Bijdrage IC commissie Omge­vings­ver­or­dening


24 november 2021

Van de ZHOV wordt eerst een ontwerpbesluit gepubliceerd, daarna volgt het definitieve besluit. De ontwerp-beschikking is ter inzage gegaan zonder dat we deze in PS hebben besproken. Ook al hebben wij hiervoor begrip, dit kwam door de coronamaatregelen, toch vinden wij dit spijtig. In de IC-commissie zijn we een paar keer gestruikeld over de vraag of de ZHOV inhoudelijk dan wel procedureel besproken moest worden, of dat de bespreking in de vak-commissies plaats moest vinden. En nu dan eindelijk de inhoudelijke bespreking, helaas nu wéér digitaal. Wij betreuren dit, het gaat om het belangrijkste stuk van deze hele periode. De ZHOV bepaalt hoe Zuid-Holland er de komende jaren uit zal gaan zien.

Partij voor de Dieren vindt dat in de ZHOV minimaal geborgd moet worden, dat er in ieder geval niet wordt getornd aan het bestaande beschermingsniveau van kwetsbare waarden in onze leefomgeving. Vereenvoudiging vinden we in beginsel een goed idee, maar we moeten er voor waken dat dit niet leidt tot afvlakking. GS heeft aangegeven dat de omzetting in ieder geval gelijkwaardig plaatsvindt en voor een aantal onderwerpen beleidsrijk. Geen probleem dus zou je denken. Dit gezegd hebbende, heeft Partij voor de Dieren veel vragen en opmerkingen over de voorliggende stukken.

Bos en bomenbeleid
Herbeplanting moet volgens artikel 3.197 kwalitatief en kwantitatief in een redelijke verhouding staan tot de gekapte bomen. Maar wij willen geen redelijke verhouding tot de bestaande situatie, maar even goed of waar mogelijk zelfs beter. In het algemeen beogen we hiermee een betere bescherming van bomen in het buitengebied. Is GS bereid om de zinsnede ‘redelijke verhouding’ aan te passen in ‘minimaal gelijkwaardig’?

Met de paragraaf § 3.9.1.2 Flora- en fauna-activiteiten: vergunningvrije gevallen verstoring soorten vogelrichtlijn Artikel 3.183 kunnen we zeker niet akkoord gaan met de mogelijkheid om vergunningsvrij weer op knobbelzwanen en smienten te gaan schieten. Wat is de overweging van GS om deze paragraaf op deze wijze in de omgevingsverordening op te nemen? Dit vinden wij geen gelijkwaardige overzetting, maar een keiharde achteruitgang van het soortenbeleid.

Het soortenbeleid is nog niet besproken in de KNM-commissie, dit is onderhevig aan voortdurend uitstel en het komt waarschijnlijk pas in januari of februari op de commissie-agenda. Ik heb de vraag aan GS: hoe kan het nou zo zijn, dat activiteiten met betrekking tot flora en fauna dan al wel in de Omgevingsverordening zijn opgenomen?

We zien op bepaalde beleidsterreinen maatregelen die als gelijkwaardige omzetting worden gepresenteerd, maar in feite een achteruitgang van kwetsbare omgevingswaarden betekenen. PS is onvoldoende aangehaakt. Het is voor PS niet mogelijk om de kaderstellende en controlerende rol op deze manier naar behoren uit te voeren. Daarom vraag ik aan GS of zij de verordening wil aanhouden of terugnemen, zodat de inhoudelijke bespreking naar behoren kan plaatsvinden en onderwerpen nog kunnen worden aangepast. Voorzitter, we maken ons grote zorgen over de ZHOV en ik doe ook echt een beroep op de andere fracties in deze commissie om mij in deze oproep aan GS te steunen.

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage Provinciale Staten Begroting 2022

Lees verder

Bijdrage RWE commissie Geactualiseerde regionale bedrijventerreinenvisies

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer