Bijdrage IC Vast­stelling module Nest­geluid en Monitor leef­om­geving Zuid Holland


31 augustus 2022

Vaststelling module Nestgeluid

Het voorstel Vaststelling module Nestgeluid doet naar de beoordeling van de Partij voor de Dieren recht aan een eerder door PS aangenomen amendement. Ik lees uit de stukken dat het tot stand is gekomen in samenwerking met de indiener. We hebben twee vragen aan het College:
1. Is onder het huidige voorstel de situatie mogelijk dat het nestgeluid in de toekomst zal toenemen?
2. In hoeverre is bij het opstellen van het voorstel rekening gehouden met de inwoners van de naastgelegen gebieden, zowel mensen als dieren?

Monitor leefomgeving Zuid Holland

De Monitor Leefomgeving Zuid-Holland ligt nu voor met de vraag aan PS om in te stemmen met het kader en de opzet van monitor en het jaarlijks actualiseren van de monitor. Ja, met het vaststellen en jaarlijks actualiseren van de monitor kunnen wij mee instemmen. We delen het uitgangspunt uit het voorstel om zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande databases en staan ook positief tegenover het proces om te komen tot deze monitor, zoals de aansluiting bij de bestaande MER procedure en het opnemen van evaluatie en bijstelling. Stabiliteit in de monitor om trends en langdurige ontwikkelingen zichtbaar te maken. Toevoeging van het onderdeel Brede Welvaart beoordelen we als positief.

Er zijn nu 45 indicatoren geïdentificeerd. De verdrogingsproblematiek in natuurgebieden kent in de monitor geen hoge prioriteit. Het opnemen van een aparte indicator voor Verdroging natuurgebieden vinden wij om die reden gerechtvaardigd. We maken nu een lange periode van droogte door, met alle gevolgen van dien. Geldt het standpunt ten aanzien van de verdrogings-problematiek voor de natuur nog steeds? Graag een reactie van gedeputeerde.

Thema’s: Natuur: ik heb dezelfde vraag als de heer Lutmers, maar dan om een andere reden: waarom valt duurzame landbouw indicator 21 onder het thema natuur? De commissie MER kaart dit ook terecht aan in haar advies. Daarnaast stellen we voor om naast geluid & geur ook licht op te nemen bij de volgende actualisatie van de monitor.

Bij de toepassing van de kleurscore plaatst de Partij voor de Dieren wel kanttekeningen. Geven de toegekende kleurscores in de monitor geen te rooskleurig beeld van onze leefomgeving? Voorbeelden:
- Indicator 17 soortenontwikkeling: volgens gegevens van het CBS is de trend al 12 jaar stabiel, dus al 12 jaar als ‘stabiel slecht’. Wat een oranje kleurindicator oplevert.
- Indicator 23 oppervlaktewater: Het doel is dat álle 125 oppervlaktewaterlichamen aan het eind van de volgende planperiode (2027) op groen staan. De trend tot nu toe is dat het aantal oppervlakte-waterlichamen dat aan alle parameters voldoet (opgave KRW) gelijk is gebleven. De verwachting op basis van de ex-ante analyse (oktober 2021) van het Rijk is, dat niet alle oppervlaktewaterlichamen voor het einde van de komende planperiode (2027) zullen voldoen. Kleurindicator oranje.
- Indicator 24 grondwater: bij deze indicator is nog niet PFAS etc meegenomen, we weten dat de meting niet volledig is dus nu verwachting groen.
Bij deze constateringen gaan bij ons de rode alarmbellen rinkelen! Is een oranje kleurindicator dan op zijn plaats? De keuze voor oranje en het signaal dat daarmee wordt afgegeven in dit geval kan verwarring opleveren in de communicatie over de monitor. Graag een reactie van gedeputeerde.

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland