Bijdrage KNM commissie Stikstof


19 april 2023

Voorzitter, voor de Partij voor de Dieren is het allerbelangrijkste dat de natuur wordt hersteld en nog beter dat er meer natuur ontwikkeld gaat worden en de gebieden met elkaar worden verbonden, zodat de natuur robuuster gaat worden. De situatie is urgent en maatregelen zijn hard nodig.

Dank voor de presentatie. In de presentatie gaf gedeputeerde Baljeu aan gesprekken te hebben met diverse partners. Vinden er ook gesprekken plaats met de Rabobank om ook daar de financiële houtgreep waar boeren vaak in vast zitten te veranderen om ook via die weg de transitie naar verduurzaming van de landbouw mogelijk te maken?

Daarnaast vinden we het belangrijk om als provincie ook op sociaal vlak ondersteuning te bieden, omdat veel agrariërs in sociale nood verkeren.

In de GS brief staat dat er in de gebieden veel bereidheid is de stikstofproblematiek op te lossen.

Uit ingekomen brieven van de gemeenten in de gebieden Goeree Overflakkee en Gouwe Wiericke bleek dat er onrust is ontstaan na bijeenkomsten met de provincie. En dat er zelfs een excuusbrief door het college is gestuurd. Het baart ons zorgen. Hoe denkt het college het gebiedsproces weer vlot te trekken? En leidt dit mogelijk tot extra vertraging? Wordt er niet te optimistisch gedacht dat het wel goed komt met de gebiedsprocessen zoals het nu is gepland?

Ook staat in de GS brief dat het opleveren van een gedragen gebiedsprogramma meer tijd kost dan eerder voorzien en PS voldoende ruimte te geven voor een eigenstandige afweging na het zomerreces.’ Ik begrijp dat het lastig is en zorgvuldigheid vergt, maar het duurt al meer dan drie jaar en er is nog geen concrete stikstofvermindering in al die tijd. Zo schiet het natuurlijk niet op met natuurherstel. Dus zoals onze Cdk ook al aangaf. Ga vooral aan de slag! We vinden besluitvorming pas in oktober een te lange termijn.

De ecologische autoriteit heeft zijn oordeel gegeven over de natuurdoelanalyses van Nieuwkoopse Plassen oa. waarin conclusie is dat ecologische kennis over de habitattypen en werkelijke depositie op die gebieden ontbreekt. De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld en gisteren antwoorden ontvangen van provincie, waarin zij aangeven dat wél veel informatie beschikbaar is of binnenkort wordt verwacht. Gisteren zijn weer 2tal adviezen binnen gekomen van ecologische autoriteit over Meijendel en Coepelduynen, ook hier is weer gebrek aan kennis. Wat zijn de gevolgen van de adviezen van de ecologische autoriteit op het verloop en planning van de gebiedsprogramma’s? En, meer algemeen, hoe kan een programma voor natuurherstel opgesteld worden, terwijl er een gebrek aan ecologische kennis is over die gebieden waar natuurherstel noodzakelijk is?

Ten slotte. Wat wordt precies verstaat onder een ‘toetsbaar voorontwerp’? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Kan dit nader worden toegelicht? Ik sluit me aan bij D66 en de SGP om daar wel met PS over te spreken.

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage IC commissie Ruimtelijke Puzzel

Lees verder

Bijdrage Provinciale Staten Ruimtelijke Puzzel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer