Bijdrage Locatie Valkenburg


4 maart 2020

Partij voor de Dieren heeft ten aanzien van de locatie voor de woningbouw in Valkenburg een grote zorg. Deze zorg betreft de Groene Zone, die gelegen is tussen de projectlocatie Valkenburg en de gemeente Wassenaar. Dit gebied maakte bij de start van de ontwikkeling van de projectlocatie deel uit van een Rijksbufferzone. Dit is een gebied, dat door de rijksoverheid was aangewezen om stedelijke gebieden ruimtelijk van elkaar te scheiden. Hier mocht in beginsel niet worden gebouwd.

De Groene Zone is aangewezen als ecologische verbindingszone tussen het duingebied en het Groene Hart, die deel uitmaakt van het nationaal Park Hollandse Duinen en het gebied Duin Horst & Weide. Oorspronkelijk was er in de plannen voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie voor deze Groene Zone, de voormalige Rijksbufferzone, tussen Wassenaar en Katwijk een 2300 meter brede strook als uitgangspunt gehanteerd. In het huidige plan is daar slechts 700 meter van over gebleven.

Deze ecologische verbindingszone vormt in onze provincie de belangrijkste corridor voor migratie van fauna tussen het duingebied en het Groene Hart en vandaar via de polder richting de Veluwe. De staat van de biodiversiteit in Zuid-Holland staat onder druk en neemt steeds verder af. De mogelijkheid tot migratie vanuit het duingebied naar het achterland via de groene zone is van groot belang voor het voortbestaan van de in het gebied levende dier- en plantensoorten. Door goede ecologische verbindingen ontstaat een meer robuuste natuur.

Daarnaast constateren we, dat er binnen deze zone nu ook, naast de functie van ecologische verbindingszone, sprake is van realisatie van recreatieve voorzieningen (het Catalinapark) en infrastructuur, terwijl het juist de bedoeling is dat de migratie van dieren tussen het duingebied en het Groene Hart in deze zone moet plaatsvinden. Het is in onze ogen niet realistisch en ook niet wenselijk om de functies van én ecologische verbindingszone, én recreatie én infrastructuur gezamenlijk te realiseren binnen deze zone van 700 meter. De prioriteit in deze Groene Zone moet liggen bij de functie van ecologische verbindingszone.

Een nieuwe woonwijk met 5000 of 5600 woningen levert volgens de verkeersmodellen circa 10.000 auto's en 25.000 verkeersbewegingen extra per dag op. Dit betekent onder andere een toenemende verkeersdruk, een toename van de luchtverontreiniging en uitstoot van fijnstof. Deze extra belasting legt ook een druk op ecologische kwaliteit van de Groene Zone, mede gezien de huidige stikstofproblematiek.

Daarom mijn vraag aan de Gedeputeerde:

Kan Gedeputeerde de toezegging doen, om een maximale inspanning te leveren, om binnen de Groene Zone de functie van ecologische verbindingszone tussen het duingebied en het Groene Hart gestand te doen bij de ontwikkeling van projectlocatie Valkenburg? Hiervoor houden wij een motie achter de hand.

Bescherming van kwetsbare natuurgebieden in Zuid-Holland is nodig, zowel voor een leefbare en kwalitatieve omgeving voor mensen als ook voor dieren en de natuur zelf. Dit geldt in het geval van projectlocatie Valkenburg voor de ecologische verbindingszone.

Aanvulling Bijdrage Locatie Valkenburg 11 maart 2020

We hebben vorige week onze zorg geuit over de handhaving van de ecologische verbindingszone tussen het duingebied en het Groene Hart, die deel uitmaakt van het nationaal Park Hollandse Duinen en het gebied Duin Horst & Weide. Zonder in herhaling te vallen, willen wij nogmaals de nadruk leggen op het belang van de functie van ecologische verbinding in deze Groene Zone. We gaan er van uit dat in de planvorming, die gaat plaatsvinden, deze functie in de Groene Zone strook van 700 meter in acht wordt gehouden.

De realisatie van de woonwijk Valkenburg veroorzaakt negatieve gevolgen voor de directe leefomgeving: een toenemende verkeersdruk, een toename van de luchtverontreiniging en uitstoot van fijnstof mede gezien de huidige stikstofproblematiek. Deze extra belasting legt ook een druk op de ecologische kwaliteit van de Groene Zone en de nabijgelegen natuurgebieden. De tijdsdruk voor het realiseren mag de procedures en noodzakelijke onderzoeken ter bescherming van de natuur niet frustreren.

Nu het akkoord is gesloten, hebben wij wel de hoop, dat de 600 extra woningen die zijn voorzien, worden gerealiseerd voor de doelgroepen in het lagere segment. Kan Gedeputeerde deze bevestiging geven?