Bijdrage Koers­no­titie Ruimte en Mobi­liteit


12 september 2013

Maatschappelijke vraag

De maatschappelijke vraag gaat de leidraad vormen en niet een visie die steeds wordt bijgesteld. Op welke wijze gaan onze inwoners betrokken worden bij de maatschappelijke vraag? Het gevaar bestaat dat dit voornamelijk wordt bepaald door bedrijven en economie. En daartussen zit nu juist vaak een groot spanningsveld.

Kwaliteit en kwaliteitsambities

Er wordt gesproken over kwaliteit en kwaliteitsambities. Hoe en door wie worden de gewenste kwaliteit en kwaliteitsambitie bepaald? En wat wordt precies verstaan onder kwaliteit? Want wat kwaliteit is voor de één, is dat absoluut niet voor de ander. Het is dus een zeer subjectief begrip wat om meer duidelijkheid en een nadere uitwerking vraagt. Ik verzoek de gedeputeerde om dit nader uit te werken

Herstructurering, verdichting en transformatie

We vinden het een goed uitgangspunt dat er een betere benutting en kwaliteitsverbetering van het bestaande plaatsvindt en dat herstructurering, verdichting en transformatie in de plaats komen van de traditionele ontwikkeling van nieuwe uitleglocaties. Nieuwe terreinen voor bedrijven worden pas aangelegd als blijkt dat er voldoende vraag is. Maar wie bepaalt dat en wat is voldoende vraag? Juist door de zogenaamde vraag vanuit het bedrijfsleven is de overcapaciteit ontstaan. Dit moet zeker nader worden uitgewerkt en verduidelijkt! Ons uitgangspunt is: groen houden wat nu groen is en het principe van een ‘zero tolerance’ beleid t.a.v. aantasting van de groene ruimte! We vinden dat alleen in zeer uitzonderlijke gevallen hiervan kan worden afgeweken en dat er in dat geval een maatschappelijke tegenprestatie plaatsvindt.

Ecologisch belang (planet)

Pagina 7 vermeldt: “Behouden en versterken van natuur en (cultuurhistorisch) landschap, zodat de biodiversiteit ook voor toekomstige generaties behouden blijft, zodat de leefkwaliteit voor inwoners en recreanten hoog is en zodat het vestigingsklimaat van de regio verbetert.” Het draait hier alleen om de menselijke en economische belangen van de natuur: om profit en people! De sterke nadruk ligt op de benutting van de natuur. Gedeputeerde Weber heeft eerder aangegeven ook de intrinsieke waarde van de natuur te erkennen. Dat zie ik in deze notitie op geen enkele manier terug. De bescherming van de natuur lijkt ondergeschikt aan de benutting en het economisch belang ervan. Daar komt nog bij dat uit de laatste gegevens van de biodiversiteitsgraadmeter is gebleken dat de biodiversiteit in Zuid-Holland in het algemeen sterk is afgenomen. Door alleen in te zetten op economisch belang en benutting van de natuur worden de biodiversiteitsdoelen zeker niet gehaald.

Ik mis dan ook de uitgewerkte ambities op het gebied van bescherming en de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur. De ecologische ambities (planet) komen er in vergelijking tot de andere ambities bekaaid van af. De Partij voor de Dieren vindt dat moet worden toegewerkt naar de realisatie van de oorspronkelijke EHS en dat deze ruimtelijk beschermd moet blijven, ook in de nieuwe visie. Er moet worden toegewerkt naar een robuuste ecologische infrastructuur, inclusief ecologische verbindingen, waarin dieren kunnen migreren en een goede leefomgeving hebben. Kan de gedeputeerde toezeggen om de ecologische belangen sterker te benadrukken, zodanig dat dit leidt tot een werkelijk duurzame visie op het gebied van ruimte en mobiliteit en er een goede balans ontstaat tussen de drie P’s. Ik houd hiervoor een motie achter de hand.

Landbouw

De Partij voor de Dieren is het niet eens met het onderzoek naar vergroting 2 ha in de landbouw. Nog grotere bedrijven leiden niet tot een duurzame en diervriendelijke landbouw. De 2 ha grens moet zeker niet nog meer worden uitgebreid en is volgens een inspreker die namens de varkenssector insprak tijdens de commissievergadering, ook helemaal niet nodig. Grotere bedrijven leiden ertoe dat koeien jaarrond op stal blijven staan en de kans op dierziekten neemt toe met nog meer dieren bij elkaar op één plek, wat een groot gevaar vormt voor de volksgezondheid. De Partij voor de Dieren overweegt dit jaar een symposium te organiseren, waarbij er een maatschappelijke dialoog plaats vindt over een duurzame en diervriendelijke toekomst van de landbouw in Zuid-Holland.

Tegenstrijdige belangen

Er zijn nogal wat tegenstellingen: zoals landbouw/natuur, burgers/bedrijven, agrarische sector/bebouwing, die niet worden benoemd. Wordt dit nog nader uitgewerkt in de definitieve herziening? Het is van groot belang dat de provincie een heldere visie geeft over deze tegenstellingen, waarbij nader wordt ingegaan op het vinden van een goede balans.

Economische ontwikkelingen

T.a.v. de ruimtelijke aspecten van de economische ontwikkelingen vindt de Partij voor de Dieren het belangrijk dat er wordt ingezet op een duurzame, groene en circulaire economie. De ontwikkeling moet meer gericht zijn op een kenniseconomie dan op productie-economie, zeker gezien vanuit de beperkte ruimtelijke en infrastructurele beschikbaarheid.

Energie transitie

Zonne-energie

We vinden de ambities op het gebied van zonne-energie te laag door alleen in te zetten op het opstellen van spelregels. Dit is niet in overeenstemming met een amendement dat op 30 mei 2012 is aangenomen, waarbij de provincie vanuit haar provinciale taakstelling en verantwoordelijkheid actief het gebruik van zonne-energie als duurzame vorm van energievoorziening stimuleert, faciliteert en ondersteunt. Ik dien een amendement in om de voorgestelde tekst te wijzigen in een tekst die in lijn is met het te voeren beleid.

Rode contouren

Met het loslaten van de rode contouren worden oude schoenen weggegooid zonder dat er nieuwe zijn. Er zijn naar mijn mening onvoldoende sturingsinstrumenten en men kan er alle kanten op. Het bestaande Groen wordt minder beschermd bij de voorgestelde strategie en aanpak van ‘Bestaand Stedelijk Gebied’ (pag. 19).

Mobiliteit

De inzet op OV en fiets vinden wij een goede en de Partij voor de Dieren is van mening dat er moet worden ingezet op stimuleren van vermindering van het autoverkeer, gebruik OV en de fiets. Er staan een aantal goede uitgangspunten in het document, maar het mag ambitieuzer wat ons betreft. Ook goederenvervoer over water kan meer benadrukt worden.

SER ladder en Ladder voor duurzame verstedelijking

Als laatste punt wil ik de instrumenten als de duurzame ladder en de ladder voor duurzame verstedelijking benoemen. Dit ]zijn middelen om te sturen en grip te houden op de kwaliteit en programmering van rode ontwikkelingen, maar de zorg is hoe deze instrumenten worden getoetst? Te vaak is in het verleden aangegeven dat bijvoorbeeld nieuwe bedrijventerreinen nodig waren, terwijl dit niet het geval was. Hoe wordt een werkelijk duurzame ontwikkeling geborgd? Papier is geduldig, maar de werkelijke situatie kan vanwege allerlei redenen worden gemanipuleerd en rooskleuriger worden voorgesteld dan de werkelijkheid. De afgelopen jaren is er ook getoetst en is het vaak mis gegaan? Hoe worden hier nu lessen uit geleerd hoe wordt een zorgvuldige en nauwkeurige toetsing geborgd? Ik verzoek de gedeputeerde om dit nader uit te werken.

Al met al heeft onze fractie de nodige bedenkingen over de voorgestelde Koersnotitie.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer