwerkelijke bouwplannen. Ook hierbij verwijs ik naar de integraliteit: een oproep tot het verwezenlijken van duurzame, energie neutrale en natuur inclusieve woningen zou de woonzorgvisie daadwerkelijk integraal en toekomstbestendig maken.

Bij onderdeel A2: De niet te transformeren bedrijventerreinen zijn al door meer partijen genoemd. Transformatie van bedrijventerreinen roept bij ons ook vragen op. Ook Partij voor de Dieren wil hier graag een verheldering op.

Bij onderdeel A4: Grote Ruimtevragers wordt gesproken over een ‘pas op de plaats’ met uitzondering voor nutsvoorzieningen voor algemeen belang, waar de heer Witte en mevrouw Bedijn al aan refereerden. Hoe is de definitie van nutsvoorzieningen hierbij afgebakend en kan dit in de stukken worden opgenomen? Zodat we niet voor verrassingen komen te staan. Graag een reactie van Gedeputeerde.

Bij onderdeel A5: Werelderfgoed, daaronder valt dus ook het landschap wat een belangrijk onderdeel uitmaakt van bv de waterwerken van limes of de duinen in en rondom de Atlantikwal. Worden hierbij naast de archeologische afwegingen, ook afwegingen aangaande landschapselementen meegenomen? Kernkwaliteiten zijn ook landschappelijke elementen met hoge natuurwaarden.

Bij onderdeel B9-2: Begrenzing NNN de Bonnenpolder: er is een uitbreiding van door Zuid-Hollands Landschap naast het Staelduinse bos, maar wel met natuurbegraafplaats van 30 hectare. We zijn blij dat er hectares aan NNN gebied wordt toegevoegd, maar bij realisatie van een begraafplaats is geen sprake van natuur, maar van meervoudig ruimtegebruik.

Bij onderdeel B9-3: Begrenzing recreatie - hier speelt ons inziens het spanningsveld tussen recreatie en bescherming van natuurwaarden. De Zevenhuizerplas kent een grote biodiversiteit, er is zelfs een onderwaterfilm gemaakt, mede gefinancierd door de provincie: ‘Vele gezichten van de Zevenhuizerplas’. Wanneer de Zevenhuizerplas zelf tot recreatieplas wordt bestempeld bestaat de mogelijkheid dat natuurwaarden hier het onderspit delven.

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage Provinciale Staten Toekomstbeeld Vlietzone

Lees verder

Bijdrage RWE commissie kantorenvisie MRDH, Regionale Realisatieagenda’s woningbouwprogramma’s en Subsidieregeling Vliegende Brigade

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer