Bijdrage Provin­ciale Staten Toekomst­beeld Vlietzone


1 februari 2023

Het rapport Toekomstvisie Vlietzone is in commissieverband besproken. De commissie heeft in grote gezindheid besloten het stuk als bespreekpunt te agenderen, zodat een motie kan worden ingediend over het pakken van een regierol bij de verdere opstelling van een gebiedsplan voor de Vlietzone.

De Partij voor de Dieren kan zich vinden in de functie van de Vlietzone als watersysteem, met een vernieuwende kijk op klimaatadaptatie met de Vliet als ruggengraat, met oog voor het natuurlijker inrichten van het hele watersysteem, meer ruimte voor natuurvriendelijke oevers, waar water langer wordt vastgehouden in periodes van droogte. Als deze waterbufferfunctie gecombineerd wordt met behoud van natuurwaarden en biodiversiteit als randvoorwaarde en recreatiemogelijkheden voor de inwoners van het stedelijk gebied, zoals in het rapport wordt geadviseerd, kan de Vlietzone tot een toekomstbestendige, historische en biodiverse groenblauwe zone worden ontwikkeld.

De mogelijkheden van de Vlietzone voor inwoners uit het omliggende bebouwde gebied om hier naar buiten te trekken zijn belangrijk. Deze recreatie kan het beste ontwikkeld worden in samenhang met het versterken van de ecologische functie, want natuur is belangrijk in Zuid-Holland! De keuze voor een groene, gezonde leefomgeving is een politieke keuze.

De Vlietzone biedt unieke kansen voor het versterken van de groenblauwe structuur tot een robuuste structuur, die ook aansluit bij de groenblauwe verbindingen tussen de kust en het groene hart. Behoud van de natuurwaarden en versterking van de biodiversiteit is daarom voor de Partij voor de Dieren een randvoorwaarde bij verdere planvorming voor de Vlietzone. We hebben hiervoor samen met de SP een motie, die ik in de tweede termijn zal indienen.

We doen in deze motie een oproep aan het College om bij de uitwerking van het toekomstbeeld van de Vlietzone, behoud en versterking van de biodiversiteit als randvoorwaarde te hanteren.

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage KNM commissie Grondwaterstand en droogte afgelopen zomer(s)

Lees verder

Bijdrage IC commissie Module wonen, werken en werelderfgoed

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer