Bijdrage RWE commissie Herziening Omge­vings­beleid Module Ruimte en Wonen


5 oktober 2022
 1. Verstedelijking
  Wij willen in Zuid-Holland een schone, gezonde en veilige leefomgeving voor ál onze inwoners: mensen en dieren én toekomstige generaties. Ook binnen het stedelijk gebied. Tuinen, parken, bomenrijen, sloten en vijvers zijn belangrijke schakels in het netwerk van de natuur en hebben grote invloed op de kwaliteit van leven voor mens en dier. Veel dieren en planten in Zuid-Holland hebben hun leefgebied in het stedelijk gebied. Dit is een belangrijk thema in een provincie waar de biodiversiteit sterk onder druk staat.
  Partij voor de Dieren kan zich grotendeels vinden in de punten ‘bouwen naar behoefte’ en ‘bouwen binnen BSD gebied’ in deze herziening. Goed om te zien dat in het voorliggende voorstel de toekomstbestendigheid van woningbouw en de bijbehorende voorzieningen en randvoorwaarden worden benoemd. Wat wij hier een beetje in missen, als onderdeel van toekomstbestendigheid, is de biodiversiteit. Want ook bij verstedelijking is behoud en versterking van biodiversiteit van levensbelang om onze leefomgeving groen en gezond te houden. Zorg voor voldoende groen waar mens én dier kunnen verblijven en zorg dat de bestaande blauwe en groene voorzieningen binnen en buiten bebouwd gebied op elkaar aansluiten. Het is goed als biodiversiteit wordt toegevoegd aan de thema’s ten behoeve van toekomstbestendigheid. Kan Gedeputeerde ons verzoek positief beantwoorden?
 2. Wonen
  Dit is gelijk een brug naar het onderwerp wonen, want voor de regionale woonvisie en het regionaal woningbouwprogramma heeft de fractie Partij voor de Dieren dezelfde suggestie: voeg ‘biodiversiteit’ toe aan punt 6 over de onderbouwing voor de keuzes in de regionale woonvisie en het regionale woningbouwprogramma.
  De scheiding van contracten voor wonen en werkenden voor arbeidsmigranten vinden we een grote stap in de goede richting voor de positie van arbeidsmigranten. Ten aanzien van het flexwonen vinden we de mogelijkheid om meer Tiny Houses te plaatsen zeer wenselijk. Ziet Gedeputeerde hier nog ruimte voor in deze herziening en zo nee, waarom niet?
 3. 3 hectare kaart
  Ons standpunt is dat de provincie terughoudend is met het toevoegen van nieuwe locaties op de 3 ha kaart. Locaties waar we in principe akkoord mee zijn, zijn: de locaties in het Westland, de locaties op Goeree-Overflakkee, Ridderkerk Geerlaan, en Molenlanden Giessenburg.
  We hebben moeite met de voorzieningen in Leimuiden en Rockanje: deze vinden wel plaats binnen bebouwd gebied, maar andere voorzieningen zoals een sportveld in Rockanje, ijsbaan en volkstuintjes in Leimuiden wijken hierdoor uit naar het buitengebied. Dit is een aantasting van de open ruimte waar in onze ogen zeer terughoudend mee moet worden omgegaan. Grote ontwikkelingen aan de rand van het landelijk gebied hebben we ook moeite mee.
  1. Barendrecht Zuidpolder: Hier wordt woningbouw voorzien, omdat er lokaal geen financiering is voor de ontwikkeling van natuur en recreatie. Dit is ons inziens een politieke keuze die de provincie niet moet faciliteren.
  2. Krimpenerwaard Gouderak Oost: dit ligt in cultuurgebied veenweide, dit is slechte ondergrond voor woningbouw én op ruimtelijkeplannen.nl is te zien dat de locatie net buiten, zo niet op/ aan de rand van NNN gebied zit. Ontwikkeling van woningbouw zal zeker een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van het NNN gebied en op de kwaliteit van het landschap. B6-10 Zichtbaarheid onderdelen kaart 23 Bos en Bomen: dit vinden we een prima toevoeging.
 4. Transitie landelijk gebied
  Het is positief dat het Statenvoorstel ingaat op de wens vanuit Provinciale Staten om vooraf betrokken te worden bij het aanwijzen van een transitiegebied. Het voorstel is, dat GS een voorgenomen aanwijzing van een transitiegebied eerst aan Integrale Commissie stuurt, de commissie kan dan besluiten om het onderwerp te agenderen. Pas daarna besluit GS definitief over het vaststellen en ter inzage leggen van een ontwerpmaatregel waarin het transitiegebied wordt aangewezen. Het is duidelijk wat de rol van GS in deze is in verband met het instrument gebiedsplan in het NPLG.
  Maar hoe zit het met het de toekomstvisie van PS over de transitie van het landbouwgebied en de opgaven voor natuur, waterkwaliteit, stikstof, klimaatadaptatie, de energietransitie? In relatie tot belangrijke thema’s als wonen, recreëren en mobiliteit? Anders gezegd, hoe blijft de kaderstellende rol van PS geborgd voor de transitie van het landelijk gebied de komende jaren? Het kan niet zo zijn dat PS afwacht voorstellen vanuit landelijk of GS en er enkel nog reactief optreden rest. Graag een reactie van Gedeputeerde hierop. En dan het verplaatsen van agrarische bedrijven: subsidies hiervoor steunt onze fractie in beginsel niet. Ons standpunt is dat subsidies moeten gaan naar het uitkopen in plaats van naar het verplaatsen van bedrijven.

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland