Bijdrage Najaarsnota 2014


18 oktober 2014

Uit de najaarsnota blijkt dat de realisatie van de economische ambities goed op koers liggen.

Dat kan echter niet gezegd worden voor de ecologische ambities. De natuurontwikkeling, natuurbeheer en waterkwaliteitsambities blijven ver achter bij de gestelde doelen. Dat geldt ook voor Recreatie om de Stad (RodS). Van de in totaal 100 miljoen euro, die inmiddels toch wel grotendeels verzilverd zou moeten zijn in realisatie is er echter nog ruim tweederde ,70 miljoen euro, beschikbaar, die nog niet zijn verzilverd in realisatie. In aller haast zijn onlangs nog een aantal afspraken vastgelegd, waarbij het geld wordt belegd, maar zeker nog lang niet is gerealiseerd. Het is erg teleurstellend te moeten constateren dat er, ondanks vele oproepen hiertoe, niet meer is gedaan om de gestelde doelen in deze collegeperiode gerealiseerd te krijgen. En het ambitieniveau was nota bene al naar beneden bijgesteld door de herijkte EHS.

Al met al vindt de Partij voor de Dieren het een trieste zaak dat deze coalitie de focus heeft gericht op economische ontwikkelingen en niet op de ecologische verbeteringen, terwijl dit zo hard nodig is voor het welzijn van mens en dier, voor een gezonde leefomgeving voor ons allemaal en voor volgende generaties. Als we zo doorgaan laten we een erfenis na waarbij we de rekening neerleggen bij toekomstige generaties, met andere woorden: wie dan leeft, die dan zorgt!

De Partij voor de Dieren roept het College dan ook met klem op om stevig vast te houden aan haar ecologische ambities en idealen. College zet em op en realiseer de ecologische ambities!

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer