Bijdrage invoering Omge­vingswet


11 maart 2020

Voorzitter,

Allereerst dank voor de stukken en dank voor de werkzaamheden die daar aan vooraf zijn gegaan, zowel Gedeputeerde als aan de ondersteunende ambtenaren ten aanzien van het Omgevingsbeleid. De aanpassingen waar de provincie nu voor staat die moeten worden doorgevoerd op het gebied van het omgevingsbeleid zijn niet gering, het is een heel pakket aan maatregelen dat moet worden aangepast en gewijzigd. Onze complimenten hiervoor. We hebben de documenten kritisch doorgenomen. We hebben technische vragen gesteld, maar we hebben ook de documenten kritisch bekeken en er is ruimte voor verbetering. We hebben enkele opmerkingen en vragen die ik graag wil inbrengen in deze commissievergadering.

Algemeen

Het valt ons op dat een aantal onderwerpen in de LTAO naar achteren geschoven zijn, dit betekent vertraging in de planning. We maken ons zorgen over de werkdruk voor zowel ambtelijk apparaat die daarmee wordt veroorzaakt in Q2 en Q3, wanneer de invoering van de Omgevingswet voor 1 januari 2021 moet worden gerealiseerd. Onze fractie maakt zich zorgen dat de planning goed blijft lopen. De stukken zijn belangrijk en PS moet voldoende tijd krijgen om de stukken door te nemen en vast te stellen. Daarom wil ik vragen, of we aan de agendacommissie kunnen meegeven dat de planning zoals die wordt aangeboden, gestand blijft. Krijgen we straks alles tegelijk aangeboden en moeten we ons een slag in de rondte werken om de deadline van 1 januari 2021 te behalen.

Daarmee samenhangend, zien wij graag dat er een WAS/WORDT LIJST wordt opgesteld voor de wijzigingen in de documenten. Anders zijn deze wijzigingen in de stukken zo moeilijk te vinden. Het betreft hierbij in ieder geval:

- Ambitie omgevingsvisie;

- Vernieuwde omgevingsvisie;

- Vernieuwde omgevingsverordening

- Herziene beleidsregel Compensatie natuur, recreatie en landschap ZH

- Maatschappelijke opgaven uit coalitieakkoord en begroting

- Koersnotitie aanpassing Omgevingsbeleid Koers 2020

- Startdocument Leefomgevingstoets

Onze gebiedspartners: de GEMEENTEN zullen als gevolg van de invoering van de Omgevingswet nog meer werkdruk ondervinden, terwijl uit onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijkt dat gemeenten de al bestaande druk niet goed aankunnen. Dat zorgt zelfs voor gevaarlijke situaties, zoals woonwijken die in de buurt van gevaarlijke stoffen worden gebouwd. Denkt GS dat gemeenten nu juridisch, organisatorisch en financieel klaar zijn voor het op zich nemen van deze extra taken? Trainingen – cursus – 8 jaar voor de implementatie.

Daarnaast willen wij onze zorg uitspreken voor TOEZICHT EN HANDHAVING. Hiervan zullen de Omgevingsdiensten verhoogde werkdruk gaan ervaren. Wij vragen ons af of er voldoende capaciteit is voor het toezicht en de handhaving op de natuurwetgeving waar de provincie voor verantwoordelijk is. Ze zullen zeggen dat dat zo is, maar het buitengebied is vogelvrij en er wordt niet of nauwelijks gecontroleerd.

Omgevingsverordening

Voorzitter, Duurzaamheid (volgens de definitie van Brundtland uit 1987) is een leidend principe in de Omgevingswet. Hoe wordt dat concreet verankerd en geoperationaliseerd in de Omgevingsverordening?

Duurzaamheid

De fysieke leefomgeving gaat samenhangend worden benaderd: Wat wordt daar precies mee bedoeld? De overheid wilde aansluiten bij de nieuwe, complexe maatschappelijke uitdagingen en de transitie naar een duurzame samenleving, waarin kwetsbare waarden worden beschermd, vergemakkelijken. Het hele idee van de Omgevingswet was om vervolgens integraal, in samenhang te kijken naar de grote uitdagingen. Klimaatverandering, milieuproblemen, de noodzaak van landbouwhervorming, etc.

Wat Partij voor de Dieren betreft komt er een aparte module Natuur en biodiversiteit. Zo’n belangrijk onderwerp als natuur moet voldoende geborgd worden en een aparte module hiervoor is nodig. De modules Klimaatadaptatie, Watertoets en Ruimte Kwaliteit ondervangen niet de natuurontwikkeling zoals GS dat aangeven. Het gaat om het terugdringen van het verlies van biodiversiteit en het robuuster maken van de natuur. Dit onderwerp is erg belangrijk voor een goed natuurbehoud en behoud van biodiversiteit. Als GS dat niet willen kondigen we een amendement aan.

De integraliteit zien wij in deze zin nog te weinig terug in de Omgevingsverordening die nu voor ons ligt. Krijgen we straks van de GS een Verordening die wel een duidelijker kader biedt om alle belangen rond milieu, klimaat, natuur en economische ontwikkeling in samenhang af te wegen? De mate van bescherming van kwetsbare waarden wordt nog onvoldoende geborgd. De gewenste duurzame ontwikkeling is alleen mogelijk wanneer natuur en milieu voldoende worden beschermd. Belangen van economische ontwikkeling kunnen natuurlijk botsen met die andere meer kwetsbare belangen. Moeten gemeenten die belangenafweging straks alleen gaan maken? Hoe moet de gemeente dat precies doen zonder een echt integraal kader? Als voorbeeld: als er twee belangen strijdig met elkaar zijn en er moet gekozen worden tussen één van de twee, hoe wordt dan bepaald welk belang de voorkeur krijgt. Als je van alles een beetje doet, krijg je een slap aftreksel… Soms moeten er duidelijke keuzes worden gemaakt.

Ik geef een hiervan een voorbeeld: De PvdD gaat voor de ecologische belangen om daadwerkelijk people, planet en profit in balans te krijgen en een duurzaam beleid te gaan voeren. Dat is nu nog niet in evenwicht en van daaruit moet de samenhang worden bekeken… Woningbouw is nodig in onze provincie, maar dat kan op een manier worden uitgevoerd zodat de planet en de people er niet onder te lijden hebben, zoals transformatie van leegstaande winkel-, bedrijfs-, kantoor- en agrarische panden zonder dat dit ten kosten gaat van de open en groene ruimte en het landschap.

Dank u wel.

Motie 906

De bestuurlijke afwegingsruimte voor de fysieke leefomgeving wordt vergroot. Wat houdt die vergrote bestuurlijke afwegingsruimte nu precies in? Kan gedeputeerde dat aangeven? Daar kun je alle kanten mee op. De inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht willen vergroten; de besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving versnellen en verbeteren. Het lijkt me goed om dit te evalueren. Dat geldt wat mij betreft voor alle doelen en daar moeten goede criteria voor worden gehanteerd.

Dank u wel.