Bijdrage LG Voor­jaarsnota 2024 en Kadernota 2025


26 juni 2024

Bijdrage VJN en Kadernota 2024 commissie LG

We zijn blij dat het college in het coalitieakkoord heeft afgesproken kaders te stellen om geen goedkeuring te geven aan plannen die niet voldoen aan de gestelde natuur- en KRW-doelen en gaat ingrijpen als tijdige realisatie van de doelen uitblijven. We hopen dat het college dan ook echt lef vertoont en gaat doorpakken en zullen het college wanneer nodig hierop aanspreken. We weten dat de huidige plannen zelfs onvoldoende zijn en er meer natuur nodig is om het klimaat-, biodiversiteits- en stikstoftij te keren.

Allereerst de klimaatverandering. Dat heeft vergaande nadelige consequenties, ook in Zuid-Holland. Niemand kan de klimaatverandering nog ontkennen: wateroverlast, droogte, hitte. Het heeft nadelige gevolgen voor mensen en de voedselzekerheid, voor de natuur en vrij levende dieren, maar ook voor de economie. De PvdD maakt zich hier grote zorgen over en vindt dat het politieke primaat óók bij de provincie ligt. Hieraan moet prioriteit gegeven worden in het provinciale beleid. Tijdens de PS vergadering zullen we hiervoor voorstellen doen.

In het coalitieakkoord staat het volgende: ’Het college wil een land- en tuinbouw met minder schadelijke uitstoot naar bodem, lucht en water. Een landbouw die sterker verweven is met natuur en met aandacht voor dierenwelzijn.

De Verenigde Naties heeft in 2022 het recht op een schone, gezonde en duurzame leefomgeving als mensenrecht erkend. Zo kan wateroverlast of hitte het recht op gezondheid schenden, of zelfs het recht op leven als mensen daarbij overlijden. De provincie heeft hier een belangrijke kerntaak: een gezonde en duurzame leefomgeving, waaronder schoon water, een schone bodem en schone lucht!

Maar niet alleen dat, ook de gevaren van landbouwgif en de vele PFAS die daarmee onze leefomgeving, de bodem en het water ernstig vervuilt, baart ons grote zorgen. Vanuit de provinciale kerntaak van een gezonde en veilige leefomgeving heeft de provincie ook hier ene belangrijke kerntaak, die niet kan worden afgewenteld op het Rijk. Ook hiervoor zullen we, hopelijk samen met andere fracties voorstellen voor doen om dit te verbeteren.

In het coalitieakkoord staat dat het college een landbouw wil met aandacht voor dierenwelzijn. De toenemende extreme weersomstandigheden leveren veel welzijnsproblemen op voor weidedieren. Vanuit de ambitie van aandacht voor dierenwelzijn vraagt de Partij voor de Dieren het college om in gesprek te gaan met gemeenten en te bevorderen dat er in alle Zuid-Hollandse gemeenten gemeentelijk beleid wordt opgesteld om schuilmogelijkheden voor weidedieren mogelijk te maken tegen extreme weersomstandigheden. De Omgevingsverordening biedt gemeenten hiertoe de ruimtelijke mogelijkheden op te stellen in hun omgevingsplannen (agrarische bebouwing, uitgezonderd kassen en schuilgelegenheden voor vee, wordt geconcentreerd binnen een bouwperceel van maximaal 2 hectare). De Partij voor de Dieren vraagt het college welke mogelijkheden zij zelf hiertoe zien. Graag een reactie.

Er is veel ambitieus provinciaal beleid, maar de uitvoering blijkt vaak lastiger te realiseren. Het is vaak niet duidelijk of de ambities bereikt worden en er is behoefte aan heldere uitvoeringsplannen. Hoe gaat het college hiermee om? Uit de jaarstukken blijkt dat de uitvoering van het beleid vaak lastig is, zoals de voortgang van de KRW en de landelijk afgesproken natuurdoelen. De PvdD wil dat het college hier meer grip op krijgt. We zullen tijdens de PS vergadering een voorstel voor een midtermreview in 2025 met PS EN GS indienen.

En dan het potje van de Staten. Dhr Meijroos heeft ons opgeroepen om voorstellen te doen. De PvdD zal een voorstel indienen voor 100.000 euro voor de Zuid-Hollandse erkende dierenambulances. Zij doen heel veel goed werk voor de publieke zaak en het algemeen belang, maar zijn hiervoor afhankelijk van giften, donaties en subsidies. Zij krijgen hiervoor geen geld van de provincie, terwijl ze ook voor de provincie taken verrichten, het ophalen van gewonde dieren op provinciale wegen en andere provinciale gronden. We stellen vanuit het potje van de Staten voor om 100.000 euro te geven aan de dierenambulances, waarbij we de evenredige verdeling ervan in handen geven van het college.

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage BW commissie Voorjaarsnota 2024 en Kadernota 2025

Lees verder

Bijdrage Provinciale Staten Voorjaarsnota 2024 en kadernota 2025

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer