Bijdrage BW commissie Voor­jaarsnota 2024 en Kadernota 2025


19 juni 2024

Bereikbaarheid

De Partij voor de Dieren wil een aantal punten uitlichten uit Voorjaarsnota en Kadernota.

Binnen het thema ‘bereikbaarheid’ spelen onderhoud en werkzaamheden logischerwijs een grote rol – het komt ook op meerdere punten terug in de nota’s. Bij dit onderhoud is het de bedoeling dat hinder zoveel mogelijk beperkt wordt. Wij missen bij de opsomming van plannen hiervoor maatregelen om licht- en geluidshinder te beperken.

Bij ambitie 7, die niet in deze commissie wordt behandeld, gaat het wel over geluid beperken, maar niet in de context van onderhoud en werkzaamheden. Over lichtbeperkende maatregelen wordt helemaal nergens gesproken, terwijl we wel weten dat dit mogelijk is – denk bijvoorbeeld aan de N470. Waarom worden de punten rond lichtbeperkende maatregelen niet concreet genoemd in de plannen? Graag een reactie van GS.

Over geluidshinder gesproken: de provincie wil inzetten op minder geluidshinder voor omwonenden van luchtvaart. De huidige geluidsruimte van Rotterdam The Hague Airport is nu op het maximale. Staat GS dan ook open voor minder geluidsruimte als omwonenden daarom vragen?

Onderzoek naar de huidige maatschappelijke en economische waarde van RTHA en eventuele alternatieve functies staat evenzeer genoemd in de Voorjaarsnota. Wanneer wordt er een concreet plan voor dit onderzoek voorgelegd? En wat zouden volgens GS eventuele alternatieve functies kunnen zijn? Graag een reactie.

Verder lezen we dat er in 2025 en 2026 2,6 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor luchtvaart in Zuid-Holland. De Partij voor de Dieren vindt het niet verstandig om een aanzienlijk bedrag vrij te maken voor deze ontwikkelingen als we nog de uitkomst van het onderzoek naar de maatschappelijke en economische waarden van het vliegveld afwachten. Hoe kijkt GS hier tegenaan? Graag een reactie.

Ook het OV wil ik nog aanstippen, specifiek in de context van de Kadernota. Zoals duidelijk wordt in bijlage 3 van de Kadernota zullen de komende jaren weloverwogen keuzes gemaakt moeten worden voor ambitie 2. Er wordt aangegeven dat mobiliteit nog meer gaat groeien, maar dat de groei van het openbaar vervoer onzeker is – al is forse groei mogelijk.

In het kader van de weloverwogen keuzes wil de Partij voor de Dieren oproepen om juist goed op het ov en structurele gedragsverandering in te zetten. Want er is blijkbaar nog ruimte om het ov te laten groeien. Het zorgt bovendien voor weer minder mensen in auto’s, dus minder druk, minder onderhoud en minder asfalt.

Vanwege de opkomst van de elektrische fiets vinden wij bovendien dat het van belang is om in te zetten op doorfietsroutes – aansluitend bij de GroenLinks/PvdA. Volgens onze partij zou dit ook een weloverwogen keuze zijn om door middel van die subsidie hierin te blijven investeren. Dit geeft gemeenten immers zelf mogelijkheid om hiermee aan de slag te gaan, maar biedt wel voordeel voor fietsers in de hele provincie.

Wat betreft de gewijzigde structuur van beleidsdoelen en -prestaties: beleidsdoel 2.1 is nu omgevormd naar ‘Duurzame en veilige bereikbaarheid voor iedereen’. Wat de Partij voor de Dieren betreft is dit een mooi en goed doel, en moeten we dit als provincie ook zeker nastreven. Wel hebben wij als partij nog wat vraagtekens bij het laatste stukje van dit doel: ‘voor iedereen’.

In dit beleidsdoel lezen we elke keer weer in de Voorjaarsnota terug dat de provincie inzet op veilige infrastructuur en 0 verkeersslachtoffers – de bereikbaarheid van, en in, Zuid-Holland moet immers veilig zijn voor iedereen. Opvallend is daarom dat dierlijke inwoners van Zuid-Holland volledig ontbreken in de nota, terwijl zij toch ook te maken krijgen met de infrastructuur die wij mensen aanleggen. In het Uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid 2021-2030, waar naar wordt verwezen in de Voorjaarsnota, worden ze ook geen enkele keer genoemd. Dit is eigenlijk ook nog eens extra opmerkelijk aangezien dierlijke weggebruikers ook een risico kunnen vormen voor menselijke weggebruikers; beide hebben dus baat bij proactief handelen.

Als eerste stap in het streven naar 0 verkeersslachtoffers wordt ingezet om het aantal doden en ernstige gewonden als gevolg van een verkeersongeluk elk jaar te verminderen. Het is een terugkerend verzoek – en misschien ook niet heel verrassend –, maar de Partij voor de Dieren wil dat ook de dierlijke verkeersslachtoffers in dit streven worden meegenomen. GS heeft hierop al eerder geantwoord dat het ‘wordt meegenomen waar het kan’ en aangegeven dat er hier en daar echt wel acties worden ondernomen op dit thema. Wij zouden graag willen zien dat dit een keer concreet wordt uitgewerkt, bijvoorbeeld in een korte memo, zodat goed inzichtelijk wordt wat we als provincie al doen – en waar mogelijk nog ruimte is voor verbetering. Kan GS aangeven of ze hiertoe bereid zijn?

Wonen

Dan wonen, hier wil ik beginnen met een compliment. Want waar in de Voorjaarsnota de subsidieregeling voor Toekomstbestendig bouwen nog uitgewerkt moet worden, zat deze uitwerking bij de ingekomen stukken. De Partij voor de Dieren is blij met deze uitwerking van de subsidieregeling en hoopt dat de pilot wat betreft natuurinclusieve bouw een succes wordt.

In de Voorjaarsnota zien we plannen om vooral de beschikbare ruimte binnen het bestaand stedelijk gebied goed te benutten. De Partij voor de Dieren ondersteunt dit plan en hoopt dat dit zoveel mogelijk de inzet van de provincie blijft en dat we niet gaan bouwen in kwetsbare gebieden.

Iets wat ons wel zorgen baart zijn sommige van de woningbouwlocaties die genoemd worden in de nota, zoals het bouwen in de Zuidplas en Gnephoek. Als we als provincie blijven besluiten om op dit soort zeer ongunstige locaties te bouwen zullen hier ook hoge kosten aan verbonden blijven. Er moeten tenslotte kosten gemaakt worden om onder andere bodemdaling te beperken en het waterbeheer op orde te hebben. Dit zijn bovendien geen kosten die enkel bij de bouw van deze wijken komen kijken – dit zijn kosten die tot in de lengte der dagen nodig zijn om te zorgen dat deze wijken leefbaar blijven. Een onderzoek dat gisteren nog gepubliceerd is door de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) laat ook zien dat de kans op schade aan natuur én heel hoge kosten zeer reëel is wanneer wordt gebouwd in kwetsbare gebieden. In hoeverre houdt GS al rekening met deze kosten op de lange termijn? Graag een reactie.

Kirsten Weitering
Fractievolger Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage RM commissie Voorjaarsnota 2024, Kadernota 2025 en Startnotitie Omgevingsbeleid 2025

Lees verder

Bijdrage LG Voorjaarsnota 2024 en Kadernota 2025

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer