Bijdrage Provin­ciale Staten Deelname Stichting Zuid-Holland Bereikbaar


15 december 2021

Voorzitter,

Een goede bereikbaarheid, veilig verkeer en gezonde lucht zijn basisvoorwaarden voor het welzijn van iedereen, is het uitgangspunt van de Partij voor de Dieren. Vanuit die gedachte wil ik drie punten benoemen waar bij de beoordeling van dit statenvoorstel onze aandacht naar uit gaat.

1) Het doel van de deelname aan de Stichting is het uitvoeren van het programma Zuid Holland Bereikbaar. Bestaande infrastructuur moet worden onderhouden om te blijven voldoen aan de gestelde veiligheidsnormen. Een aantal projecten uit dit programma betreft echter nieuw asfalt, hier zijn wij als partij over het algemeen op tegen. Meer asfalt lost geen files op, maar zorgt voor een toename van het autogebruik en daarmee voor een verdere stijging van de uitstoot van broeikasgassen en fijnstof. Stimulering van de fiets, reizen buiten de spits en OV maatregelen juichen we echter toe.

2) Het democratische gehalte van de besluitvorming is aan versterking toe. De kloof tussen burger en politiek is groot en het vertrouwen in de politiek is laag. Met deze nieuwe organisatie worden onderhouds- en andere infraprojecten opnieuw geplaatst bij een organisatie die op afstand staat van het democratische stelsel. Er wordt weliswaar geen nieuwe extra laag gecreëerd, de huidige constructie bestaat uit drie uitvoeringsorganisaties voor wisselende gebieden. De Stichting Zuid-Holland Bereikbaar wordt een verbonden partij van de provincie. Gedeputeerde heeft in de brief aangegeven dat de moederorganisaties geen bevoegdheden overdragen, maar dat de infrabeheerders zelf verantwoordelijk blijven. Maar we vragen ons wel af hoe de Provinciale Staten haar kaderstellende rol naar behoren kan blijven invullen. Graag een reactie van Gedeputeerde.

3) Vervolgens is de vraag ook hoe lang je als provincie onderdeel wilt blijven van deze organisatie en wanneer de eerste “ontsnappingsmogelijkheid” is. In 2024 vindt een tussentijdse evaluatie plaats, met mogelijkheid tot bijsturing. Partijen spreken af om minimaal de komende 10 jaar samen te werken aan de verbetering van de duurzame bereikbaarheid en leefbaarheid van de provincie Zuid-Holland door middel van een gezamenlijke bereikbaarheidsaanpak. Echter, de overeenkomst wordt opgesteld voor onbepaalde tijd. Kan Gedeputeerde op dit punt nog verduidelijking geven?

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland