Bijdrage initi­a­tief­voorstel tracé 380kV verbinding Wate­ringen-Zoetermeer


25 maart 2008

Het voorstel om zoveel mogelijk van de 380kV verbinding tussen Wateringen en Zoetermeer ondergronds aan te leggen beoogt een duurzame oplossing te zijn.
Mijn fractie vraagt zich nog wel af wat de gevolgen van ondergrondse aanleg zijn op langere termijn. Dit is nog onvoldoende onderzocht, ook qua uitwerking van electriciteitsstraling op de omgeving.
In het Kabinetstandpunt Randstad 380 kV reageert het kabinet op het kostenaspect en komt tot de volgende conclusie: "De meerkosten zouden ten laste komen van de verbruikers van electriciteit via de transporttarieven - zoals dat op grond van de Electriciteitswet gebruikelijk is voor investeringen van de landelijk netbeheerder - wat tot een (zeer) beperkte tariefstijging zou leiden.” Het leidt dus tot een geringe kostenstijging voor de burgers.
Aan de andere kant zijn er ook een aantal belangrijke voordelen van ondergrondse aanleg:
Gezondheidsbedreigende straling neemt af. De verhoogde kans op leukemie bij kinderen
en huid- en longkankerrisico’s verdwijnen, vanwege een verminderde ionisering van fijnstof, het zogenaamde ‘corona effect’. Een ander voordeel is het ruimtebeslag. Bovengronds vergt 100 tot 300 meter tegen ondergronds 4 tot 15 meter. Dit betekent dat de trajectkeuze veel flexibeler kan zijn. Tevens hoeven er minder of geen gebouwen of woningen te worden gesloopt, hetgeen minder schade betekent. Het groene en open landschap wordt niet belast met lelijke hoogspanningsmasten, dus geen aantasting van waardevolle landschappen.
De geluidshinder bij regen en mist valt weg, geen ijsafzetting en geen vogels die
tegen de kabels vliegen.
De gevolgen van de aanleg van een bovengrondse hoogspanningsleiding op de vogelbewegingen en de vogeltrek overdag, maar met name ook 's nachts, zijn zelfs in strijd met de Flora- en faunawet. Het tracé is omgeven door diverse vogelrijke natuurgebieden, zoals de Ackerdijkse Plassen, de Groenblauwe Slinger, de Eendenkooi Zuidpolder en de Eendenkooi Schipluiden. Tevens zijn er vele zeldzame soorten ganzen, lepelaars, gierzwaluwen en vleermuiskolonies in deze omgeving, die nadelige gevolgen kunnen ondervinden bij bovengrondse aanleg.

Kortom, de voordelen wegen ruim op tegen de nadelen. Daarom zal mijn fractie instemmen met het voorstel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer