Bijdrage Provin­ciale Staten Ruim­te­lijke Puzzel


10 mei 2023

Eerste termijn
We hebben tijdens de integrale commissievergadering de ruimtelijke puzzel besproken, waarbij zowel vorm als inhoud van de puzzel aan bod kwamen. Partij voor de Dieren focust vooral op de inhoud.

Het valt bijna niet meer te ontkennen dat wij mensen afhankelijk zijn van de natuur voor ons bestaan: bomen zorgen voor zuurstof, bijen bestuiven onze gewassen, een gezond ecosysteem vormt de bodem onder ons bestaan. Maar natuur en diersoorten verdwijnen in een rap tempo en ecosystemen staan onder druk. Menselijke activiteiten hebben een negatieve invloed op het milieu. Partij voor de Dieren vindt dat de 6% natuur die we nog over hebben in Zuid-Holland, natuur moet blijven. Want natuur is geen luxe, maar noodzakelijk voor het bestaan van mensen en dieren. De Amerikaanse dichter en winnaar van de Pulitzer Prize 1975, Gary Snyder, omschrijft dit zo mooi met de woorden: ‘Nature is not a place to visit. It is home’.

In dit tijdperk van gevaarlijke klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en ecologische crises, kan het ook ánders: we kunnen bewust kiezen voor een benadering, waarbij we kwetsbaarste waarden de meeste zorg geven. Goed rentmeesterschap betekent kiezen voor wat écht belangrijk is: een gezonde leefomgeving waarin bescherming van dieren, natuur en gezondheid voorop staan, omdat we deze zo hard nodig hebben voor ons voortbestaan.

We moeten politieke lef tonen en het belang van onze inwoners en kwaliteit van de leefomgeving voorop stellen. Voor de Partij voor de Dieren is hierbij rekening houden met de ecologische draagkracht van de aarde belangrijk voor kaderstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen in Zuid-Holland.

Daarom hebben wij een motie voorbereid ‘puzzelen binnen ecologische grenzen’, waarvan ik het dictum voorlees:
Wij verzoeken het College:

  • de ecologische draagkracht van de aarde als uitgangspunt te hanteren bij ruimtelijke ontwikkelingen;
  • er zorg voor te dragen dat bij ruimtelijke ontwikkelingen geen negatief ecologisch effect optreedt middels het uitvoeren van een ecologische toets;
  • indien er sprake is van een negatief ecologisch effect, dit zowel kwalitatief als kwantitatief te compenseren binnen de betreffende ruimtelijke ontwikkeling.

Tweede termijn
Gedeputeerde Koning refereerde in haar beantwoording aan de drie P’s uit het Statenvoorstel. ‘People, Planet, Profit’. Dat er nog maar 6 procent van het oppervlak van Zuid-Holland uit natuur bestaat, is echt een hele smalle basis voor ons bestaan. Daarnaast is een gezonde leefomgeving belangrijk: frisse lucht, helder water, een gezonde bodem. Onze leefomgeving staat onder druk als gevolg van People en Profit. People, Planet en Profit zijn niet in balans. Is Gedeputeerde het met me eens dat deze meer in evenwicht moeten worden gebracht en dat er daarbij meer bescherming én versterking van Planet hoort?