Bijdrage KNM Evaluatie provin­ciaal recre­a­tie­beleid


7 september 2022

Wat een goed evaluatierapport! Veel dank

De PvdD vindt dat recreatie niet ten koste mag gaan van natuur en landschappelijke waarden en in evenwicht moet zijn en blijven met de natuur.

Lessons learned

Goed om te constateren dat een taakstellend budget voor de recreatiegebieden goed werkt! Dat zou bijvoorbeeld ook bij andere projecten, zoals infra kunnen gelden. Mogelijk kan onteigening toch in een eerdere fase worden gestart om vertraging te verminderen.

Visie op recreatie, zonering van en in gebieden

Recreatiegebieden worden steeds intensiever gebruikt en op zich is dat mooi. Maar het levert ook het gevaar op van teveel druk op deze gebieden met alle nadelige gevolgen van dien voor de natuur maar ook frictie tussen de diverse recreanten. De provincie is daarbij aan zet om een duidelijke visie te formuleren op recreatie, zonering van en in gebieden, om kwetsbare natuur en dieren in de broedperiode te beschermen. En de daarbij behorende voorzieningen (en toezicht) en financiële middelen voor investeringen in beheer. We vragen het college om hierop in te zetten in samenwerking met de beherende organisaties. Graag een reactie.

Eerst groen dan bouwen

Zuid-Holland heeft de minste natuur en de meeste mensen van alle provincies. Meer recreatiegebied is hard nodig. Maar ook bij nieuwbouw is het van belang om eerst groen te ontwikkelen en dan pas de woningen, zoals ook in de ‘lessons learned’ valt te lezen.

Investerings- en beheerbudget

Belangrijk is dat het niet alleen om investeringsbudget voor groen gaat, maar vooral ook beheersbudget en daar schort het aan. Daar zijn grote tekorten op. Provincie draagt bijvoorbeeld bij SBB wel voor 40% bij, maar het Rijk, waar SBB onder valt, draagt niets bij. We zijn blij met de brief die gedeputeerde Koning naar het Ministerie van LNV stuur en we zijn benieuwd naar de reactie op deze brief.

Handhaving

Juist met de toenemende druk op de recreatiegebieden is intensievere toezicht en handhaving noodzakelijk? Denk aan vervuiling, verstoring/vernieling flora en fauna e.d. Wordt hier ook op ingezet?

Beheerssubsidie

In hoofdlijnen lijkt het erop dat in de nieuwe regeling gronden die in aanmerking komen voor de beheersubsidie minimaal een aangesloten oppervlakte van 100 hectare dienen te hebben. Daarmee lijkt een aantal van de bestaande recreatiegebieden buiten de boot te vallen (want te klein).. Het zou wenselijk zijn als er niet alleen voldoende budget beschikbaar blijft, maar ook de 100 hectare grens ten minste on hold wordt gezet tot het moment dat de provincie met andere partijen (financiële) afspraken heeft kunnen maken over continuering van het beheer en het bijbehorende budget. Anders worden niet alleen de beheerders, maar vooral ook de gebruikers van deze belangrijke gebieden het kind van de rekening. Graag een reactie van het college.

Ruiterpaden

De provincie zet veel in op de verbetering van wandel- en fietspaden. Op zich is dat natuurlijk prima, maar ook het aantal recreatieruiters neemt nog steeds toe in Zuid-Holland. Paarden zijn bewegingsdieren en beweging in de buitenlucht op de ruiterpaden kan bijdragen aan hun welzijn, mits de ruiterpaden van goede kwaliteit zijn.

Bij achterstallig onderhoud zijn slechts 15 van de 26 paden aangepakt. Wanneer is al het achterstallige onderhoud gerealiseerd?

Van de 8 ontbrekende schakels zijn er slechts 2 gerealiseerd. We begrijpen dat het misschien niet overal mogelijk is, maar zijn er nog andere mogelijkheden onderzocht?

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage RWE Circulaire economie en Indicatief woonbod Zuid-Holland

Lees verder

Bijdrage KNM Stikstofdebat: de Natuurdoelanalyses

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer