Bijdrage BMM commissie Jaar­stukken 2022


24 mei 2023

Voorzitter,

Vandaag zit ik voor het eerst in deze statenzaal. Wat mij sterk opvalt is de enorme gedegenheid van de stukken die het ambtelijk apparaat produceert. Hetzelfde geldt voor de voorbereiding van de vergaderingen door de griffie. Hartelijk dank voor de hoge kwaliteit! Ik ben bereid deze kwaliteit te zien als een indicator voor ‘Beter Bestuur’, een van de beleidsdoelen (ambitie 1). Maar (voorzitter) mijn vraag aan het college is hoe zij het resultaat van de versterking van het provinciaal bestuur nou toetst. Gebeurt dat inderdaad op basis van een klanttevredenheidsonderzoek, zoals we evenals vorig jaar in de jaarstukken lezen? Voor de Partij voor de Dieren vormt wat wij lezen of juist niet lezen in de jaarstukken als een belangrijke toetssteen. En wij maken ons zorgen over wat we lezen of juist niet lezen over de resultaten van het versterken van de natuur in Zuid-Holland (dus ambitie 5).

Het valt in zekere zin te prijzen dat in de jaarstukken benoemd wordt dat Zuid-Holland niet goed scoort op diverse dimensies van brede welvaart, vooral gerelateerd aan milieu en natuur. De jaarstukken beschrijven dat er voor het versterken van de natuur in Zuid-Holland veel gedaan is. Maar de vraag is of er genoeg gedaan is. Worden de beoogde resultaten behaald? Het hoofdstuk over ambitie 5 is een opsomming van allerlei beleidsopgaven, je kunt ook zeggen ‘projecten’. De beschrijvende insteek van de jaarstukken maakt het, vinden wij, moeilijk om te overzien wat de voortgang is, of de verwachting is dat het beoogde resultaat behaald wordt, op de beloofde opleverdatum. Lenen deze projecten zich eigenlijk niet heel goed voor een aanpak waarin de voortgang meetbaar, aan Provinciale Staten gepresenteerd wordt, liefst visueel? Ik las dat er dashboards zijn, bijvoorbeeld ‘Dashboard NNN realisatie’ en ‘Dashboard Boerenlandvogels’. En als we in de jaarstukken ver doorbladeren naar blz. 172 zien we ook wat ‘indicatoren’.

Maar we vinden dat de jaarstukken voor ambitie 5 onvoldoende zicht geven op concrete resultaten ten opzichte van de (langere termijn) doelen. Gaan we die doelen halen?

Neem nu het Natuurnetwerk Nederland in Zuid-Holland. Dit is zeer belangrijk, omdat het onze inwoners de mogelijkheid geeft zich te verplaatsen door de provincie, van het ene natuurgebied naar het andere. Dit komt hun welzijn en voortplantingsmogelijkheden en de biodiversiteit ten goede. Ik spreek nu over dieren. Maar het gaat ook om ons eigen welzijn. Want we horen soms praten over ‘natuur’ alsof het iets is wat moet van Europa, maar eigenlijk is het gewoon de leefomgeving waarvan wij afhankelijk zijn. De jaarstukken spreken, als het gaat over de inspanningen voor het Natuurnetwerk, van ‘we hebben gewerkt aan’ en ‘we dragen bij’. Maar de opgave is heel concreet: In 2027 moet het Natuurnetwerk in Zuid-Holland compleet zijn. Er moet nog 3300 HA gerealiseerd worden, nog 110 kilometer verbinding. 70 HA nieuw natuurgebied is in 2022 gereed gekomen. Maar de streefwaarde was 500 HA (blz 172).

(Voorzitter) Mijn vraag aan het college is, kunt u een toelichting geven op de behaalde Natuurnetwerk-resultaten ten opzichte van het plan? Er lijkt vertraging. Doet u daar wat aan? Deze antwoorden kunnen ons inziens heel concreet, ook cijfermatig zijn.

Ander voorbeeld: Bos- en bomenbeleid. De jaarstukken zeggen ‘er is een mooie slag geslagen’. Maar was dat genoeg in relatie tot het plan en de doelen? Wij willen graag concrete resultaten bespreken. Hoeveel HA bos is gerealiseerd? Hoeveel moet nog? Hoe mooi zou het zijn als we in één oogopslag zouden zien wat de status is. Nu blijft het vaag en moeten we talloze technische vragen stellen. Wij vinden dat er onvoldoende duidelijkheid is over de concrete status van de projecten voor ambitie 5 met het oog op de opleverdatum. (Voorzitter) Mijn vraag aan het college is om deze duidelijkheid meetbaar te presenteren. Wij kunnen dan daarna bespreken en beoordelen of we tevreden zijn met de voortgang en of we ons moeten inzetten voor extra middelen.

Voor de Partij voor de Dieren gaan de ambities vaak niet ver genoeg. Maar het beleid dat op grond van de ambities van het college is voorgenomen, willen wij wel uitgevoerd en geëvalueerd zien. En dit geeft ons dan ook de mogelijkheid om te discussiëren over de effectiviteit en de wenselijkheid van methodes die gekozen worden, zoals bescherming tegen predatie.

(Voorzitter) Een project, of beleidsopgave, waarvan de Partij voor de Dieren vindt dat het de volle aandacht verdient, betreft ‘waterbeschikbaarheid en -kwaliteit’. Het doel is duidelijk en concreet: In 2027 moeten we voldoen aan de Kaderrichtlijnwater, de KRW. Samen met andere partijen hebben we gevraagd of ons beeld klopt dat we dit niet gaan halen. Deze vragen zijn nog niet beantwoord. Ook de jaarstukken geven hierover geen concrete informatie. Ook hier is mijn vraag: Is de gedeputeerde het met mij eens dat resultaten alleen beoordeeld kunnen worden als we ze relateren aan doelstellingen en een (meerjarig) plan? En dat resultaten in jaarstukken op die manier gepresenteerd kunnen worden. (Voorzitter) Kan het college inzicht geven over de acties die in 2022 gedaan zijn i.v.m. de KRW-doelen, in relatie tot de eisen die vanaf 2027 gelden? Is er in 2022 genoeg gedaan, of is een nog grotere achterstand opgelopen t.o.v. het plan?

Tot zover. Dank u wel.

Robert-Jan Vonk
Fractievolger Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Provinciale Staten Ruimtelijke Puzzel

Lees verder

Bijdrage KNM commissie Agenda Zuid-Holland Natuurinclusief

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer