Bijdrage streek­plan­her­ziening Zuid-Holland-Zuid Hoeksche Waard regeling bedrij­ven­terrein Binnenmaas


29 juni 2008

Mooie landschappen in Nederland verdwijnen als sneeuw voor de zon. Dorpen en steden offeren hun historische aanzicht, hun omringende landschap en speelveldjes op aan pretentieuze uitbreidingsplannen. Langs de buitenste stadswijken en de randen van dorpen verschijnen steeds weer nieuwe bedrijventerreinen.
Zo ook nu het voorstel in de Hoeksche Waard, wat zelfs bestempeld is als nationaal landschap.

Herstructurerring van bedrijventerreinen is één van de speerpunten uit het coalitieakkoord. Daarom verbaast mij dit voorstel om weer een stuk mooi groen landschap op te offeren voor bedrijventerreinen.
Dertig tot veertig procent van de bestaande industrieterreinen is verwaarloosd. Voor zo’n 300 miljoen euro per jaar (tot 2020) kunnen die terreinen worden opgeknapt en opnieuw in gebruik genomen. Maar dat kost geld, dat er nu niet is. Overheveling uit de pot ‘nieuwe bedrijventerreinen’ is een oplossing.

De provincie moet anticiperen op een omslag in de behoefte aan bedrijventerreinen die zich op langere termijn gaat voordoen.
Het zijn vooral de omslag in de groei van de beroepsbevolking en de verdienstelijking van de economie die er voor zorgen dat de behoefte aan bedrijventerreinen en kantoren afneemt. Herstructurering van bestaande bedrijventerreinen wordt daardoor urgenter. Als de uitbreidingsvraag geheel wegvalt, komt er een moment waarop de maatschappelijke baten van nieuwe terreinen niet meer opwegen tegen het risico van toekomstige leegstand en verpaupering.

Rapport Zuinig op Ruimte
Het rapport “Zuinig op ruimte”, een provinciale vergelijking van bedrijventerreinen van de Stichting Natuur en Milieu en De Provinciale Milieufederaties geeft het volgende aan voor de provincie Zuid-Holland.

Toekomstig overschot aan bedrijventerreinen
De bedrijfslocatiemonitor en de ruimtelijke welvaart en leefomgevingscenario's laten zien dat er na 2020 een omslag komt in de ruimtebehoefte voor bedrijventerreinen. Hierdoor ontstaat er na 2020 een overschot aan bedrijventerreinen. In bijna alle scenario's treedt dit overschot op. In het scenario Regional communities is er nu zelfs al geen nieuwe ruimte meer nodig (CPB, MNP 2006).
De provincie zou daar nu al rekening mee moeten houden om te voorkomen dat de negatieve spiraal van overaanbod, leegstand en vroegtijdige veroudering nog verder wordt versterkt. De opgave verschuift hiermee volledig naar transformatie om verschuivingen binnen economische sectoren te faciliteren en verouderde terreinen aan te pakken.
Na 2020 valt de vraag naar bedrijventerreinen in de meeste scenario's geheel weg. Overschotten aan terreinen kunnen dan niet meer door nieuwe vraag worden opgevangen. Rond 2020 is er dus geen behoefte om netto nieuwe ruimte voor bedrijvigheid vrij te maken. Het is dan ook niet verstandig om te blijven rekenen met een constante voorraad uitgeefbare bedrijventerreinen de zogenaamde ‘ijzeren voorraad’.
Wanneer de bestaande voorraden de komende jaren worden afgebouwd, blijkt dat er feitelijk geen netto vraag naar nieuwe ruimte voor bedrijventerreinen overblijft. Dit staat in schril contrast met de plannen voor nieuwe bedrijventerreinen. De geplande hoeveelheid bedrijventerreinen is veel hoger dan de ruimtevraag die na aftrek van de huidige voorraden resulteert.

In Zuid-Holland is de huidige voorraad aan uitgeefbaar terrein nu al groter dan de totale verwachte vraag aan bedrijventerreinen tot 2020. In Zuid-Holland zijn daarnaast nog veel plannen voor nieuwe terreinen, zoals ook nu weer het bedrijventerrein Binnenmaas.
Ook is de provincie er niet in geslaagd om meer functiemenging te creëren. Ook hier verschuift de werkgelegenheid sterk vanuit gemengde stedelijke gebieden naar bedrijventerreinen.
In onze sterk verstedelijkte provincie worden nog steeds op grote schaal de komende jaren plannen in het open buitengebied gepland.

Dit vormt voor mijn fractie de argumentatie om niet te kiezen voor weer een nieuw bedrijventerrein, maar eerst maar eens gebruik te maken van de herstructurering, waarover in het coalitieakkoord wordt gesproken.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer