Bijdrage Voortgang ontwik­keling moni­to­rings­systeem klimaat­adap­tatie


28 september 2022
Urgentie aanpak klimaatverandering

Het IPCC-rapport is duidelijk. De klimaatverandering gaat nog sneller dan eerder gedacht. En het college beaamt dat de opgaven nog groter blijken te zijn op het moment dat de nieuwe KNMI-scenario’s beschikbaar komen en in de monitor worden verwerkt. Deze worden verwacht medio 2023.

De toekomst van het klimaat op aarde hangt af van de keuzes die we als mensheid vandaag maken. We kunnen het tij nog steeds keren, maar dan moeten wel drastisch onze leef- en eetgewoonten veranderen. Wat nu voorligt zijn lange ambtelijke processen met te weinig urgentiegevoel. We vinden het een slappe ambitie dat de kwetsbaarheid van Zuid-Holland in de komende jaren tot 2050 in ieder geval alleen maar niet groter mag worden. De PvdD vindt dit een veel te passieve houding en vindt dat de provincie veel sneller en ingrijpender moet handelen en doen dan nu en niet te veel wijzen naar andere overheden, maar zelf haar plan trekken! De klimaatcrisis kan niet langer wachten. Niet wachten tot de nieuwe Staten hierover een besluit gaan nemen, zoals nu wordt voorgesteld. Dan zijn we weer een jaar verder.

Het gaat hier over de monitoring, maar klimaatadaptatie is letterlijk dweilen met de kraan open als we niet tegelijk doelen hebben om klimaatverandering echt tegen te gaan. Dáár moet sowieso op worden ingezet, zodat adaptatie in de toekomst minder urgentie behoeft.

Dit is een eenzijdig monitoringsysteem enkel voor mensen, om zelf het hoofd boven water te kunnen houden, maar ook dieren en de natuur moeten worden opgenomen bij de aanpak van klimaatadaptatie en worden opgenomen in het monitoringsysteem, zeker gezien dit college integraal wil werken. Wat zijn de gevolgen voor dieren bij overstromingen en wordt dit ook gemonitord? Graag een reactie van de gedeputeerde.

De provincie zou moeten inzetten op sterke natuurverbindingen zodat planten- en diersoorten die gebaat zijn bij een koeler klimaat naar het noorden kunnen emigreren. Ook dat kan worden gemonitord. Daarnaast veroorzaakt de toenemende extreme weersomstandigheden, als droogte, hitte en wateroverlast grote problemen voor de natuur en de biodiversiteit, wat eveneens gemonitord zou moeten worden vanuit de gedachte van klimaatadaptatie.

Hittestress en vergroening

In de stukken staat vermeld dat vooral bomen een verkoelende werking hebben bij hittestress. En dat terwijl er zoveel volwassen bomen worden gekapt, terwijl 1 boom 20 airco’s vervangt. We moeten kappen met kappen! De Partij voor de Dieren vraagt of het bos- en bomenbeleid versneld kan worden uitgevoerd en ook bossen en bomen, inclusief tiny forests worden gemonitord. Steeds meer gemeenten gaan hiermee aan de slag, dus ook belangrijk om te monitoren.

Landbouw

Met name bij de landbouw is de monitor nog niet op orde. Ook daar moet meer vaart achter gezet worden. Graag een reactie.

Monitoring voldoende drinkwater

Deze week nog luidden drinkwaterbedrijven de noodklok dat men voldoende drinkwater niet kan garanderen in de nabije toekomst. Laat drinkwater niet de volgende crisis worden. Procedures en besluitvorming duren veel te lang. Ook hier moet zeer nauwkeurig worden gemonitord en sneller worden ingegrepen.

Riooloverstortingen

Het aantal riooloverstortingen per jaar (overstortfrequentie) in Zuid-Holland neemt toe vanwege heftige stortbuien. Dit heeft ernstige gevolgen voor de waterkwaliteit en het waterleven! Vissterfte zou niet meer mogen voorkomen, maar gebeurt nog te vaak vanwege zuurstofgebrek. Daarnaast zijn er ook lange termijneffecten, zoals vervuild slik met bijvoorbeeld zware metalen en bestrijdingsmiddelen. Ook dit moet goed worden gemonitord.

Dijkveiligheid

Vanuit het Waterschap Hollands Delta weten we bijvoorbeeld dat de dijken in dat waterschap helemaal niet zo goed op orde zijn.

Meerdere dijken voldoen niet aan de normoverschrijdend 2050 waterveiligheid. Veel dijken zijn niet goedgekeurd en de staat van de primaire waterkeringen, zeker 6, voldoen niet aan de norm voor 2050. De kans op overstroming is in de toekomst aannemelijk, in tegenstelling tot wat het college aangeeft. Hoe zit dat nu?

Niet wachten met maatregelen bodemdaling: binnenstedelijk en platteland!

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage IC commissie Proactieve aanwijzing Lansingerland en Noordwijk

Lees verder

Bijdrage RWE commissie Herziening Omgevingsbeleid Module Ruimte en Wonen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer