Bijdrage IC commissie Toekomst­beeld Vlietzone


18 januari 2023

Voor ons ligt de integrale toekomstvisie te zien voor de Vlietzone. Het rapport heeft een flink aantal mooie groenblauwe aanbevelingen. Dank aan de insprekers en ook dank aan Gedeputeerde voor hun bijdrage.

De Vlietzone ligt op de rand van het Groene Hart en het duingebied tussen Den Haag en Leiden en het water vormt een grens tussen het lage veenweidelandschap en de hoger gelegen strandwallen. Deze landschappelijke kenmerken zijn ook belangrijk als ecologische verbinding voor migratie van dieren tussen deze landschappen, met name de ecologische verbinding tussen de duinen en het Groene Hart. De Vlietzone zelf heeft ook betekenis als ecologische verbinding.

Ambitie 4 noemt de ecologische waarde in het gebied. De Vlietzone biedt unieke kansen voor het versterken van de groenblauwe structuur tot een robuuste structuur, die ook aansluit bij de groenblauwe verbindingen tussen kust en groene hart. Behoud van de natuurwaarden en versterking van de biodiversiteit is voor onze fractie een randvoorwaarde in de ontwikkeling van de Vlietzone.

De Vlietzone heeft daarnaast een belangrijke recreatieve functie. Het is groen gebied dicht bij bebouwd gebied: de recreatiefunctie en mogelijkheden voor de inwoners uit het omliggende bebouwde gebied om naar buiten te trekken zijn belangrijk. Gezien de toekomstige woningbouwopgave voor Haaglanden, wordt deze functie alleen maar belangrijker. Maar, ecologie en natuurwaarden mogen niet ten koste gaan van recreatie. Dit betekent dat het van belang is om recreatie te ontwikkelen die samengaat met het versterken van de ecologische functie. Maar er zijn ook al ontwikkelingen te zien die de visie voor het gebied bedreigen. Om deze reden staan we onder andere zeer terughoudend tegenover de ontwikkeling van nieuwe recreatieverblijven in de Vlietlanden, waar veel bomen voor moeten worden gekapt. Dat dieren de dupe worden van deze kap is onvermijdelijk. De Partij voor de Dieren staat op het standpunt dat de ecologische functie van het gebied niet ten koste mag gaan van de recreatieve functie. Aanleg van recreatievoorzieningen betekent een verschuiving van de gebiedsfunctie van recreatiegebied met natuurwaarden, naar recreatiewonen met andere functies daarbij. Die verschuiving past niet in het toekomstbeeld van de Vlietzone en is in onze ogen onwenselijk.

We kunnen ons vinden in de functie van de Vlietzone als watersysteem zoals deze in de toekomstvisie wordt beschreven, met een vernieuwende kijk op het watersysteem door klimaatadaptatie met de Vliet als ruggengraat, met oog voor het natuurlijker inrichten van het hele watersysteem, met meer ruimte voor natuurvriendelijke oevers, waar water langer wordt vastgehouden in het gebied in periodes van droogte. Ontwikkelingen in de gehele Vlietzone zullen zich moeten verhouden tot dit toekomstbestendige watersysteem.

Concluderend: als de waterbufferfunctie gecombineerd wordt met het behoud van natuurwaarden en biodiversiteit als randvoorwaarde en recreatiemogelijkheden voor de inwoners van het stedelijk gebied, kan de Vlietzone tot een toekomstbestendige, historische, biodiverse groenblauwe zone worden ontwikkeld. De visie biedt handvatten om dit te realiseren, als het aan onze fractie ligt blijft de provincie hierin een regierol vervullen. Goed om te zien dat zoveel fracties de aanbevelingen uit de toekomstvisie Vlietzone ondersteunen. Hierin ondersteun ik de opmerkingen van de heer Hoogendam.

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage Provinciale Staten Module Omgevingsbeleid ZHOV Energietransitie

Lees verder

Bijdrage KNM commissie Handelingsperspectief bijenkasten en reuzenbalsemien

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer