Bijdrage RWE commissie Geac­tu­a­li­seerde regionale bedrij­ven­ter­rei­nen­visies


24 november 2021

Gezonde leefomgeving en leefbaarheid is het vertrekpunt voor de beoordeling van deze stukken, daarom ben ik blij om te zien dat het begrip duurzaamheid wordt genoemd in de behoefteraming. Dit heeft alles te maken met de balans tussen leefbaarheid en economische groei. Wat ons betreft is economie een onderdeel van leefbaarheid. Economie wordt vaak als primair vertrekpunt gezien, waardoor al het andere van secundair belang lijkt. Maar een gezonde leefomgeving en leefbaarheid moeten óók het vertrekpunt zijn.

Ik vind het daarom mooi om te lezen in de behoefteraming dat bedrijventerreinen locaties kunnen zijn voor kansen voor de grote opgaven als de energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en digitalisering. Dit toekomstpotentieel zien we graag terugkomen in het toekomstperspectief van de regionale bedrijventerreinenvisies. Wordt duurzaamheid als criterium meegenomen in de regionale visies?

Het valt op dat er sterke regionale verschillen bestaan, die conjunctuurgevoelig zijn en afhankelijk van trends en ontwikkelingen. Het is goed dat de behoefteraming ook ingaat op maatschappelijke trends en een gecombineerd ruimtegebruik op basis van de Ladder van duurzame verstedelijking benoemt.

De totale vraag naar bedrijventerreinenruimte tussen 2021 – 230 bedraagt tussen de 392 – 783 hectare en komt met name van grootschalige logistieke en industriële vestigers en hyperscale datacenters. Uit de discussie over verdozing weten we, dat dit elektriciteitsslurpers en groot waterverbruikers zijn en met hun elektriciteitsverbruik een grote druk leggen op de netcapaciteit. De effecten van dergelijke grootschalige vestiging kunnen regio-overstijgend zijn. Ik ben benieuwd hoe ziet GS de rol van de provincie beoordeelt ten aanzien van ongewenste ontwikkeling van deze grootschalige vestigers in Zuid-Holland?

Hoe beoordeelt GS de aanbevelingen uit de behoefteraming?

We zijn er positief over dat aansluiting wordt gezocht op bestaande systematiek van de regionale visies zoals die bij wonen en kantoren wordt gehanteerd en dat op regionaal niveau wordt gekeken naar de behoeften. Zo kan de juiste balans gevonden worden en samenwerking worden gezocht met de bestuurlijke regio’s en gemeenten.

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland