Bijdrage Lange Termijn Agenda voor het Omge­vings­beleid


18 december 2019

Voorzitter,

Partij voor de Dieren staat positief tegenover de Lange Termijn Agenda voor het Omgevingsbeleid. Het is een instrument waarmee Provinciale Staten haar agenderende en controlerende taak, zowel inhoudelijk als in tijd, kan uitoefenen. De beleidscyclus wordt op deze manier inzichtelijk. De beleidsproducten die op de agenda zijn benoemd, zijn vrij specifiek benoemd. Hierdoor is het mogelijk om tijdig vertraging op een bepaald dossier te signaleren, en bij te sturen indien dit nodig is. Zeker met de taken die er door de invoering van de Omgevingswet van het provinciaal bestuur in de komende bestuursperiode worden verwacht, is dit van belang.

Daarnaast is onze fractie positief over de digitale ontsluiting van de Lange Termijn Agenda. Ik heb de websites www.opzh.nlbezocht, de pagina lta.zuid-holland.nl. Een integere overheid betrekt haar burgers en biedt ze perspectief: met het digitaliseren en openbaar maken van de agenda wordt hier invulling aan gegeven, er wordt op een open en transparante wijze gecommuniceerd over het beleidstraject.

Voorzitter, de beleidsproducten die op deze agenda zijn benoemd, zijn vrij specifiek benoemd. Naar de mening van de Partij voor de Dieren hoort het onderwerp ‘dierenwelzijn’ als apart beleidsproduct ook thuis op deze Lange Termijn Agenda thuis. Dit, gezien de belangrijke wettelijke taken, die de provincie op dit gebied heeft. Daarom dien ik namens onze fractie hiervoor een amendement in. Op de tekst van dit amendement kom ik later terug.

Op grond van wetgeving, die is opgenomen in de Wet natuurbescherming en de Wet ruimtelijke ordening (die op zal gaan in de toekomstige Omgevingswet) zijn aan het provinciaal bestuur taken en bevoegdheden toegekend die toezien op onze relatie met dieren. Het omgevingsbeleid heeft invloed op de wijze waarop we met dieren omgaan in Zuid-Holland. Het gaat dan bijvoorbeeld om welzijn van landbouwdieren (weidegang) en in het wild levende dieren: denk hierbij aan bescherming van bedreigde diersoorten, leefruimte van in het wild levende dieren, faunabeheer, schadebestrijding en opvang van gewonde wilde dieren. Daarnaast kunnen ook ruimtelijke ingrepen op zichzelf invloed hebben op in het wild levende dieren of de gebieden waarin zij verblijven.

Het is van groot belang om het onderwerp dierenwelzijn apart op te nemen aan paragraaf 1 Verkenningen, onderzoeken en gebiedspraktijk van de Lange Termijn Agenda, zodat het gekoppeld kan worden aan de ambities, de maatschappelijke opgaven ten aanzien van dierenwelzijn waaraan de Agenda is gekoppeld en aan de beslismomenten die in het omgevingsbeleid gekoppeld zijn. Op deze wijze kan de voortgang van de verbeteringen aanzien van dierenwelzijn worden geagendeerd, gemonitord en geëvalueerd.

Ik ga nu in op het amendement zelf. De tekst van het amendement luidt: (zie amendement)