Bijdrage Kwar­tier­makers Buij­tenland van Rhoon


16 september 2016

Vanwege de geplande aanleg van de Tweede Maasvlakte zijn er al in 2002 (!) afspraken gemaakt over natuurcompensatie via het convenant Visie en Vertrouwen. Het convenant beoogde versterking van de Rotterdamse Haven door de aanleg van deTweede Maasvlakte en verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving in de Rotterdamse regio.

Opdracht Rijk aan provincie realisatie 600 ha natuur- en recreatiegebied

De provincie heeft van het Rijk in 2006 de opdracht gekregen om de 600 hectare in het Buijtenland van Rhoon te transformeren naar een natuur- en recreatiegebied, waarbij de ruimtelijke randvoorwaarden bij wet zijn vastgelegd vastgelegd in de Planologische Kernbeslissing Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PKB PMR).

Het oorspronkelijke plan was om in totaal 600 ha openbaar toegankelijk natuur- en recreatiegebied in Midden-IJsselmonde te realiseren, met aan de zuidkant hoogwaardige natuur met recreatief medegebruik en meer noordelijk de hoofdfunctie openluchtrecreatie met natuurwaarden. De Tweede Maasvlakte is al jaren geleden gerealiseerd, maar van de realisatie van de natuur- en recreatiedoelen is na 14 jaar nog steeds niets terecht gekomen.

Noodzaak meer natuur en recreatie in Rotterdamse regio

Zuid-Holland heeft de minste natuur van alle provincies, namelijk slechts 6 procent. De versterking van de kwaliteit van de leefomgeving in de Rotterdamse regio is van zwaarwegend belang. Vooral in de regio Rotterdam is de behoefte aan meer natuur- en recreatiegebieden groot. De provincie zou zich juist in het gebied Buijtenland van Rhoon moeten inzetten en dat is niet het geval.

Oorspronkelijke doelstelling realiseren

De Partij voor de Dieren staat nog steeds achter de oorspronkelijke doelstelling. Helaas is deze doelstelling verlaten na het advies van de Commissie Veerman in 2014 en zijn de doelen naar beneden bijgesteld. Het voorstel dat nu voorligt geeft carte blanche aan de boeren en dat mag niet gebeuren..

Deze provincie houdt haar rug niet recht en bezwijkt voor de druk van de boeren die het gebied volledig agrarisch willen houden. En dat geeft alleen maar meer onzekerheid, ook voor de boeren, omdat het juridisch niet houdbaar is. We vinden dat het College in deze zaak haar afspraken niet nakomt en naar de korte termijn kijkt.

Het moge duidelijk zijn dat de PvdD zich hier totaal niet in kan vinden en we willen vasthouden aan de oorspronkelijke doelstelling, dat niet alleen nodig is om de natuurdoelen te behalen, maar ook als ‘groene longen’ voor de mensen, die in de Rotterdamse regio wonen en als broodnodig natuurlijk leefgebied voor vele duizenden dieren.

Kortom de Partij voor de Dieren zal tegen het voorstel stemmen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer