Bijdrage Kadernota 2009-2012, inclusief Provincie Nieuwe Stijl (PNS)


29 juni 2008

Helaas moet ik constateren dat ik vandaag veel kritiek heb op de door GS gedane voorstellen. Ik wil benadrukken dat ik dit graag anders had gezien, maar de gedane voorstellen nopen mij hiertoe.
In de nota staat een groot aantal voorstellen, die al ver vooruitlopen op nog nadere besluitvorming in het kader van Provincie Nieuwe Stijl.
Veel onderwerpen uit het programma Kadernota zijn nog onvoldoende uitgewerkt en het onderdeel PNS leverde ook bij de vorige bespreking statenbreed de nodige twijfels en vragen op.
Hoewel een voortvarende aanpak van belang is, kan ik mij niet aan de indruk onttrekken, dat de nodige zorgvuldigheid en goede uitwerking van het programma PNS ontbreekt.
Mede gezien de vele onderwerpen die vandaag op de agenda staan en allemaal belangrijk zijn, heb ik het gevoel dat er onvoldoende gelegenheid is om dit belangrijke stuk voldoende tot zijn recht te laten komen.
Er zijn zeer veel zaken nog onduidelijk of nog niet besloten, waardoor in deze nota al wordt vooruitgelopen op een aantal zaken waar nog besluitvorming over moet plaatsvinden, zoals:
het implementatieplan PNS is nog niet beschikbaar;
het is moeilijk om een zinvol en onderbouwd oordeel te vormen over de door het college ingeschatte financiële effecten van die uitwerking PNS, indien er nog geen implementatieplan beschikbaar is;
de effecten, dan wel de consequenties van een vastgestelde Kadernota zijn nu niet duidelijk;
de bezuinigingstaakstelling is nog onvoldoende helder uitgewerkt en weergegeven;
er is nog niet definitief vastgesteld welke taken worden afgestoten en welke behouden worden;
er is nog niet definitief vastgesteld welke organisaties wel, dan wel geen subsidie meer van de provincie ontvangen;
het is onvoldoende duidelijk aangegeven op welke wijze de bureaucratie door de provincie wordt teruggedrongen;
er zijn nog erg veel PM posten.

Mijn voorstel is om de besluitvorming over dit punt op te schorten, zodat de nodige zorgvuldigheid qua uitwerking gewaarborgd kan worden. Hiervoor dien ik een motie in.

Specifiek provinciaal dierenwelzijnsbeleid is niet in de nota opgenomen, maar de motie die verleden maand door GS is aangenomen biedt mogelijkheden hiertoe.
In de motie wordt aan GS opgedragen om in beleidsvoorstellen op terreinen waar dierenwelzijn in het geding is, dierenwelzijn mee te nemen in de belangenafweging, die ten grondslag ligt aan de beleidsadvisering en gevraagde besluitvorming en om in deze beleidsvoorstellen expliciet aan te geven wat het effect van het voorgenomen beleid is of kan zijn op het welzijn van dieren, op welke wijze negatieve effecten tot een minimum beperkt zijn en welke belangenafweging geleid heeft tot het voorgenomen beleid i.e. de voorgestelde besluitvorming.
Vandaar dat door mij de volgende 2 moties hiertoe worden ingediend, die integraal kunnen worden opgenomen in de Voorjaarsnota 2008.
Een motie om extra beschermende maatregelen te nemen in natuurgebieden, die onder verantwoordelijkheid van de provincie vallen. De voorstellen passen binnen de provinciale bijdrage van de natuur- en recreatieschappen; en in het genoemde programma “een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving”;
Een motie om als provincie biologische streekproducten te stimuleren. Het promoten van streekgebonden biologische producten levert een bijdrage aan de belangrijke milieubeleidstaak en een duurzaam milieu van de provincie levert een bijdrage aan programma 3, een duurzame economie door de vermindering van de vervoersstromen van producten, het tegengaan van CO2 uitstoot en het vermindert om de vervoersweg van producten. En het draagt bij aan een duurzame levensstijl.

Hierbij wil ik het in 1e termijn laten wat betreft de kadernota.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer