Bijdrage KNM commissie Stikstof


5 oktober 2022

4A Behandelvoorstellen moties over stikstof, NLPG en landbouw

De Partij voor de Dieren is bij de bespreking over stikstof in juli en september al uitgebreid ingegaan over de te nemen maatregelen en de urgentie om de stikstof terug te dringen met als doel de natuur te herstellen en te versterken. Het rapport van Remkes is ook op 5 oktober uitgekomen en dat rapport zullen we in commissieverband later bespreken neem ik aan.

Vandaag worden de behandelplannen van de aangenomen moties besproken.

Allereerst de motie duurzaam perspectief voor elke boer (D66)

Perspectief betekent voor ons een toekomstbestendig bedrijf op de lange termijn, binnen de grenzen van water en bodem in gebieden en binnen de kaders die daaraan door de overheid worden gesteld. Maar ook luchtkwaliteit is van belang.

Heeft de provincie wel de kennis en de Know How de vertaling te maken van de landelijke kaders op het gebied van klimaat, natuur en water naar meetbare indicatoren op gebieds- en bedrijfsniveau? En zo nee, hoe wordt dit opgelost?

Er staat: ‘Als het gaat om stikstofreductie vinden wij het belangrijk dat gegarandeerd kan worden dat met het toepassen van innovaties daadwerkelijk de berekende emissiereductie gerealiseerd wordt en juridisch houdbaar zijn. Dat vindt ook de PvdD van groot belang.

Motie 1113 - Kastelein (CDA) - Koplopers een streepje voor In motie 1113 ‘Koplopers een streepje voor’ verzoekt u het college om een loket op te richten om de koplopers extra te ondersteunen en in de gebiedsgerichte aanpak de koplopers niet nadelig te behandelen, maar hun prestaties mee te wegen. Het college onderstreept de belangrijke rol van koplopers en ondersteunt deze dan ook middels diverse projecten en programma’s, zoals Voedselfamilies en Groene Cirkels. Wij zullen dit de komende periode blijven doen. Hier ligt een taak voor de provincie om optimaal te zoeken naar ruimte voor koplopers als het gaat om ruimtelijke ordening, vergunningen of ons grondinstrument.

Dat zijn vooral de biologisch dynamische agrariërs. Er moet ook worden toegewerkt naar minder vee en meer kleinschalige boeren.

Motie Rechtvaardig stikstofbeleid

De PvdD is het eens dat de grootste vervuilers het eerst moeten worden aangepakt, maar de doelen zullen hoe dan ook moeten worden bereikt.

4B Stand van zaken stikstofdossier

De PvdD is het met het college eens dat, om de gestelde doelen te bereiken op het gebied van de natuur, stikstofbeperking en verduurzaming van de landbouw, het belangrijkste is om te kijken naar herstel van het totale ecosysteem, met water en bodem als leidende principes.

‘GS stelt in haar ‘Voortgangsbrief Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied’ als voorwaarde voor de transitie van het landelijk gebied dat het platteland leefbaar blijft en een duurzaam perspectief wordt ontwikkeld voor de land- en tuinbouw. Maar de Partij voor de Dieren vraagt zich vervolgens dan wel af wat er gebeurt wanneer bij deze plattelandsontwikkeling niet aan de verplicht gestelde doelen van de Vogel- en Habitat richtlijnen, de Kaderrichtlijn Water en de klimaat- en stikstofdoelstellingen in de komende jaren worden voldaan? Kan de gedeputeerde aangeven wat de gevolgen dan zijn voor onze provincie?

Het ZH-PLG wordt opgesteld onder regie van de provincie en in samenwerking met gebiedspartijen. Worden er bij deze besprekingen wel van tevoren duidelijke kaders gesteld van wat bereikt moet worden en er vervolgens binnen die kaders inspraak mogelijk is? Want dat geeft ook duidelijkheid en er worden dan geen valse verwachtingen geschapen!

Verder vindt onze fractie het opmerkelijk in positieve zin dat GS aangeeft dat ‘ook afspraken met onder meer supermarkten, banken en leveranciers over aanpassingen in de landbouwketen vallen onder maatregelen die het Rijk moet maken, als onderdeel van het perspectief voor de landbouw’. Het zijn inderdaad de banken, voerbedrijven, stallenbouwers, zogenaamde adviseurs voor de veeteelt en Retail die de agrariërs verstikkend in hun greep houden!

Als laatste vindt de Partij voor de Dieren het fijn om te weten dat de versnellingsprojecten zijn ingediend. Kan de gedeputeerde aangeven welke dit zijn?

Bart Canton
Commissielid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Bart Canton

Fractievolger