Bijdrage KNM commissie Jaar­stukken 2022 en Plaggen


14 juni 2023

Jaarstukken 2022

Bij de behandeling van de Jaarstukken over 2022 in de commissie zijn we vooral ingegaan op het doel waarvoor de middelen zijn besteed en dan in het bijzonder de realisatie van de natuurdoelen, het bos- en bomenbeleid en de waterkwaliteit (KRW). Dank aan Gedeputeerde voor het op tijd invullen van de toezegging om meer inzage te geven in de behaalde resultaten op deze onderwerpen.

De realisatie voor NNN staat met name benoemd in de paragraaf over risicobeheersing. De vertraging die wordt opgelopen wordt met name veroorzaakt door te weinig menskracht als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt.

Voor het bos- en bomenbeleid was in 2021 nog geen budget gerealiseerd en daardoor waren nog geen bomen geplant. In 2022 lezen we vooral dat er een slag geslagen is met de voorbereiding voor de aanplant van bomen.

Voor de KRW doelen is geen risicobeschrijving opgenomen in de Jaarstukken. Hiervoor wordt verwezen naar antwoorden op schriftelijke vragen van onze eigen fractie van de Partij voor de Dieren. Deze antwoorden zijn zodanig technisch van aard, dat ze niet te snappen zijn voor gewone mensen, waar ik mezelf ook onder reken. Met andere woorden, de resultaten voor de waterkwaliteit is niet meetbaar. Hierover maken we ons grote zorgen.

Daarom tekenen we onder het motto ‘meten is weten, gissen is missen’ de motie van D66 mee, ‘indicatoren voor meer slagvaardigheid’ voor het opnemen van kritische prestatie indicatoren. Zodat de inzet van de provincie concreet en meetbaar wordt en bijdraagt aan doelmatigheid en slagvaardigheid.

Plaggen

Nieuwkoopse Plassen en De Haeck is een uniek laagveengebied met een bijbehorende bijzondere biodiversiteit aan soorten en natuurtypen. Het betreft nat schraalland, vochtig hooiland en blauwgrasland met zwaardere natuurdoelen en bijbehorende bescherming. Uitbreiding van dit type areaal is een wettelijke verplichting voor de provincie. Het plaggen is een noodzakelijke maatregel, die terughoudend word ingezet, om de gewenste specifieke natuurdoelen te halen.

In 2018 zijn onder regie van de stuurgroep Gouwe Wiericke afspraken gemaakt in het gebied waar afplaggen ook onderdeel van uitmaakte. LTO Noord en Parmey, de plaatselijke agrarische natuurvereniging in Bodegraven Noord waarin veel plaatselijke boeren vertegenwoordigd zijn, hebben daar ook hun handtekening onder gezet. In de brief van stuurgroep Gouwe Wiericke staat helder weergegeven welke concessies er de afgelopen 5 jaar door Natuurmonumenten zijn gedaan om agrariërs tegenmoet te komen. Onder die afspraken hebben zowel de agrariërs als Natuurmonumenten als de provincie een handtekening gezet.

Gesprekken horen ons inziens plaats te vinden binnen deze stuurgroep Gouwe Wiericke. De provincie kan Natuurmonumenten niet verbieden om uitvoering te geven aan plaggen, want de grond is in eigendom van Natuurmonumenten zelf. Maar de motie over plaggen betekent dusdanig uitstel, dat dit feitelijk neerkomt op afstel (want wanneer is het NPLG klaar… dat duurt zeker 10 tot 20 jaar).

Nu op de rem trappen met het project is schadelijk voor het vertrouwen van onze gebiedspartners en ook schadelijk voor de provincie als gebiedspartner. We snijden dan onszelf in de vingers en gaat het nog moeilijker worden om de verplichte natuurdoelen te realiseren en daarmee het “van het slot halen” van de provincie.

Daarnaast lopen we dan de kans om op de vingers getikt te worden door het Rijk, vanwege de Rijksbrede afspraken in het kader van NPLG, natuurdoelen en stikstofbeleid.

Hoe eerder de natuurdoelen worden bereikt hoe eerder er weer ruimte voor vergunningen ontstaat ook. Dit is beter voor iedereen.

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage KNM commissie Agenda Zuid-Holland Natuurinclusief

Lees verder

Bijdrage gecombineerde RWE en IC commissie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer