Bijdrage RWE commissie kanto­ren­visie MRDH, Regionale Reali­sa­tie­agenda’s woning­bouw­pro­gramma’s en Subsi­die­re­geling Vliegende Brigade


8 februari 2023

Aanvaarding actualisatie kantorenplanlijst in de huidige kantorenvisie MRDH

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) als kantorenregio heeft de mogelijkheid om één keer per jaar de plancapaciteitslijst te actualiseren en wil hier gebruik van maken om nieuwe of gewijzigde plannen, die nog niet op de planlijst staan, mogelijk te maken. Er zijn met name veel recente ontwikkelingen in Den Haag te zien. GS concludeert dat de geactualiseerde planlijst past binnen de bandbreedte van de behoefteraming kantoren. De locaties zijn ook in lijn met de kantorenstructuur van de provincie Zuid-Holland.

Afgaande op de informatie in de stukken hebben we hierover de volgende vragen:
1. Onttrekking van kantoorlocaties aan de geraamde plancapaciteit in 2018 (verwachting dat deze niet wordt ingevuld). Om welke andere inzet van de betreffende locaties gaat het?
2. Transformatie (naar woningbouw, bijvoorbeeld het Rivium in Capelle a/d IJssel), hier zijn we voorstander van).
3. Toevoeging aan het planaanbod. Hierover hebben we de vraag hoe deze behoefteraming tot stand is gekomen? Graag een reactie van het College. Het standpunt van de Partij voor de Dieren ten aanzien van toevoeging is als volgt: we zijn geen voorstander van grote kantoorpanden als grote ruimtevragers. Het is beter om de bestaande kantoorvoorraad efficiënter te benutten.

Regionale Realisatieagenda’s en regionale woningbouwprogramma’s

Bouwen naar behoefte is ook voor de Partij voor de Dieren van belang. Wij vinden het daarnaast belangrijk OP WELKE MANIER die behoefte wordt gerealiseerd, in samenhang met onze leefomgeving. Voor woningbouw wordt naar onze voorkeur als eerste de bestaande bebouwing beter benut. Vervolgens wordt er binnenstedelijk natuurinclusief gebouwd en tot slot kan bebouwing aan de rand van bestaande woonkernen plaatsvinden. Groen wordt zoveel mogelijk gespaard en verder uitgebreid. Aan de rand van woonkernen: toegankelijke natuur, waar mensen kunnen verblijven en recreëren. En: zorgen voor goede verbindingen en OV. Het verbinden van alle verschillende groene zones wordt onderdeel van het ruimtelijk beleid om de biodiversiteit in Zuid-Holland te versterken.

Ik wil ook in deze commissie nogmaals het belang benadrukken van integraal provinciaal beleid, dit geldt in het bijzonder voor de woningbouwrealisatie. Hier ligt een kans! Een kans om nieuwe woningen circulair en natuurinclusief te bouwen, milieuvriendelijk, klimaatneutraal en energiepositief. De omgeving wordt hierbij óók meegenomen en natuurinclusief ingericht. Bescherming van de biodiversiteit hoort hier bij. Ik geef hiervan een voorbeeld. Steeds meer inwoners laten hun woning isoleren, wat een enorme positieve ontwikkeling is. Maar daarbij is het belangrijk dat isolatie niet ten koste gaat van de vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen, die in de spouwmuren nestelen. Zij moeten de kans krijgen om weg te vliegen voor de muren gevuld worden met isolatiemateriaal én hebben vervangende huisvestingsmogelijkheden en (kraam)verblijven nodig, om in woontermen te spreken. Ook voor deze integraliteit moet oog zijn bij de realisatie van woningbouw.

En als laatste het belang van TOEKOMSTBESTENDIG bouwen, dit houdt in niet bouwen op ongunstige locaties zoals een slappe bodem of in gebieden met een hoog overstromingsrisico.

Subsidieregeling Vliegende Brigade

Als eerste roept de subsidieregeling de vraag op hoe woningbouw hierin wordt gedefinieerd. Want gaat het hierbij letterlijk alleen om de bouw van woningen of, wat breder, de realisatie van woningen: kunnen gemeenten deze subsidie ook gebruiken voor het omvormen van andere panden (winkels, kantoorpanden) naar woningen? Of het herinrichten van oudere, vervallen wijken zodat daar op de meest efficiënte manier gebruik wordt gemaakt van de grond (zie Verstedelijkingsstrategie)? Graag een reactie van Gedeputeerde op deze vraag.

Zo komt in de wijzigingsregeling, in Artikel 1.5 (over subsidiabele kosten) naar voren dat ‘kosten voor inhuur van externe capaciteit en expertise in aanmerking komen – mits noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie’. Het doel van de subsidie is het versnellen van woningbouw. Als dit breder getrokken wordt naar woningrealisatie, lijkt het omvormen van bestaande bebouwing zeer realistisch. Bovendien wordt er zo het bestaand stads- en dorpsgebied veel beter benut – één van de uitgangspunten van de Verstedelijkingsstrategie die de provincie zelf heeft opgesteld.

Tenslotte nog het terugkerende integrale thema in veel van de stukken over woningbouw, namelijk het ontbreken van eisen aan de gemeentes op het gebied van energiezuinig, natuurinclusief enzovoort te bouwen om in aanmerking te komen voor deze subsidie. Het is mogelijk om wijzigingen in de subsidieregeling aan te brengen, waarom dan niet gelijk wat gewijzigd in de vereisten voor gemeenten? Zodat álle woningen die gebouwd worden met subsidie van de Vliegende Brigade duurzaam, natuurinclusief en energieneutraal zijn. Wat ons betreft een goed idee, want op die manier werkt de provincie gezamenlijk met gemeenten gelijk aan meerdere doelen: woningbouw, energietransitie en het vooruit helpen van de Zuid-Hollandse natuur/biodiversiteit.

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage IC commissie Module wonen, werken en werelderfgoed

Lees verder

Bijdrage KNM commissie Realisatie geluidbeperkende maatregelen bij recreatiegebied Vlietland en Vogelplas Starrevaart.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer