Bijdrage Mees­lou­werplas


24 januari 2020

De Partij voor de Dieren heeft er in 2019 al vragen over gesteld en we maken ons grote zorgen over de vele stortingen in de plas. Het lijkt wel een afvalputje te worden waar overtollige bagger en ander afval in gedumpt kan worden.

Consequenties

Allereerst vragen wij ons af wat de consequenties zijn van de vele stortingen in de plas voor de ecologie en de waterkwaliteit. Hoe komt al die rotzooi en het vele piepschuim in de plas? Is er onderzoek gedaan naar de gevolgen van de ecologie? We vragen het college om onderzoek te doen naar de ecologische kwaliteit en wat nodig is om een goed ecologisch herstel te realiseren. De waterkwaliteit blijkt al bij lange na niet te voldoen aan de norm, waardoor het Waterschap Rijnland in actie moest komen.

Noodzaak stortingen

We vragen ons echt af wat de noodzaak was van de baggerstort en waarom niet voor andere oplossingen gekozen is om de oevers veiliger te maken. Het kwam de provincie misschien wel goed uit om bagger en grond te dumpen in de plas.

Diepe plassen kunnen een ecologische meerwaarde hebben en onveilige oevers kunnen zeker op een andere manier veiliger worden gemaakt dan vol te storten met bagger en grond overal vandaan. Illegale lozingen en stortingen worden hiermee in de hand gewerkt en moeten sowieso veel strenger worden gecontroleerd! Papieren controles blijken niet voldoende en de PvdD vindt dat, voordat er wordt gestort, altijd een bemonstering plaatsvindt van de betreffende bagger/grond.

Geen onafhankelijk onderzoek

GS geven aan dat er sprake is van een ‘waarschuwingsbrief’ van het Hoogheemraadschap van Rijnland, waarin wordt aangegeven dat het Hoogheemraadschap de verwerking van bagger en grond in de Meeslouwerplas, gezien de herhaalde overschrijdingen van de actiewaarden voor een aantal stoffen dient stil te leggen, maar - alvorens daar eventueel toe over te gaan - BAM en de provincie in de gelegenheid stelt verschillende maatregelen te treffen, dit om nieuwe overschrijdingen van actiewaarden te voorkomen, de plek van de verhoogde concentraties te lokaliseren en de mogelijkheid van “omwoeling” nader te beschouwen. Nu is het zo dat Comol5 dit onderzoek voor de provincie heeft uitgevoerd. Dit is een bedrijf die meewerkt aan de realisatie van de Rijnlandroute, tevens leverancier van grond en zand uit de RijnlandRoute-tunnel waarmee de stabilisering van de oevers van de Meeslouwerplas wordt uitgevoerd.

Dit bedrijf heeft belang bij een gunstige uitkomst van het onderzoek. Hier is sprake van belangenverstrengeling, geen onafhankelijkheid en typisch een voorbeeld van de slager, die zijn eigen vlees keurt.

GS geven aan bereid te zijn alsnog onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de stortingen in de Meeslouwerplas door eventueel de Randstedelijke Rekenkamer. De Partij voor de Dieren juicht dit toe en hoop dat ook de overige Statenfracties hiermee instemmen.

Lessons learned

We zijn blij met de erkenning van het college dat ze zijn tekort geschoten en in het voldoende betrekken van gebiedspartijen en dat zij onvoldoende gehoord zijn en er onvoldoende gebruikt gemaakt is van hun kennis en kunde. Zij tonen al tientallen jaren grote betrokkenheid bij het gebied, steken veel energie in de kwaliteit van het gebied en hebben een grote schat aan kennis van en over het gebied. We zijn blij met de beloofde beterschap in deze en dat evaluatie en ‘lessons learned’ van groot belang wordt geacht door dit college.