Bijdrage Provin­ciale Staten Begroting 2022


10 november 2021

De inzet van het college op structurele dekking in plaats van incidentele dekking vinden we een goede ontwikkeling.

Er zijn hoge ambities, maar na 3 jaar besturen nog steeds een lage realisatie: veel wordt opnieuw doorgeschoven, zoals ecologische verbindingszones, NNN overige gebieden, bos- en bomenbeleid, biodiversiteit, verbeterplan boerenlandvogels. Komen de gestelde ambities nog wel overeen met haalbaarheid? Graag een reactie.

Dierenwelzijn/natuur

In de frontlinie voor biodiversiteit en dierenwelzijn. In december gaan we de soortenbescherming bespreken en doen we een beroep op PS om hierbij de wettelijke beschermingsplicht centraal te stellen. Op pag. 99 staat nu: ‘Ontheffingverlening wordt immers gemakkelijker als de populaties beschermde plant- en diersoorten zich in een goede staat bevinden.’ Het staat er echt! We vinden dit verbijsterend! Dit is een voorbeeld van zoveel mogelijk de economische belangen dienen. Natuur versterken om gemakkelijker ontheffingen te kunnen verlenen om diezelfde natuur weer om zeep te helpen… We moeten blijven beschermen, óók als het weer beter gaat met een beschermde soort! En het is een illusie te denken dat de natuur zich laat beheren of beheersen door de mens. De wettelijke plicht voor de provincie is beschermen en alleen als het echt niet anders kan maatregelen te treffen. De PvdD wil dat er veel meer wordt ingezet op niet-dodelijke methoden als het echt noodzakelijk is. De Dierenbescherming geeft goede tips hiervoor in het boek ‘Met de schrik vrij’.

Klimaat

In 2019 zijn Provinciale Staten akkoord gegaan met de ondertekening van het Klimaatakkoord door het IPO-bestuur; de provincie heeft taken op het gebied van de aanpak van de klimaatverandering en de beperking van de CO2 uitstoot. Het wordt steeds lastiger om de doelen te halen; de urgentie is hoog en de gevolgen van klimaatverandering leiden nu al tot grote problemen, zoals droogte, hittestress en ernstige wateroverlast. Ook onze minister-president roept tijdens de klimaattop in Glasgow op tot versnelling: actie, actie, actie! Het provinciale beleid heeft tot nu toe nog te weinig geleid tot daadwerkelijke maatregelen en CO2-reductie. Daarom verzoeken we het college om de provinciale maatregelen om klimaatverandering en de gevolgen daarvan tegen te gaan te versnellen en voor 1 april 2022 te komen met een plan van aanpak hiervoor. We houden hiervoor een motie achter de hand. Daarnaast dienen we een amendement in om 20 miljoen euro aan de algemene reserve te onttrekken. Hiervan wordt € 10 mln toegevoegd aan reserve ‘groene ambities’ ten behoeve van vermindering CO2 uitstoot door vermindering van de veestapel in Zuid-Holland en € 10 mln toegevoegd aan de reserve ‘ontwikkelopgave natuur’ ten behoeve van bevorderen biodiversiteit.

De aanpak van de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis verdienen de hoogste prioriteit, omdat, als we nu geen actie gaan ondernemen, dit desastreuze gevolgen heeft voor de mensheid als geheel zo blijkt uit vele wetenschappelijke rapporten. Extra financiële middelen zijn nodig om deze crises het hoofd te kunnen bieden en ook Zuid-Holland zal een substantiële bijdrage moeten leveren om de provincie toekomstbestendig en duurzaam in te richten. Vermindering van de veestapel levert een belangrijke bijdrage aan de vermindering van de CO2 uitstoot en gerichte inzet op verbeteren van de biodiversiteit levert een belangrijke bijdrage aan het stoppen van de nog steeds afnemende biodiversiteit.

We vinden het een noodzakelijke politieke keuze om hiervoor snel extra maatregelen te treffen.

Landbouw

In de frontlinie voor een circulaire en natuurinclusieve landbouw! In de commissie hebben we al het nodige gezegd over de transitie in de landbouw en dat ga ik nu niet herhalen. Landbouw en natuur gaan nog steeds onvoldoende samen en de landbouwtransitie schiet niet op. Het gaat veel te langzaam.

Energie

In de frontlinie voor een duurzame energievoorziening. De ontwikkeling van netwerken voor lokale duurzame energiecoöperaties Zuid-Holland vinden we een goede ontwikkeling. Kleine duurzame lokale warmtenetten, waarin betrokkenen participeren en er voordeel bij hebben, juichen we toe.

De provincie wil transparant en democratisch legitiem zijn, maar dat bereik je niet met meer dan drie jaar geheimhouding op het onderwerp Warmtelinq. We vinden dat de geheimhouding er nu echt af moet. En sowieso geen steun voor de Warmtelinq!!

Ook de energietransitie gaat te traag. Te weinig progressie en er wordt weer veel doorgeschoven. Welke andere instrumenten kunnen worden ingezet, behalve die op pag. 66?

Woningbouw

Woningbouw is belangrijk, maar dan wel duurzaam, natuurinclusief én de juiste woningen. 52 procent van de Zuid-Hollandse huishoudens is aangewezen op een sociale woning. Dus betaalbare huur- en koopwoningen, woningen voor starters, senioren, één- en tweepersoonshuishoudens en de inzet op ecowijken, We vinden dat nieuwe woningbouw niet ten koste mag gaan van de groene ruimte, zoals de bouwplannen in de Gnephoek in Alphen aan de Rijn.

Economie

Naast eventuele financiële tekorten hebben we ook met ecologische tekorten te maken onder andere uitgedrukt in de Nederlandse ‘Earth Overshoot Day’. Een sluitende ecologische begroting waarborgt dat we met ons economisch beleid en activiteiten niet meer aan de aarde onttrekken, dan onze planeet aankan. Daarom verzoeken we het college om de ambitie uit te dragen van een economie en activiteiten die geen schade aanrichten aan gezondheid van mens, dier en hun leefomgeving, maar daar juist zoveel mogelijk een positieve bijdrage aan leveren en in evenwicht blijven met de draagkracht van de aarde. We houden hiervoor een motie achter de hand.

Recreatie

In de frontlinie voor een gezonde leef- en beweegomgeving voor mens en dier. We maken ons zorgen over de toenemende druk op de natuur- en recreatiegebieden. Kwetsbare gebieden zouden vaker afgesloten moeten worden voor het publiek als de druk op de natuur te groot wordt. En hieruit blijkt het grote belang om meer natuur- en recreatiegebieden te ontwikkelen, want Zuid-Holland heeft de minste natuur van alle provincies, slechts zes procent, en de meeste inwoners, terwijl het aantal inwoners nog toeneemt. Daar komt nog bij dat Zuid-Holland ook de laagste score heeft op gezondheid. Een groene en gezonde leefomgeving draagt bij aan de gezondheid van mens en dier.

Budget ruiterpaden

De PvdD is het niet eens met onttrekking van 750.000 euro vanuit de ruiter- en menpaden. We dienen een amendement in om dit te behouden. Niet voor niets is er in 2018 een motie aangenomen om in onze provincie een ruiterroutenetwerk te realiseren, verdeeld over twee fasen. Het vastgestelde ruiterpadenplan is nog lang niet af. Zuid-Holland heeft het hoogste aantal recreatieruiters van Nederland, maar tegelijkertijd het minste aantal kilometers ruiterpad. De kwaliteit van de ruiterpaden is nog lang niet overal op orde vanwege achterstallig onderhoud. Dat leidt bij onbegaanbaarheid ervan tot gebruik van fiets- en wandelpaden door ruiters, wat onwenselijk is. Ook zijn er nog veel ontbrekende schakels in het netwerk, die verbonden moeten worden. De plannen zijn nog lang niet gerealiseerd en in het belang van een goed recreatief en veilig ruiterpadennetwerk is het budget hiervoor nodig, mede vanuit het oogpunt van dierenwelzijn.

Kindercommissaris

De jeugd heeft de toekomst: kinderen de toekomstige bewoners zijn van de provincie Zuid-Holland. Kinderen zouden een stem moeten krijgen in de politiek en onderwerpen die hen aangaan. Provinciale Staten en het College kunnen door de plannen en activiteiten van de kindercommissaris meer leren over hoe kinderen de provincie zien en welke onderwerpen zij belangrijk vinden en een kindercommissaris kan een brug vormen tussen kinderen in de provincie Zuid-Holland en de provinciale politiek. Daarom verzoeken we het college om samen met scholen in Zuid-Holland te onderzoeken of er voldoende belangstelling bestaat voor het installeren van een kindercommissaris; voor 1 april 2022 middels een nota met een terugkoppeling ter bespreking bij PS terug te komen met haar bevindingen, om bij voldoende belangstelling met een voorstel te komen voor het instellen van een kindercommissaris.

In de frontlinie

Er is momenteel veel gaande in de wereld wat ook onze provincie raakt. Corona, een klimaatcrisis, stikstofcrisis, biodiversiteitscrisis en andere crises raken ons allemaal. En onderliggend is er sprake van een diepe ethische crisis. We kunnen leren om onze pijn en angst voor wat er in de wereld gebeurt te zien als signalen van onze zorg en bezorgdheid. En het belangrijkst is dat we deze zorg en bezorgdheid kunnen kanaliseren, op alle mogelijke manieren, want één ding is overduidelijk geworden: we zijn allemaal verbonden met elkaar, en het is aan ons om onze wereld opnieuw uit te vinden, te herwaarderen, te redden en te beschermen. Zuid Holland moet in de frontlinie gaan staan in de aanpak van de klimaat- en biodiversiteitscrisis! De Partij voor de Dieren vindt dat dit de hoogste prioriteit moet krijgen boven alle andere zaken, omdat dit de essentie van het leven op aarde is en het leven voor mens en dier nog veel meer bedreigt dan de coronacrisis, die ook al een groot ontwrichtend effect heeft op de samenleving. We kunnen niet terug naar het oude normaal. Dar zou misdadig zijn ten opzichte van toekomstige generaties. We moeten veranderen en wel nu! Geen woorden maar daden in actie, actie, actie!

We moeten de gevolgen van ons handelen onder ogen durven zien en onze verantwoordelijkheid nemen. Het gaat niet om steeds meer economische groei en meer geld en welvaart, maar om welzijn, geluk, gezondheid en verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en toekomstige generaties. Het gaat niet alleen om gelijkwaardigheid tussen mensen maar ook tussen soorten. Ook dieren hebben gevoelens en emoties waar we rekening mee moeten houden in plaats van de meedogenloosheid en respectloosheid waarmee ze worden gedood. Bewustwording en ethisch besef wat we dieren aandoen is bij veel partijen nog onvoldoende aanwezig! En wij zullen hiervoor blijven strijden in het belang van de meest kwetsbaren, de dieren.

De PvdD vindt dat er wordt uitgegaan van een te eenzijdige benadering van de natuur als zijnde van belang voor de mens: een economisch systeem dat uitgaat van de kwaliteit van ons natuurlijk kapitaal: schoon water, gezonde natuur. Het belang voor de mens staat centraal en niet de intrinsieke waarde van de natuur en haar belang. Er zal sprake moeten zijn van een verdergaande wederkerigheid. Nu moet ook de provincie in de frontlinie gaan staan voor wat wij voor mensenwelzijn en -gezondheid, dieren, de natuur en de aarde kunnen betekenen in plaats van wat dieren, natuur en de aarde voor ons als mens betekenen. Het gaat om de wederkerigheid die nu ver te zoeken is! Wat hebben wij eraan als samenleving als geheel, wat hebben de natuur en de aarde eraan. Een economie die ten dienste staat van de samenleving en dienend aan de aarde. Dank u wel.

Carla van Viegen
Statenlid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage KNM commissie Begroting 2022

Lees verder

Bijdrage IC commissie Omgevingsverordening

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer