Bijdrage lange termijn omgevings agenda


19 september 2019

Partij voor de Dieren – 18 september 2019

Algemene statencommissie - Bijdrage lange termijn omgevings agenda Hanke Hoogerwerf

AGENDA

Met de lange termijn agenda omgevingsbeleid heeft Provinciale Staten een instrument waarmee de agenderende rol, zowel inhoudelijk als in tijd, kan worden uitgeoefend. Het is een dynamisch document zijn, wat betekent dat er onderwerpen gemotiveerd kunnen worden toegevoegd of kunnen worden afgevoerd, of in tijd naar voren of naar achteren worden gehaald.

Vanwege de coalitieonderhandelingen nog gaande zijn, is het voorstel gedaan om een aantal trajecten door te schuiven en te verplaatsen naar Q1-2020. Hiermee ontstaat er echter ook een veelheid van onderwerpen ten aanzien van het omgevingsbeleid, die in Q1-2020 aan bod moeten komen. Er stonden al vier trajecten gepland om in Q-2020 behandeld te worden:
1. Modules verkenningen en onderzoeken:
Luchtkwaliteit (concentraties ozon en vervuilende stoffen) (start)
2. Modules Omgevingsvisie:
Module Kust
Module klimaatadaptie
3. Beleidsregels, GS-verordeningen en andere regels
Nadere regels meldingsplicht activiteiten infrastructuur

Naast de trajecten die al oorspronkelijk gepland stonden om behandeld te worden in Q1-2020, komen daar in het gepresenteerde voorstel de volgende onderwerpen bij: als je die bij elkaar optelt kom ik uit op 10 dossiers extra die in het eerste kwartaal moeten worden behandeld.

Modules verkenningen en onderzoeken:
Energietransitie (Smart Multi Commodity Grid) (uitvoering)
Onderwijs en arbeidsmarkt (uitvoering)
Energietransitie (regionale energiestrategieën, waterstof voor de industrie, aquathermie, agrarische sector) (start)
Voedselverspilling
Startnotitie industrie (start)

Modules Omgevingsvisie
Voedselverspilling Q1-2020
Startnotitie industrie (start) Q1-2020

Modules Omgevingsverordening
Module aanvulling omgevingsverordening op grondwaterregels

Beleidsregels, GS-verordeningen en andere regels
Module regionale visies wonen en werken in relatie tot de 3ha kaart
Module ruimtelijke kwaliteit

Dit zijn stuk voor stuk belangrijke onderwerpen die besproken moeten worden. Dit betekent, dat er in het eerste kwartaal van 2020 echt heel veel documenten komen, die in een korte tijd moeten worden behandeld. Onze fractie vreest dat hierdoor de inhoudelijke discussie over deze onderwerpen in de knel komt. Dit vinden we niet wenselijk, omdat het bij het bespreken van deze modules gaat om zwaarwegende waarden die onze aandacht en zorgvuldigheid verdienen. Als de werkdruk in het Q1 kwartaal van 2020 wordt verzwaard met dossiers die zijn ‘doorgeschoven’ als gevolg van langdurende coalitie-onderhandelingen, komt de zorgvuldigheid van de behandeling van de dossiers onder druk te staan.

We pleiten ervoor om bij de vaststelling van de lange termijn omgevings agenda zorgvuldig om te gaan met de planning voor Q1 2020, en niet klakkeloos dossiers door te schuiven die vanwege de coalitie-onderhandelingen zijn blijven liggen. Daarnaast het verzoek aan de gedeputeerde, dat de stukken in ieder geval tijdig worden verstrekt, in ieder geval ruim vóór de behandeling van de dossiers, zodat we in ieder geval ruim de tijd krijgen om die te bestuderen.

UITWERKEN BOS- EN BOMENBELEID H4 WET NATUURBESCHERMING

Daarnaast wil ik nog een ander punt inbrengen. In de statenvergadering op 4 juli jongstleden is motie met nummer 7189 van onze fractie aangenomen, waarin is opgenomen dat de provincie Zuid-Holland de houtopstand in het buitengebied beter gaat beschermen door het nader uitwerken van het bos- en bomenbeleid op grond van H4 Wet natuurbescherming. Deze motie kreeg brede steun van de andere partijen in de vergadering. In deze motie is opgenomen, In de motie is verder opgenomen, dat dit beleid vóór 1 februari wordt voorgelegd aan Provinciale Staten. Dit onderwerp mis ik op de lange termijn omgevings agenda voor Q1-2020. Daarom verzoek ik u, om dit onderwerp op te nemen in de agenda met in acht neming van de datum van 1 februari 2020 om het beleidsvoorstel voor te leggen aan Provinciale Staten.